­Շա­բաթ՝ 3 եւ ­Կի­րա­կի՝ 4 ­Նո­յեմ­բեր 2018ին, Հ.Յ.Դ. ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հին մէջ, գու­մա­րո­ւե­ցաւ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան բարձ­րա­գոյն ժո­ղո­վը՝ 70րդ ­Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ­Ժո­ղո­վը:
­Ներ­կայ էին միու­թեան ե­րեք շրջան­նե­րէն՝ ­Ֆիք­սի «Դ­րօ», ­Գո­քի­նիոյ «­Փո­թո­րիկ» եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Սո­ղո­մոն ­Թեհ­լի­րեան» խում­բե­րէն ընտ­րո­ւած պատ­գա­մա­ւոր­ներ, խորհր­դակ­ցա­կան ձայ­նով մաս­նակ­ցող­ներ եւ հրա­ւի­րեալ­ներ: ­Ժո­ղո­վին ներ­կայ էին ­Գո­մո­թի­նիի շրջա­նէն ե­րեք ե­րի­տա­սարդ­ներ խորհր­դակ­ցա­կան ձայ­նով, փոր­ձա­ռու­թիւն ձեռք ձգե­լու նպա­տա­կով: Ժո­ղո­վին ներ­կայ էր նաեւ Հ.Յ.Դ. ­Պա­տա­նե­կան ­Միու­թեան Ընդ­հա­նուր ­Վա­րիչ ­Մար­մի­նը:
­Ժո­ղո­վին կը մաս­նակ­ցէր Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. ­Յա­րութ ­Սե­րո­բեան, ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. ­Սեր­գօ ­Գու­յում­ճեան, շրջան­նե­րու ­Կո­մի­տէ­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, Հ. Կ. ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. ­Նո­րա ­Քիւր­տօղ­լեան, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. ­Մար­լէն ­Թա­քէ­սեան եւ «Ա­զատ Օր»ի տնօ­րէ­նը։
­Ժո­ղո­վին բա­ցու­մը կա­տա­րեց շրջա­նա­ւարտ ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ ընկ. Ար­մէն Ա­ճէ­մեան։ Ա­պա՝ առ­ժա­մեայ դի­ւա­նին կող­մէ հաս­տա­տո­ւե­ցաւ ժո­ղո­վին օ­րի­նա­ւո­րու­թիւ­նը եւ յստա­կա­ցաւ ներ­կա­նե­րու ցան­կը:
­Ժո­ղո­վը ան­ցաւ իր աշ­խա­տանք­նե­րուն՝ նախ ընտ­րե­լով ժո­ղո­վի մնա­յուն դի­ւա­նը։ ­Նա­խա­գահ­ներ ընտ­րո­ւե­ցան ըն­կեր­ներ Ար­ման Գ­րի­գո­րեան եւ ­Ռազ­միկ Էր­ջէ­նեան եւ քար­տու­ղա­րու­հի­ներ՝ ըն­կե­րու­հի­ներ ­Նա­րօտ ­Շա­հի­նեան եւ ­Սա­րին Ա­ւե­տի­սեան:
­Բա­նա­ձե­ւի յանձ­նա­խումբ ընտրո­ւե­ցան ըն­կե­րու­հի­ներ Ա­նի ­Կա­րա­պե­տեան, Ա­նի ­Գո­ճա­շեան եւ ­Նա­նօր Էր­ջէ­նեան, հա­շո­ւեքն­նիչ յանձ­նա­խումբ՝ ընկ. Ա­րազ ­Պար­սա­մեան եւ ըն­կեր­ներ ­Սե­ւակ ­Գա­զա­րեան, Գ­րի­գոր ­Մա­րու­քեան։ ­Ժո­ղո­վին իր խօս­քը ուղ­ղե­լով՝ Յ.Ե.Մ.ի մօտ Հ.Յ.Դ. ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. ­Յա­րութ ­Սե­րո­բեան յա­ջո­ղու­թիւն մաղ­թեց ժո­ղո­վի աշ­խա­տանք­նե­րուն։ Հ.Յ.Դ. ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը վստա­հե­ցուց ե­րի­տա­սարդ­նե­րուն, թէ կու­սակ­ցա­կան բո­լոր կա­ռոյց­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ գա­ղու­թա­յին միու­թիւն­նե­րը, Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան կող­քին են միշտ՝ զօ­րակ­ցե­լով ու քա­ջա­լե­րե­լով, որ­պէս­զի նոր սե­րուն­դը աշ­խու­ժու­թեամբ շա­րու­նա­կէ իր աշ­խա­տանք­նե­րը։
­Յա­ջոր­դա­բար ի­րենց ող­ջոյ­նի խօս­քե­րը ուղ­ղե­ցին Հ. Կ. ­Խա­չի եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը: ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը ող­ջու­նե­լէ ետք ­Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղո­վը, ամ­փոփ զե­կու­ցում մը տո­ւաւ ­Հայ ­Դա­տի աշ­խա­տանք­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ:

Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թեան միա­մեայ գոր­ծու­նէու­թիւ­նը

Շր­ջա­նա­ւարտ ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թիւ­նը ըն­թեր­ցեց իր միա­մեայ գոր­ծու­նէու­թեան տե­ղե­կա­գի­րը, ինչ­պէս նաեւ՝ նստաշր­ջա­նի նիւ­թա­կան հա­շո­ւեկ­շի­ռը։
­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թեան տե­ղե­կագ­րէն ի յայտ ե­կաւ, թէ միու­թիւ­նը գոր­ծեց ե­րեք խում­բե­րով՝ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Սո­ղո­մոն ­Թեհ­լի­րեան»ը, ­Ֆիք­սի «Դ­րօ»ն, ­Գո­քի­նիոյ «­Փո­թո­րիկ»ը։
­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թիւ­նը, որ ընտ­րո­ւած էր նա­խորդ ­Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ­Ժո­ղո­վին, կը բաղ­կա­նար ըն­կեր­ներ Ար­մէն Ա­ճէ­մեա­նէ (­Յա­րու­թիւ­նի)՝ ա­տե­նա­պետ, ­Լո­ռի ­Գու­յում­ճեա­նէ՝ քար­տու­ղար, Ար­մէն Ա­ճէ­մեա­նէ (­Հայ­կա­զու­նի)՝ գան­ձա­պահ, ­Վազ­գէն ­Սա­վու­լեա­նէ՝ խորհր­դա­կան, ­Խա­չիկ ­Մա­րու­քեա­նէ՝ խորհր­դա­կան:
— ­Վար­չու­թիւ­նը իր նստաշր­ջա­նի ըն­թաց­քին ջանք թա­փեց 69րդ ­Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղո­վի ո­րո­շում­նե­րը եւ իր ծրագ­րած բո­լոր աշ­խա­տանք­նե­րը յա­ջող կեր­պով ի­րա­կա­նաց­նե­լու:
— ­Գու­մա­րո­ւե­ցան հեր­թա­կան եւ միջ-խմբա­յին ժո­ղով­ներ:
— Կ. ­Վար­չու­թիւ­նը այ­ցե­լեց ­Գո­մո­թի­նիի շրջա­նը՝ վար­չու­թեան հե­ռա­նիստ ան­դա­մին ներ­կա­յու­թեամբ, տեղ­ւոյն հայ ե­րի­տա­սարտ­նե­րը հա­մախմբե­լու նպա­տա­կով:
— Կ. ­Վար­չու­թիւ­նը տա­րեշր­ջա­նի ըն­թաց­քին կազ­մա­կեր­պեց 2 ար­շաւ (ծննդեան օ­րե­րուն՝ ար­շաւ եւ ա­մառ­նա­յին Open Camp), պա­րա­հա­ւա­քոյթ, թատ­րո­նի եւ շար­ժա­պատ­կե­րի այ­ցե­լու­թիւն­ներ:
— Կ. ­Վար­չու­թիւ­նը, ինչ­պէս նաեւ խում­բե­րու վար­չու­թիւն­նե­րը եւ ան­դամ­նե­րը ներ­կայ գտնո­ւե­ցան Հ.Յ.Դ. ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէի, ­Կո­մի­տէ­նե­րու, ու­ղե­կից միու­թիւն­նե­րու կազ­մա­կեր­պած տար­բեր ձեռ­նարկ­նե­րուն ու ըն­դա­ռա­ջե­ցին ի­րենց ուղ­ղո­ւած բո­լոր հրա­ւէր­նե­րուն:
— Կ. ­Վար­չու­թիւ­նը ըն­դա­ռա­ջեց ու գոր­ծօն մաս­նակ­ցու­թիւն ու­նե­ցաւ ­Հայ ­Դա­տի աշ­խա­տանք­նե­րուն եւ Ապ­րի­լեան ձեռ­նարկ­նե­րուն:
— Ապ­րիլ 24ին ա­ռի­թով՝ կազ­մա­կեր­պեց բո­ղո­քի ցոյց դէ­պի թրքա­կան դես­պա­նա­տու­նը՝ Ա­թէն­քի մէջ եւ դէ­պի թրքա­կան հիւ­պա­տո­սա­րա­նը՝ ­Թե­սա­ղո­նի­կէ: ­Նաեւ զե­տե­ղեց տե­ղե­կա­տո­ւա­կան կրպակ­ներ Ա­թէն­քի եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ, ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան եւ Ար­ցա­խի մա­սին:
— 100,6 ռա­տիո­կա­յա­նի հա­ղոր­դու­մին ըն­թաց­քին ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Սո­ղո­մոն ­Թէհ­լի­րեան» խում­բին կող­մէ ներ­կա­յա­ցո­ւե­ցաւ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան գոր­ծու­նէու­թիւ­նը եւ Ար­ցա­խի հար­ցին շուրջ ման­րա­մաս­նու­թիւն­ներ տրուե­ցան: ­Նաեւ՝ ΕΡΤ 95,8 ռա­տիո­կա­յա­նի հա­ղորդ­ման ըն­թաց­քին ներ­կա­յա­ցում մը ու­նե­ցաւ:
— Կ. ­Վար­չու­թիւ­նը պոն­տոս­ցի­նե­րու կազ­մա­կեր­պու­թեան հետ բո­ղո­քի նա­մակ մը յղեց ­Յու­նաս­տա­նի հա­մա­պա­տաս­խան կա­ռա­վա­րա­կան պա­տաս­խա­նա­տո­ւին՝ ­Թուր­քիոյ նա­խա­գահ ­Թա­յիփ Էր­տո­ղա­նի այ­ցե­լու­թեան դէմ:
— ­Մաս­նակ­ցե­ցաւ Հ.Կ.­Խա­չի Ե­րե­ւա­նի զի­նո­ւոր­նե­րու վե­րա­կանգ­նո­ղա­կան հի­ւան­դա­նո­ցի ան­կո­ղին­նե­րու գնման ծրագ­րին, ինչ­պէս նաեւ՝ Հ. Կ. ­Խա­չի կազ­մա­կեր­պած ա­րիւ­նա­տո­ւու­թեան:
— ­Յու­նաս­տա­նի ­Բազ­մա­րո­ւես­տա­րա­նի զո­հե­րու յի­շա­տա­կին ծաղ­կեպ­սակ զե­տե­ղեց հա­մալ­սա­րա­նէն ներս կա­ռու­ցո­ւած յու­շար­ձա­նին առ­ջեւ:
— Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան 70ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած շատ յա­ջող տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն մը կազ­մա­կեր­պեց: ­Նաեւ 70 տա­րուան նկար­ներ ու ե­րիզ­ներ ե­լեկտ­րո­նա­յին ար­խի­ւի վե­րա­ծեց ու պա­հեց:
— Կ. ­Վար­չու­թիւ­նը, ե­րեք խում­բե­րու վար­չու­թիւն­նե­րուն նիւ­թա­կան օ­ժան­դա­կու­թեամբ, «Ա­զատ Օր» օ­րա­թեր­թի ե­լեկտ­րո­նա­յին տար­բե­րա­կի բա­ժա­նոր­դագ­րու­թիւ­նը ա­պա­հո­վեց միու­թեան բո­լոր ան­դամ­նե­րուն հա­մար, հայ­կա­կան մա­մու­լին մօ­տեց­նե­լու նպա­տա­կով, ա­ռիթ տա­լով ե­րի­տա­սարդ­նե­րուն՝ հե­տաքրք­րո­ւե­լու հայ­կա­կան նիւ­թե­րով եւ ա­մէ­նօ­րեայ շփում ու­նե­նա­լու հա­յե­րէն լե­զո­ւով։
— Կ. ­Վար­չու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ՝ ­Ֆիք­սի «Դ­րօ» եւ ­Գո­քի­նիոյ «­Փո­թո­րիկ» խում­բե­րու վար­չու­թիւն­նե­րը, ­Պա­տա­նե­կան ­Միու­թեան Ընդ­հա­նուր ­Վա­րիչ ­Մարմ­նոյ հետ գոր­ծակ­ցե­լով, կազ­մա­կեր­պե­ցին ­Լիզ­պո­նի հինգ տղոց անձ­նա­զո­հու­թեան 35ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած ձեռ­նարկ ­Ֆիք­սի ա­կում­բէն ներս:
— ­Նաեւ ­Պա­տա­նե­կան ­Միու­թեան Ընդ­հա­նուր ­Վա­րիչ ­Մարմ­նոյ հետ գոր­ծակ­ցու­թեամբ՝ իր օ­ժան­դա­կու­թիւ­նը բե­րաւ պա­տա­նի-ե­րի­տա­սարդ workshopի, ինչ­պէս նաեւ՝ բա­նա­կու­մի օ­րա­կարգ­նե­րուն պատ­րաս­տու­թեան։
­Տե­ղե­կագ­րի ըն­թեր­ցու­մէն ետք ժո­ղո­վը զբա­ղե­ցաւ օ­րա­կարգ­նե­րու քննար­կու­մով։

