Ապ­րի­լի 2ին կա­յա­ցած Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի ընտ­րու­թիւն­նե­րը խորհր­դա­րա­նա­կան եւ ընտ­րա­կան հա­մա­կար­գե­րի ա­ռա­ջին փոր­ձու­թիւնն էին` քա­ղա­քա­կան նոր մշա­կոյթ ձե­ւա­ւո­րե­լու, նոր սկիզբ դնե­լու ա­ռա­ջադ­րան­քով: ­Մեկ­նե­լով նա­խընտ­րա­կան շրջա­նի, ընտ­րու­թեան օ­րո­ւայ եւ ար­դիւնք­նե­րի վեր­լու­ծու­թիւ­նից` Հ. Յ. ­Դաշ­նակ­ցու­թեան ­Հա­յաս­տա­նի ­Գե­րա­գոյն ­Մար­մի­նը ար­ձա­նագ­րում է.

ա. ­Քա­ղա­քա­կան հա­մա­կար­գի կա­յաց­ման ա­ռու­մով գնա­հա­տե­լի էր դե­րա­կա­տար ու­ժե­րի ա­զատ մրցակ­ցու­թիւ­նը եւ հիմ­նա­կա­նում քա­ղա­քա­կիրթ ընտ­րա­պայ­քա­րը:

բ. ­Յա­տուկ քննու­թեան կա­րիք ու­նի ընտ­րող­նե­րի անս­պա­սե­լի բարձր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը, ին­չը մի կող­մից քա­ղա­քա­ցիա­կան ակ­տի­ւու­թեան (աշ­խու­ժու­թեան) գնա­հա­տե­լի դրսե­ւո­րում էր, միւս կող­մից` ֆի­նան­սա­կան (տնտե­սադ­րա­մա­կան) ու վար­չա­կան ռե­սուր­սի (աղ­բիւր­նե­րի) օգ­տա­գործ­ման ա­րա­տա­ւոր ե­րե­ւոյ­թի հե­տե­ւանք:

գ. ­Փաստ է, որ սո­ցիա­լա­կան (հա­սա­րա­կա­կան) դժո­ւար կա­ցու­թեան մէջ յայտ­նո­ւած հա­սա­րա­կու­թեան զգա­լի մա­սը, ո­րը չու­նի անհ­րա­ժեշտ քա­ղա­քա­ցիա­կան ակ­տիւ դիր­քո­րո­շում, դե­ռեւս ի վի­ճա­կի չէ ա­զատ ու գի­տակ­ցո­ւած ընտ­րու­թիւն կա­տա­րե­լու: ­Հան­րու­թեան քա­ղա­քա­կան, հո­գե­ւոր-մշա­կու­թա­յին ար­ժէ­հա­մա­կար­գի ար­մա­տա­կան փո­փո­խու­թիւ­նը կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րի, քա­ղա­քա­ցիա­կան հա­սա­րա­կու­թեան, ազ­գա­յին-պե­տա­կան ընտ­րա­խա­ւի լրջա­գոյն մար­տահ­րա­ւէրն է:

դ. ­Տե­ղի է ու­նե­ցել քա­ղա­քա­կան դաշ­տի ո­րո­շա­կի բիւ­րե­ղա­ցում. բա­ցա­յայտ ամ­բո­խա­վա­րա­կան եւ պար­տո­ւո­ղա­կան գա­ղա­փար­նե­րը չըն­դու­նո­ւե­ցին մեր հան­րու­թեան կող­մից:

Ե. Գ­նա­հա­տե­լի է, որ ի­րենց մաս­նա­գի­տա­կան պար­տա­կա­նու­թիւն­նե­րը եւ քա­ղա­քա­ցիա­կան պարտ­քը կա­տա­րե­ցին լրա­տո­ւա­մի­ջոց­ներն ու ի­րա­պէս ան­կախ դի­տոր­դա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րը:

զ. ­Նոր Ազ­գա­յին ժո­ղո­վում Հ.Յ. ­Դաշ­նակ­ցու­թեան դե­րա­կա­տա­րու­թեան ձե­ւա­չա­փը թող­նե­լով ա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րի քննար­կում­նե­րին` մենք շնոր­հա­կա­լու­թիւն ենք յայտ­նում գի­տա­կից քո­ւէար­կու­թիւն կա­տա­րած իւ­րա­քան­չիւր քա­ղա­քա­ցու, ինչ­պէս նաեւ մեր շուրջ հա­մախմ­բո­ւած ընտ­րա­պայ­քա­րի բո­լոր մաս­նա­կից­նե­րին:

է. Այս ընտ­րու­թիւն­նե­րում Հ.Յ. ­Դաշ­նակ­ցու­թեան ար­ձա­նագ­րած նկա­տե­լի ա­ռա­ջըն­թա­ցը պար­տա­ւո­րեց­նող է: ­Մենք շա­րու­նա­կե­լու ենք հե­տե­ւո­ղա­կա­նօ­րէն ի­րա­գոր­ծե­լու մեր գա­ղա­փար­ներն ու ծրագ­րե­րը` հա­ւա­տա­րիմ Հ.Հ. քա­ղա­քա­ցի­նե­րին տրո­ւած` նոր սկիզբ դնե­լու, ա­զատ, ար­դար, խա­ղաղ, բա­րե­կե­ցիկ ­Հա­յաս­տան ու­նե­նա­լու խոստ­մա­նը:

ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԵՐԱԳՈՅՆ ՄԱՐՄԻՆ