Ո՞ւր կոր­սո­ւած է ժո­ղովր­դա­վա­րու­թիւ­նը,
ո՞ւր կոր­սո­ւած է քա­ղա­քա­կան բա­րո­յա­կա­նու­թիւ­նը եւ
մար­դու անձ­նա­կան ի­րա­ւունք­նե­րը

­Հինգ­շաբ­թի, 14 ­Յու­լիս 2022-ի ա­ռա­ւօ­տուն տե­ղե­կա­ցանք, թէ Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ան­դամ, Ֆ­րան­սա­յի ­Հայ­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու խոր­հուր­դի հա­մա­նա­խա­գահ՝ ընկ. ­Մու­րատ ­Փա­փա­զեա­նի մուտ­քը ­Հա­յաս­տան ար­գի­լո­ւած է, իսկ ին­քը «ան­բաղ­ձա­լի անձ» նկա­տո­ւած ըլ­լա­լով ­Հա­յաս­տա­նի հա­մար, պար­տադ­րո­ւած է ետ վե­րա­դառ­նա­լու Ֆ­րան­սա։ Ան­հասկ­նա­լի, մեր­ժե­լի ու խստօ­րէն դա­տա­պար­տե­լի ա­րարք մը, որ գոր­ծո­ւած է ­Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն կող­մէ, ­Հայ դա­տի եւ հայ ժո­ղո­վուր­դի ի­րա­ւունք­նե­րուն հա­մար տա­րի­ներ շա­րու­նակ անձ­նա­զո­հու­թեամբ պայ­քա­րած ընկ. ­Մու­րատ ­Փա­փա­զեա­նին դէմ։
Եր­կար ժա­մա­նա­կէ ի վեր ­Դաշ­նակ­ցա­կան գոր­ծիչ­նե­րու դէմ սան­ձա­զեր­ծո­ւած հա­լա­ծանք­նե­րու եր­կար շար­քին վրայ բար­դո­ւող յո­ռի այս ե­րե­ւոյ­թը, սաս­տիկ զայ­րոյթ կը պատ­ճա­ռէ մե­զի, ինչ­պէս եւ հա­զա­րա­ւոր հայ­րե­նա­կից­նե­րու, մտա­ծե­լով թէ հայ­կա­կան ըն­կե­րու­թեան եւ ար­դա­րու­թեան դէմ ինչ­պի­սի՛ այլ ծայ­րա­յեղ ու քի­նախն­դիր քայ­լե­րու կրնայ դի­մել այս իշ­խա­նու­թիւ­նը։ Ո՞ւր կոր­սուած է քա­ղա­քա­կան բա­րո­յա­կա­նու­թիւ­նը, ո՞ւր կոր­սո­ւած է ժո­ղովր­դա­վա­րու­թիւ­նը ու մար­դու անձ­նա­կան ի­րա­ւունք­նե­րը։
­Ցա­ւով կը նշենք, թէ ի­րար պա­ռակ­տե­լու, ժո­ղո­վուր­դը թու­նա­ւո­րե­լու եւ սփիւռ­քա­հա­յու­թիւնն ու հայ­րե­նի­քի բնակ­չու­թիւ­նը ի­րար­մէ հե­ռաց­նե­լու գի­ծեր յա­ռա­ջաց­նող վերջ­նա­կան տար­բե­րակ է այս ա­րար­քը, որ ըն­կեր ­Մու­րատ ­Փա­փա­զեա­նը կը թի­րա­խա­ւո­րէ այս պա­հուս։
­Կը պա­հան­ջենք մեր ըն­կե­րոջ «ան­ցան­կա­լի անձ» նկա­տո­ւող ար­գել­քի ան­մի­ջա­կան վե­րա­ցու­մը։ ­Կը պա­հան­ջենք ան­մի­ջա­կան դադ­րե­ցու­մը ­Դաշ­նակ­ցա­կան գոր­ծիչ­նե­րուն դէմ ի­րա­կա­նա­ցող հա­լա­ծանք­նե­րուն։

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան կո­մի­տէ
Ա­թէնք, 15 ­Յու­լիս 2022