Հ.Հ. նա­խա­գա­հի նստա­վայ­րին մէջ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տա­կան ­Կու­սակ­ցու­թեան եւ ­Հայ ­Յե­ղա­փո­խա­կան ­Դաշ­նակ­ցու­թիւն կու­սակ­ցու­թեան մի­ջեւ ստո­րագ­րո­ւե­ցաւ քա­ղա­քա­կան կոա­լի­ցիայ (հա­մախմ­բում) կազ­մա­ւո­րե­լու մա­սին յու­շա­գիր, որ պի­տի գոր­ծէ մին­չեւ 6րդ ­գու­մար­ման Ազ­գա­յին ­Ժո­ղո­վի լիա­զօ­րու­թեանց ա­ւար­տը:
­Քա­ղա­քա­կան վե­րոն­շեալ եր­կու ու­ժե­րը կոա­լի­ցիոն յու­շագ­րով քա­ղա­քա­կան պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թիւն ստանձ­նած են կա­ռա­վա­րու­թեան ողջ գոր­ծու­նէու­թեան հա­մար: Ս­տո­րագ­րո­ւած փաս­տա­թուղ­թին մէջ ամ­րագ­րո­ւած են քա­ղա­քա­կան կոա­լի­ցիա­յի ծի­րին մէջ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ռազ­մա­վա­րա­կան նպա­տակ­նե­րը, կոա­լի­ցիա­յի ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւն­նե­րը, գոր­ծու­նէու­թեան եւ կազ­մա­կերպ­ման կար­գը:
­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տա­կան ­Կու­սակ­ցու­թեան կող­մէ փաս­տա­թուղ­թը ստո­րագ­րած է Հ.Հ.Կ. նա­խա­գա­հի տե­ղա­կալ Ար­մէն Ա­շո­տեան, ­Հայ ­Յե­ղա­փո­խա­կան ­Դաշ­նակ­ցու­թիւն կու­սակ­ցու­թեան կող­մէ Հ.Յ.Դ. ­Գե­րա­գոյն ­Մար­մի­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ա­ղո­ւան ­Վար­դա­նեան:

***
Ե­րե­ւան, 11 ­Մա­յի­սի 2017թ.
­Յու­շա­գիր քա­ղա­քա­կան
ԿՈԱԼԻՑԻԱ ԿԱԶՄԱՒՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տա­կան ­Կու­սակ­ցու­թիւ­նը եւ ­Հայ ­Յե­ղա­փո­խա­կան ­Դաշ­նակ­ցու­թիւն կու­սակ­ցու­թիւ­նը`
– ­վե­րա­հաս­տա­տե­լով 2016 թո­ւա­կա­նի ­Փետ­րո­ւա­րի 24ին եր­կու կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րի մի­ջեւ կնքո­ւած քա­ղա­քա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան մա­սին հա­մա­ձայ­նագ­րին ի­րենց հա­ւա­տար­մու­թիւ­նը եւ նրա­նում ամ­րագ­րո­ւած դրոյթ­նե­րի կա­տար­ման պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թիւ­նը,
– ­հա­շո­ւի առ­նե­լով 2017 թո­ւա­կա­նի Ապ­րի­լի 2ին կա­յա­ցած Հ.Հ. Ազ­գա­յին ­Ժո­ղո­վի ընտ­րու­թեան ար­դիւնք­նե­րը,
– ­հա­մադ­րե­լով ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տա­կան ­Կու­սակ­ցու­թեան եւ ­Հայ ­Յե­ղա­փո­խա­կան ­Դաշ­նակ­ցու­թիւն կու­սակ­ցու­թեան 2017 թո­ւա­կա­նի Ապ­րի­լի 2ի Ազ­գա­յին ­Ժո­ղո­վի ընտ­րու­թիւն­նե­րի ժա­մա­նակ ներ­կա­յաց­րած նա­խընտ­րա­կան ծրագ­րե­րը,
– ­կա­րե­ւո­րե­լով 2015 թո­ւա­կա­նի ­Դեկ­տեմ­բե­րի 6ի սահ­մա­նադ­րա­կան բա­րե­փո­խում­նե­րով սկսո­ւած հա­մա­կար­գա­յին եւ ո­րա­կա­կան փո­փո­խու­թիւն­նե­րը խո­րաց­նե­լու եւ անշր­ջե­լի դարձ­նե­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը,
–­ ա­ռաջ­նա­հերթ հա­մա­րե­լով հա­սա­րա­կու­թեան մէջ պե­տու­թեան եւ ա­պա­գա­յի հան­դէպ վստա­հու­թեան ու լա­ւա­տե­սու­թեան հիմ­քե­րի ստեղծ­ման նպա­տա­կով նոր ո­րա­կի իշ­խա­նու­թեան ձե­ւա­ւո­րու­մը,
– ն­պա­տակ ու­նե­նա­լով կա­ռա­վա­րու­թեան կազ­մում եր­կու կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րի հա­մա­տեղ ջան­քե­րով ա­պա­հո­վե­լու մար­դու անվ­տանգ ու բա­րե­կե­ցիկ կեան­քը`
ձե­ւա­ւո­րում են քա­ղա­քա­կան կոա­լի­ցիա եւ քա­ղա­քա­կան պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թիւն են ստանձ­նում կա­ռա­վա­րու­թեան ողջ գոր­ծու­նէու­թեան հա­մար:

­Հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ռազ­մա­վա­րա­կան նպա­տակ­նե­րը

1.1. Ամ­բող­ջաց­նել մար­դու ար­ժա­նա­պա­տո­ւու­թեան ան­խախ­տե­լիու­թեան ու ի­րա­ւուն­քի գե­րա­կա­յու­թեան սկզբունք­նե­րի լիար­ժէք ի­րա­ցու­մը ե­րաշ­խա­ւո­րող մար­դու ի­րա­ւունք­նե­րի ու ա­զա­տու­թիւն­նե­րի ա­պա­հով­ման հա­մա­կար­գը:
1.2. ­Կա­ռա­վար­ման խորհր­դա­րա­նա­կան ձե­ւին անց­նե­լու այս փու­լում, ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ­Սահ­մա­նադ­րու­թեա­նը հա­մա­հունչ եւ մի­ջազ­գա­յին լա­ւա­գոյն փոր­ձի հա­շո­ւառ­մամբ, ձե­ւա­ւո­րել հա­մա­պա­տաս­խան օ­րէնսդ­րու­թիւն:
1.3. Ա­պա­հո­վել հան­րա­յին իշ­խա­նու­թեան բո­լոր մար­մին­նե­րի թա­փան­ցիկ, հա­շո­ւե­տու եւ ար­դիւ­նա­ւէտ աշ­խա­տան­քը` ձե­ւա­ւո­րե­լով սահ­մա­նադ­րա­կան նոր կար­գից բխող ներ-իշ­խա­նա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ:
1.4. Ն­պաս­տել քա­ղա­քա­կան կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րի մի­ջեւ մրցակ­ցու­թեան, հան­դուր­ժո­ղա­կա­նու­թեան եւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան մթնո­լոր­տի խո­րաց­մա­նը, կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րի ներ­քին ժո­ղովր­դա­վա­րու­թեան զար­գաց­մա­նը:
1.5. Ե­րաշ­խա­ւո­րել ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան եւ Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ընդ­հա­նուր անվ­տան­գու­թիւ­նը:
1.6. Ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րում ա­ռաջ­նոր­դո­ւել բա­ցա­ռա­պէս ազ­գա­յին-պե­տա­կան շա­հե­րով:
1.7. Ա­պա­հո­վել հայ ժո­ղովր­դի լիար­ժէք եւ ան­մի­ջա­կան մաս­նակ­ցու­թիւ­նը հա­յոց պե­տա­կա­նու­թեան ամ­րապնդ­ման գոր­ծում` վե­րար­ժե­ւո­րե­լով հա­յու­թեան տար­բեր հա­տո­ւած­նե­րի դերն ու նշա­նա­կու­թիւ­նը:

­Քա­ղա­քա­կան կոա­լի­ցիա­յի ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւն­նե­րը