Օ­րա­կարգ­ներ

­Կազ­մա­կերպ­չա­կան օ­րա­կար­գին մէջ զրոյց­նե­րու նիւթ դար­ձան՝ ժո­ղո­վա­կան կեան­քը, դաս­տիա­րակ­չա­կա­նը, հիւ­սի­սա­յին ­Յու­նաս­տա­նի ան­դամ­նե­րու հետ յա­ճա­խա­կի հան­դի­պում­նե­րը, ար­շաւ­ներ-բա­նա­կում­նե­րը, ­Պա­տա­նե­կան ­Միու­թեան հետ գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը։
­Հայ ­Դատ-քա­րոզ­չա­կան օ­րա­կար­գին մէջ՝ Ապ­րի­լեան աշ­խա­տանք­նե­րը, ար­տա­քին եւ ներ­քին քա­րոզ­չու­թիւ­նը, բո­ղո­քի ե­լոյթ­նե­րը, հա­մա­ցան­ցի եւ ըն­կե­րա­յին ցան­ցե­րու օգ­տա­գոր­ծու­մը:
Ո­րո­շո­ւե­ցաւ կազ­մա­կեր­պել ճամ­բոր­դու­թիւն դէ­պի ­Հա­յաս­տան եւ Ար­ցախ՝ կա­մա­ւոր աշ­խա­տանք կա­տա­րե­լու նպա­տա­կով։ Ինչ­պէս նաեւ՝ ­Հա­յաս­տան այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին Ա­րա­րատ լեռ բարձ­րա­նա­լու հնա­րա­ւո­րու­թիւ­նը ստեղ­ծել:

­Պա­տա­նե­կան ­Միու­թիւն

­Ժո­ղո­վին ներ­կայ գտնո­ւե­ցաւ Հ.Յ.Դ. ­Պա­տա­նե­կան ­Միու­թեան Ընդ­հա­նուր ­Վա­րիչ ­Մար­մի­նը: Ըն­թեր­ցո­ւե­ցաւ միու­թեան միա­մեայ տե­ղե­կա­գի­րը, ուր կը ներ­կա­յա­ցո­ւէին գոր­ծու­նէու­թեան հիմ­նա­կան բա­ժին­նե­րը:
Քն­նար­կո­ւե­ցան ­Պա­տա­նե­կան ­Միու­թեան հետ Ե­րի­տա­սար­դա­կա­նի վե­րա­բե­րող հար­ցե­րը, կար­ծիք­ներ յայտ­նե­լով եւ ա­ռա­ջարկ­ներ կա­տա­րե­լով միու­թեան գոր­ծու­նէու­թեան վե­րա­բե­րեալ։

­Նոր ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թեան ընտ­րու­թիւն

­Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղո­վի եր­կու օ­րո­ւան նիս­տե­րը ըն­թա­ցան հե­տաքրք­րա­կան մթնո­լոր­տի մէջ՝ ա­ռա­ջար­կու­թիւն­նե­րով եւ քննար­կում­նե­րով:
Ա­ւար­տին տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թեան նոր կազ­մի ընտ­րու­թիւ­նը.-
Ընտ­րո­ւե­ցաւ եօթ­նան­դամ նոր կազմ եւ կազ­մեց իր դի­ւա­նը հե­տե­ւեալ ըն­կեր­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ.-

Ա­տե­նա­պետ՝ ընկ. Ար­ման Գ­րի­գո­րեան
­Քար­տու­ղա­րու­հի՝ ընկհ. ­Լո­ռի ­Գու­յում­ճեան
­Գան­ձա­պահ՝ ընկ. Ար­մէն Ա­ճէ­մեան (­Հայ­կա­զու­նի)
­Խորհր­դա­կան­ներ՝
Ընկհ. Այ­վա­զեան Ա­լին
Ընկ. Էր­ջէ­նեան ­Ռազ­միկ
Ընկ. ­Մա­րու­քեան Գ­րի­գոր
Ընկ. ­Սա­վու­լեան ­Վազ­գէն։