Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէն հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան Ար­տա­քին ­Գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան գլխա­ւոր քար­տու­ղար, դես­պան ­Վա­հագն ­Մե­լի­քեա­նի հետ, ­Յու­նաս­տան իր այ­ցե­լու­թեան ա­ռի­թով։
Եր­կու­շաբ­թի` 17 ­Յու­նիս 2019ի ե­րե­կո­յեան, պրն. ­Մե­լի­քեան եւ Հ.Հ. ­Յու­նաս­տա­նի մօտ ար­տա­կարգ եւ լիա­զօր դես­պան պրն. ­Ֆա­դէյ ­Չար­չօղ­լեան, այ­ցե­լե­ցին Հ.Յ.Դ. ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէի նստա­վայ­րը, ուր շուրջ եր­կու ժամ բո­վան­դա­կա­յին զրոյց մը ու­նե­ցան Հ.Յ.Դ. ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէի ան­դամ­նե­րուն հետ։
Քն­նար­կու­մի ա­ռար­կայ դար­ձան ­Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան, Ար­ցա­խի հիմ­նա­հար­ցի եւ ­Հայ ­Դա­տի հե­տապնդ­ման աշ­խա­տանք­նե­րու հար­ցեր, յատ­կա­պէս մի­ջազ­գա­յին հար­թակ­նե­րու վրայ ­Հա­յաս­տա­նի, Ար­ցա­խի եւ հայ ժո­ղո­վուր­դի շա­հե­րը լա­ւա­գոյնս յա­ջողց­նե­լու հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան դրա­կան մթնո­լոր­տով։
­Կար­ծիք­ներ փո­խա­նա­կո­ւե­ցան նաեւ ­Հա­յաս­տա­նի ներ­քին քա­ղա­քա­կան կեան­քի զար­գա­ցում­նե­րու հո­լո­վոյ­թին վե­րա­բե­րող նիւ­թե­րու շուրջ։ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէն ան­վե­րա­պա­հօ­րէն շեշ­տե­ց, կու­սակ­ցու­թեան հաս­տատ յանձ­նա­ռու­թիւ­նը՝ ­Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կա­նու­թեան ամ­րապնդ­ման, Ար­ցա­խի ճա­նաչ­ման ու հայ ժո­ղո­վուր­դի բար­գա­ւաճ­ման գծով։