2.1. ­Նոր թափ հա­ղոր­դել հա­կա­կո­ռուպ­ցիոն պայ­քա­րին եւ ար­ժա­նի­քա­հէնք կադ­րա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թեա­նը:
2.2. ­Սահ­մա­նել ար­դիւ­նա­ւէտ կա­ռա­վար­ման չա­փո­րո­շիչ­նե­րին հա­մա­պա­տաս­խա­նող կա­ռա­վա­րու­թեան նոր կա­ռու­ցո­ւածք եւ գոր­ծու­նէու­թեան կարգ:
2.3. Ամ­բող­ջաց­նել ազգ-բա­նակ հա­յե­ցա­կար­գը` յա­տուկ ու­շադ­րու­թիւն դարձ­նե­լով հայ­րե­նա­կան գի­տա­կան եւ տեխ­նո­լո­գիա­կան մտքի վրայ հիմ­նո­ւած ռազ­մար­դիւ­նա­բե­րա­կան հա­մա­կար­գի ստեղծ­մա­նը:
2.4. ­Շա­րու­նա­կել կա­տա­րե­լա­գոր­ծել ընտ­րա­կան հա­մա­կար­գը:
2.5. ­Ձե­ւա­ւո­րել կա­յուն զար­գա­ցում ա­պա­հո­վող սո­ցիա­լա­կան շու­կա­յա­կան տնտե­սա­կան հա­մա­կարգ, վե­րա­նա­յել ի­րա­կա­նա­ցո­ւող սո­ցիա­լա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը:
2.6. ­Սահ­մա­նել այն­պի­սի կար­գա­ւո­րում­ներ, ո­րոնք կը բա­ցա­ռեն բնա­կան ռե­սուրս­նե­րի (պա­շար­նե­րի) գեր-շա­հա­գոր­ծու­մը, նո­ւա­զա­գոյ­նի կը հասց­նեն շրջա­կայ մի­ջա­վայ­րի, այդ թւում` մար­դու կեան­քի եւ ա­ռող­ջու­թեան վրայ բա­ցա­սա­կան ազ­դե­ցու­թիւ­նը, կ’ա­պա­հո­վեն բնա­կան ռե­սուրս­նե­րի ար­դիւ­նա­ւէտ կա­ռա­վա­րու­մը եւ դրանց նկատ­մամբ վե­րահս­կո­ղու­թիւ­նը:

­Քա­ղա­քա­կան կոա­լի­ցիա­յի գոր­ծու­նէու­թեան եւ կազ­մա­կերպ­ման կար­գը

3.1. ­Քա­ղա­քա­կան կոա­լի­ցիոն հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը վե­րա­բե­րում է կա­ռա­վա­րու­թեան ողջ գոր­ծու­նէու­թեա­նը:
3.2. ­Քա­ղա­քա­կան կոա­լի­ցիա­յի կող­մերն ա­ռաջ­նորդ­ւում են փո­խա­դարձ յար­գան­քի, փոխ-ըմբռն­ման, հան­դուր­ժո­ղա­կա­նու­թեան, տա­րա­ձայ­նու­թիւն­նե­րը բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րի եւ քննար­կում­նե­րի մի­ջո­ցով լու­ծե­լու մօ­տե­ցում­նե­րով` հան­րա­յին իշ­խա­նու­թեան մար­մին­նե­րի ու պաշ­տօ­նա­տար ան­ձանց գոր­ծու­նէու­թեան ամ­բող­ջա­կան պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թեան գի­տակց­մամբ:
3.3. ­Քա­ղա­քա­կան կոա­լի­ցիա­յի կող­մե­րը քա­ղա­քա­կան պաշ­տօն­նե­րը մի­մեանց մի­ջեւ բաշ­խում են խորհր­դակ­ցու­թիւն­նե­րի մի­ջո­ցով ձեռք բե­րո­ւած հա­մա­ձայ­նու­թեամբ: ­Վար­չա­պե­տի ա­ռա­ջադր­ման ի­րա­ւուն­քը պատ­կա­նում է ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տա­կան ­Կու­սակ­ցու­թեա­նը:
3.4. ­Քա­ղա­քա­կան կոա­լի­ցիա­յի կող­մե­րը մին­չեւ հա­մա­պա­տաս­խան պաշ­տօ­նի հա­մար թեկ­նա­ծու ներ­կա­յաց­նե­լը` այն ներ­կա­յաց­նում են կոա­լի­ցիա­յի միւս կող­մին:
3.5. Քն­նար­կում­նե­րի ար­դիւն­քում տո­ւեալ կու­սակ­ցու­թեա­նը վե­րա­պա­հո­ւած պաշ­տօ­նում կա­րող է նշա­նա­կո­ւել միայն տո­ւեալ կու­սակ­ցու­թեան կող­մից ա­ռա­ջադ­րո­ւած թեկ­նա­ծուն:
3.6. ­Թեկ­նա­ծո­ւի առն­չու­թեամբ միւս կու­սակ­ցու­թիւ­նը կա­րող է ներ­կա­յաց­նել դիր­քո­րո­շում­ներ, ո­րոնք հրա­պա­րակ­ման են­թա­կայ չեն:
3.7. ­Քա­ղա­քա­կան կոա­լի­ցիա­յի կող­մե­րը պար­տա­ւոր­ւում են.
3.7.1. ­Սահ­մա­նադ­րու­թեան փո­փո­խու­թիւն­նե­րը, սահ­մա­նադ­րա­կան օ­րէնք­նե­րը ըն­դու­նել հա­մա­խո­հու­թեամբ: ­Կող­մե­րը պէտք է ձգտեն այլ հար­ցե­րի շուրջ ո­րո­շում­նե­րը եւս ըն­դու­նել հա­մա­խո­հու­թեամբ:
հա­մա­խո­հու­թիւն չձե­ւա­ւո­րո­ւե­լու դէպ­քում քա­ղա­քա­կան կոա­լի­ցիա­յի կող­մե­րը, պահ­պա­նե­լով փո­խա­դարձ յար­գան­քի, փո­խըմբռն­ման, հան­դուր­ժո­ղա­կա­նու­թեան նոր­մե­րը (կար­գը), կա­րող են հրա­պա­րա­կայ­նօ­րէն ներ­կա­յաց­նել ի­րենց դիր­քո­րո­շում­նե­րը: ­Հա­մա­խո­հու­թեան բա­ցա­կա­յու­թեան դէպ­քում, ան­կախ ի­րենց դիր­քո­րո­շու­մից, կող­մե­րը պար­տա­ւոր են ա­պա­հո­վել ըն­դու­նո­ւած ո­րոշ­ման ի­րա­գոր­ծու­մը իշ­խա­նու­թեան բո­լոր մա­կար­դակ­նե­րում եւ օ­ղակ­նե­րում:
3.7.2. ­Հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան կող­մե­րից մէ­կի ա­ռա­ջար­կու­թեամբ քննարկ­ման ա­ռար­կայ դարձ­նել ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան Ազ­գա­յին ­Ժո­ղո­վի եւ կա­ռա­վա­րու­թեան գոր­ծու­նէու­թեա­նը վե­րա­բե­րող ցան­կա­ցած հարց:
3.7.3. ­Քա­ղա­քա­կան կոա­լի­ցիա­յի աշ­խա­տանք­նե­րի ար­դիւ­նա­ւէ­տու­թեան, կա­նո­նա­ւոր միջ-կու­սակ­ցա­կան շփում­նե­րի ա­պա­հով­ման եւ տե­սա­կէտ­նե­րի հա­մադր­ման նպա­տա­կով ձե­ւա­ւո­րել կոա­լի­ցիոն խոր­հուրդ, որն իր գոր­ծու­նէու­թիւ­նը ի­րա­կա­նաց­նում է պար­բե­րա­բար հրա­ւի­րող նիս­տե­րի մի­ջո­ցով: ­Կող­մե­րի հա­մա­ձայ­նու­թեամբ կա­րող են ձե­ւա­ւո­րո­ւել նաեւ մար­զա­յին խոր­հուրդ­ներ:
3.8. ­Քա­ղա­քա­կան կոա­լի­ցիա­յի կող­մե­րի մի­ջեւ սկզբուն­քա­յին տա­րա­ձայ­նու­թիւն­նե­րի ա­ռա­ջաց­ման դէպ­քում դրանք լուծ­ւում են բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րի մի­ջո­ցով: ­Բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րի մի­ջո­ցով հա­մա­ձայ­նու­թիւն ձեռք չբե­րե­լու դէպ­քում կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րից իւ­րա­քան­չիւ­րը, միւս կող­մին գրա­ւոր տե­ղե­կաց­նե­լով, կա­րող է դուրս գալ կոա­լի­ցիա­յից:
3.9. ­Քա­ղա­քա­կան կոա­լի­ցիայ կազ­մա­ւո­րե­լու մա­սին սոյն յու­շա­գի­րը գոր­ծում է մին­չեւ 6րդ ­գու­մար­ման Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի լիա­զօ­րու­թիւն­նե­րի ա­ւար­տը:

Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տա­կան­Կու­սակ­ցու­թեան նա­խա­գա­հի­տե­ղա­կալ
Ար­մէն Ա­շո­տեան
­Հայ ­Յե­ղա­փո­խա­կան ­Դաշ­նակ­ցու­թիւն կու­սակ­ցու­թեան ­Գե­րա­գոյն ­Մարմ­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ
Ա­ղո­ւան ­Վար­դա­նեան