Վե­րա­հաս­տա­տե­լով 2016 թո­ւա­կա­նի Փետ­րո­ւա­րի 24ին կնքո­ւած քա­ղա­քա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան մա­սին հա­մա­ձայ­նագ­րով եւ 2017 թո­ւա­կա­նի Մա­յի­սի 11ին քա­ղա­քա­կան քոա­լի­սիոն կազ­մա­ւո­րե­լու մա­սին յու­շագ­րով ամ­րագ­րո­ւած ռազ­մա­վա­րա­կան նպա­տակ­նե­րին եւ քա­ղա­քա­կան ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւն­նե­րին իր հա­ւա­տար­մու­թիւ­նը`
– Ն­կա­տի ու­նե­նա­լով, որ 2017 թո­ւա­կա­նի Ապ­րի­լի 2ին կա­յա­ցած խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րի ար­դիւնք­նե­րով եւ քա­ղա­քա­կան քոա­լի­սիո­նի յու­շագ­րով Հ.Հ.կ­.ին է վե­րա­պա­հո­ւած վար­չա­պե­տի թեկ­նա­ծու ա­ռա­ջադ­րե­լու ի­րա­ւուն­քը,
– Հա­շո­ւի առ­նե­լով Հ.Հ.Կ. Խորհր­դի ո­րո­շու­մը վար­չա­պե­տի թեկ­նա­ծու ա­ռա­ջադ­րե­լու մա­սին`
Հ.Յ.Դ. Հա­յաս­տա­նի Գե­րա­գոյն մար­մի­նը հա­ւա­նու­թիւն է տա­լիս Սերժ Սարգ­սեա­նի թեկ­նա­ծու­թեա­նը:
Նոր սահ­մա­նադ­րու­թեամբ սկսո­ւած հա­մա­կար­գա­յին փո­փո­խու­թիւն­նե­րը ար­դէն իսկ ո­րո­շա­կի դրա­կան սպա­սում­ներ եւ ո­րա­կա­կան տե­ղա­շար­ժեր են ար­ձա­նագ­րել: Թէեւ մեր երկ­րում առ­կայ են բազ­մա­թիւ լրջա­գոյն մար­տահ­րա­ւէր­ներ եւ լու­ծում պա­հան­ջող խնդիր­ներ, սա­կայն վեր­ջին եր­կու տա­րո­ւայ ըն­թաց­քում ար­ձա­նագ­րո­ւած ո­րո­շա­կի յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րը յու­սադ­րում են, որ ընտ­րո­ւած ճա­նա­պար­հը ճիշդ է:
Պե­տա­կան եւ հա­սա­րա­կա­կան կեան­քում բե­կում­նա­յին փո­փո­խու­թիւն­ներ կա­տա­րե­լու ուղ­ղու­թեամբ ա­ռար­կա­յա­կան քայ­լեր ձեռ­նար­կե­լու հա­սա­րա­կա­կան պա­հանջ եւ ակն­կա­լիք է ձե­ւա­ւո­րո­ւել, ին­չը պար­տա­ւո­րեց­նում է բո­լո­րիս:
Մենք գի­տակ­ցում ենք, որ յանձ­նա­ռու­թիւն եւ պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թիւն ենք ստանձ­նել նոր ո­րա­կի իշ­խա­նու­թիւն ձե­ւա­ւո­րե­լու, հա­սա­րա­կու­թեան մէջ պե­տու­թեան եւ ա­պա­գա­յի հան­դէպ վստա­հու­թիւն ստեղ­ծե­լու, ա­ռա­ջան­ցիկ զար­գա­ցում, ըն­կե­րա­յին ար­դա­րու­թիւն, մրցակ­ցա­յին հա­ւա­սար պայ­ման­ներ ա­պա­հո­վե­լու հար­ցում եւ վստահ ենք, որ յա­ջո­ղե­լու ենք:

Հ.Յ.Դ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԵՐԱԳՈՅՆ ՄԱՐՄԻՆ