­Շա­բա­թա­վեր­ջին, Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի նիս­տը, ո­րուն յա­ջոր­դեց ­Բիւ­րո­յի եւ ­Հա­յաս­տա­նի ­Գե­րա­գոյն ­Մար­մի­նի հա­մա­տեղ ընդ­լայ­նո­ւած նիս­տը, ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցան ­Դաշ­նակ­ցու­թեան ­Հա­յաս­տա­նի ­Մար­զա­յին ­Կո­մի­տէ­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, Ազ­գա­յին ­Ժո­ղո­վի Հ.Յ.Դ. խմբակ­ցու­թեան պատ­գա­մա­ւոր­ներ, ինչ­պէս նաեւ՝ ­Հա­յաս­տա­նի գոր­ծա­դիր իշ­խա­նու­թեանց Հ.Յ.Դ. բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տօ­նա­տար­ներ:
­Նիս­տին բա­ցու­մը կա­տա­րե­լով, Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Հ­րանդ ­Մար­գա­րեան ընդգ­ծած է նման հան­դի­պու­մի մը կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը՝ շեշ­տե­լով, որ կայ պար­բե­րա­բար անհ­րա­ժեշ­տու­թիւն յե­տա­հա­յեաց ար­ժե­ւո­րե­լու կա­տա­րո­ւած աշ­խա­տան­քը, վեր հա­նե­լու խնդիր­նե­րը ու գտնե­լու ա­նոնց լու­ծում­նե­րը: «­Դաշ­նակ­ցու­թեան մաս­նակ­ցու­թիւ­նը Հ.Հ. կա­ռա­վա­րող կոա­լի­ցիա­յին (հա­մախմ­բու­մին) ինք­նան­պա­տակ չէ. մենք ըն­դու­նե­ցինք կոա­լի­ցիա­յի մաս կազ­մե­լու ա­ռա­ջար­կը, որ­պէս­զի մաս­նա­կի­ցը դառ­նանք երկ­րում ար­մա­տա­կան փո­փո­խու­թիւն­նե­րի ի­րա­կա­նաց­մա­նը»,- նշած է ­Մար­գա­րեան: ­Նիս­տին զե­կոյց­նե­րով հան­դէս ե­կած են ­Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան ան­դամ ­Դաշ­նակ­ցու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ նա­խա­րար­նե­րը: Ա­նոնք ներ­կա­յա­ցու­ցած են այն հիմ­նա­կան ծրա­գիր­նե­րը, ո­րոնք կ­՛ի­րա­կա­նա­ցո­ւին այս հանգ­րուա­նին: ­Հարց ու պա­տաս­խա­նէ եւ քննար­կում­նե­րէ ետք, պատ­րաս­տո­ւած է Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի եւ ­Հա­յաս­տա­նի ­Գե­րա­գոյն ­Մար­մի­նի միա­ցեալ յայ­տա­րա­րու­թիւն մը, որ պի­տի հրա­պա­րա­կո­ւի յա­ռա­ջի­կա­յին: