Ե­րե­ւա­նի մէջ գու­մա­րո­ւած է Հ.Յ.Դ. մա­մու­լի եւ հան­րա­յին կա­պե­րու պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րու հա­մա­կու­սակ­ցա­կան խորհր­դա­ժո­ղո­վը: Աշ­խար­հի շուրջ եր­կու տաս­նեակ եր­կիր­նե­րէ հա­սած յի­սու­նէ ա­ւե­լի խմբա­գիր­նե­րը, լրագ­րող­նե­րը, հան­րա­յին կա­պե­րու պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը քննար­կած են հայ­կա­կան ու կու­սակ­ցա­կան մա­մու­լի, հա­մաշ­խար­հա­յին մա­կար­դա­կով հայ­կա­կան շա­հե­րու եւ խնդիր­նե­րու լու­սա­բան­ման, ատր­պէյ­ճա­նա­կան ու թրքա­կան հա­կա­քա­րոզ­չու­թեան դի­մա­կայ­ման եւ հա­յու­թեան առն­չո­ւող խնդիր­նե­րու ար­ծարծ­ման հար­ցեր:
­Խորհր­դա­ժո­ղո­վի բա­ցու­մին, ող­ջու­նե­լով հա­ւա­քի մաս­նա­կից­նե­րը` Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Հ­րանդ ­Մար­գա­րեան շեշ­տած է այն մեծ ա­ռա­քե­լու­թիւնն ու դե­րը, որ ու­նի դաշ­նակ­ցա­կան խմբա­գի­րը եւ դաշ­նակ­ցա­կան լրա­տո­ւա­մի­ջո­ցը հար­ցե­րու ար­ծարծ­ման, ա­զա­տա­խօ­սու­թեան ու միտ­քե­րու, տե­սա­կէտ­նե­րու հար­թակ դառ­նա­լու գոր­ծին մէջ` յե­նո­ւե­լով դաշ­նակ­ցա­կան մա­մու­լի հա­րիւ­րա­մեայ պատ­մու­թեան վրայ:
­Խորհր­դա­ժո­ղո­վի ա­ւար­տին մաս­նա­կից­նե­րը ա­ռիթ պի­տի ու­նե­նան լայն քննար­կում-հան­դի­պում ու­նե­նա­լու հա­յաս­տա­նեան լրա­տո­ւա­կան դաշ­տի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու հետ: