Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րիտ. ­Միու­թիւ­նը իր ձայ­նը միաց­նե­լով դաշ­նակ­ցա­կան ե­րի­տա­սար­դա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րուն, Ար­ցա­խի շրջա­փակ­ման 100-րդ­ օ­րը հրա­պա­րա­կեց տե­սա­նիւթ մը հա­մա­ցան­ցին վրայ, ո­րուն վրայ ման­րա­մաս­նօ­րէն կը ներ­կա­յա­ցո­ւին Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ ­Բեր­ձո­րի շրջա­փակ­ման հե­տե­ւանք­նե­րը եւ մի­ջազ­գա­յին ըն­տա­նի­քէն կը պա­հան­ջո­ւի դա­տա­պար­տել ատր­պէյ­ճա­նա­կան ա­րարք­նե­րը։ ­Տե­սա­նիւ­թը կա­րե­լի է դի­տել https://www.facebook.com/ayfgr հաս­ցէին վրայ։