Հ.Յ.Դ. ­Հա­յաս­տա­նի կազ­մա­կեր­պու­թեան 21րդ ­Գե­րա­գոյն ժո­ղո­վը, քննե­լով ­Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­կան, սո­ցիալ-տնտե­սա­կան ի­րա­վի­ճա­կը, ներ­քին եւ ար­տա­քին ճա­կատ­նե­րի վրայ առ­կայ մար­տահ­րա­ւէր­նե­րը՝ ար­ձա­նագ­րում է. ­Սահ­մա­նադ­րա­կան փո­փո­խու­թիւն­նե­րից բխող պե­տա­կան կա­ռա­վար­ման հա­մա­կար­գի փո­փո­խու­թիւն­նե­րը եւ հա­մա­պա­տաս­խան օ­րէնսդ­րա­կան կար­գա­ւո­րում­նե­րը անհ­րա­ժեշտ նա­խադ­րեալ­ներ են ստեղ­ծել մեր պե­տա­կա­նու­թեան կա­յուն զար­գաց­ման հա­մար:
­Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թիւն­նե­րի անվ­տան­գու­թեան հիմ­նախն­դի­րը շա­րու­նա­կում է մնալ հիմ­նա­կան օ­րա­կարգ եւ թե­լադ­րում է ա­ռաջ­նա­հերթ ռազ­մա­վա­րու­թիւն­նե­րը պե­տա­կան եւ հան­րա­յին կեան­քի տար­բեր աս­պա­րէզ­նե­րում:
Ե.Ա.Տ.Մ. եւ Ե.Մ. հետ գոր­ծըն­կե­րա­յին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րի հա­մադր­մամբ բա­րեն­պաստ մի­ջա­վայր է ստեղ­ծո­ւել բազ­մա­վեկ­տոր, փոխ-լրաց­նող ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թիւն ի­րա­կա­նաց­նե­լու, քա­ղա­քա­կան եւ տնտե­սա­կան բա­րե­փո­խում­նե­րը ար­դիւ­նա­ւո­րե­լու հա­մար:
Առ այդ, ա­ռա­ջի­կայ եր­կա­մեայ ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի հա­մար Հ.Յ.Դ. ­Հա­յաս­տա­նի ­Գե­րա­գոյն ժո­ղո­վը ա­ռաջ­նա­հերթ է հա­մա­րում՝
— Ի­րա­ւուն­քի գե­րա­կա­յու­թեան սկզբունք­նե­րի լիար­ժէք ի­րա­ցու­մը ե­րաշ­խա­ւո­րող մար­դու ի­րա­ւունք­նե­րի ու ա­զա­տու­թիւն­նե­րի ա­պա­հով­ման հա­մա­կար­գի ձե­ւա­ւո­րու­մը,
— ­Կա­յուն զար­գա­ցում ա­պա­հո­վող սո­ցիա­լա­կան շու­կա­յա­կան տնտե­սա­կան հա­մա­կար­գի ձե­ւա­ւո­րու­մը, սո­ցիա­լա­կան ար­դա­րու­թեան սկզբունք­նե­րի պահ­պան­ման գոր­ծում պե­տու­թեան ա­ռաջ­նա­յին դե­րա­կա­տա­րու­թեան ստանձ­նու­մը եւ նոր աշ­խա­տա­տե­ղե­րի ու ե­կամ­տաս­տեղծ գոր­ծու­նէու­թեան խթա­նու­մը,
— ­Հան­րա­յին կեան­քի բո­լոր ո­լորտ­նե­րում հա­մա­կար­գա­յին եւ ո­րա­կա­կան փո­փո­խու­թիւն­նե­րի ի­րա­կա­նա­ցու­մը, իշ­խա­նու­թեան մար­մին­նե­րի թա­փան­ցիկ, հա­շո­ւե­տու եւ ար­դիւ­նա­ւէտ աշ­խա­տան­քը, հա­կա­կո­ռուպ­ցիոն քա­ղա­քա­կա­նու­թեան ակ­տի­ւա­ցու­մը,
— ­Հա­սա­րա­կու­թեան մէջ պե­տու­թեան եւ ա­պա­գա­յի հան­դէպ վստա­հու­թեան հիմ­քե­րի ստեղ­ծու­մը,
— Երկ­րի ա­ռա­ջան­ցիկ զար­գաց­ման ռազ­մա­վա­րա­կան տես­լա­կա­նի մշա­կու­մը եւ դրա­նից բխող ծրագ­րե­րի ի­րա­գոր­ծու­մը,
— «Ազգ-բա­նակ» հա­յե­ցա­կար­գի ամ­բող­ջա­կան գոր­ծադր­ման եւ ռազ­մաար­դիւ­նա­բե­րա­կան հա­մա­կար­գի զար­գաց­ման նա­խադ­րեալ­նե­րի ստեղծ­մանն ա­ջակ­ցու­մը,
— Ակ­տիւ ժո­ղովր­դագ­րա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան ի­րա­կա­նաց­ման ուղ­ղու­թեամբ թի­րա­խա­ւո­րո­ւած ու գոր­ծուն քայ­լե­րի ձեռ­նար­կու­մը եւ ար­տա­գաղ­թի կա­սե­ցու­մը:
­Մեկ­նե­լով այս հաս­տա­տում­նե­րից եւ ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւն­նե­րից՝ ­Հա­յաս­տա­նի ա­ռա­ջին հան­րա­պե­տու­թեան 100ա­մեա­կի շե­մին Հ.Յ.Դ. ­Հա­յաս­տա­նի կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը վե­րա­հաս­տա­տում է իր կամքն ու վճռա­կա­նու­թիւ­նը հե­տե­ւո­ղա­կան եւ ա­մէ­նօ­րեայ աշ­խա­տան­քով նպաս­տե­լու մեր պե­տա­կա­նու­թեան յե­տա­գայ զար­գաց­մա­նը, մեր ժո­ղովր­դի անվ­տանգ եւ ար­ժա­նա­պա­տիւ կեան­քի պայ­ման­նե­րի ա­պա­հով­մա­նը: