Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րին հետ զրոյց ծա­ւա­լե­ցաւ Թուր­քիոյ եւ Ատր­պէյ­ճա­նի սադ­րիչ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն շուրջ

Նա­խա­պէս ճշդո­ւած ժա­մադ­րու­թեամբ, ­Չո­րեք­շաբ­թի` 29 ­Յու­լիս 2020ին, կէ­սօ­րո­ւան ժա­մե­րուն, ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար պրն. ­Նի­քոս ­Տեն­տիաս, իր գրա­սե­նեա­կէն ներս ըն­դու­նեց Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. ­Սեր­գօ ­Գու­յում­ճեա­նի  եւ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի ա­տե­նա­պետ ընկ. Հ­ռիփ­սի­մէ ­Յա­րու­թիւ­նեա­նի այ­ցե­լու­թիւ­նը։
Եր­կու ըն­կեր­նե­րը ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րին ներ­կա­յա­ցու­ցին ­Հա­յաս­տա­նի դէմ Ատրպէյ­ճա­նի յար­ձա­կում­նե­րու սադ­րանք­ներն ու  վեր­ջին զար­գա­ցում­նե­րը եւ շա­րու­նա­կա­բար շեշ­տադ­րո­ւող ա­պա­կա­ռու­ցո­ղա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը, որ ­Թուր­քիոյ հետ զու­գոր­դուած կ’ա­ռաջ­նոր­դուի՝ սպառ­նա­լով տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին կա­յու­նու­թեան։ 
Զ­րոյ­ցի ա­ռար­կայ դար­ձան ­Յու­նաս­տա­նի դէմ կի­րար­կուած ­Թուր­քիոյ գրգռում­նե­րը ծո­վա­յին շրջա­նին մէջ, ­«Ս. ­Սո­ֆիա» տա­ճա­րի կար­գա­վի­ճա­կը փո­խե­լու սադ­րիչ ի­րո­ղու­թիւ­նը, ­Թուր­քիոյ եւ Ատրպէյ­ճա­նի կող­մէ շա­րու­նա­կո­ւող ա­տե­լու­թեան քա­րո­զար­շաւ­ներն ու բռնու­թիւն­նե­րը ­Հա­յաս­տա­նի ու Ար­ցա­խի դէմ։
Հ.Յ.Դ. ըն­կեր­նե­րը ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րին հա­ւաս­տիա­ցու­ցին ­Յու­նաս­տա­նի եւ յոյն ժո­ղո­վուր­դին հան­դէպ հա­յու­թեան զօ­րակ­ցա­կան ու ան­վե­րա­պահ կե­ցո­ւած­քին մա­սին, գնա­հա­տե­լով բարձ­րա­մա­կար­դակ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը եւ ջերմ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը։ Ա­նոնք վստա­հե­ցու­ցին նաեւ թէ ­Հայ դա­տի հա­մաս­փիւռ ցան­ցը, իր  աշ­խա­տու­նակ ու պատ­րաս­տա­կամ կե­ցո­ւած­քով, սա­տար կը հան­դի­սա­նայ ­Յու­նաս­տա­նի ար­դար ի­րա­ւունք­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան։