­Նոր ­Տա­րին կը դի­մա­ւո­րենք ներ­կայ քա­ղա­քա­կան կա­ցու­թե­նէն բխող մտա­հո­գիչ ու հայ մար­դու միտ­քը ան­դա­դար զբա­ղեց­նող ի­րա­վի­ճակ­նե­րով, որ ա­մէն օր փոր­ձի կ­՚են­թար­կեն մեր ազգն ու հայ­րե­նի­քը։
­Մեր զոյգ պե­տու­թեանց առ­ջեւ ծա­ռա­ցած նո­րա­գոյն մար­տահրա­ւէր­նե­րը մե­զի հա­մար պար­տա­ւո­րեց­նող կը շա­րու­նա­կեն մնալ, դի­մագ­րա­ւե­լու հա­մար ազ­գա­յին, պե­տա­կան, ար­ժե­հա­մա­կար­գա­յին հար­ցե­րու սպառ­նա­ցող վտանգ­նե­րը։ Եւ այդ վտանգ­նե­րը շատ են ու բազ­մա­ճա­կատ, ճա­կա­տագ­րա­կան այս օ­րե­րուն ըն­թաց­քին։ Ատր­պէյ­ճա­նի եւ ­Թուր­քիոյ կող­մէ յա­ռաջ նե­տո­ւող սահ­մա­նա­զատ­ման ու սահ­մա­նագծ­ման հար­ցե­րը, Ար­ցա­խի կար­գա­վի­ճա­կի ու ա­նոր ա­պա­գա­յի կա­պո­ւած լուրջ հո­լո­վոյթ­նե­րը, ­Թուր­քիոյ ներ­թա­փանց­ման ջան­քե­րը եւ հայ-թրքա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու կա­պակ­ցո­ւած վտանգ­նե­րը, ­Հա­յաս­տա­նի գե­րիշ­խա­նու­թեան սպառ­նա­ցող հանգ­րո­ւան­նե­րը, մեր երկ­րին մէջ ըն­կե­րա­յին հա­մա­կար­գը խար­խա­փող ե­րե­ւոյթ­նե­րը։
­Հայ­րե­նի պե­տու­թեանց ան­կա­խու­թիւնն ու անվ­տան­գու­թիւ­նը բարձ­րա­գոյն ու բա­ցար­ձակ ար­ժէք­ներ են, որ կ­՚ար­դա­րաց­նեն հայ ազ­գի զա­ւակ­նե­րու զո­հո­ղու­թիւն­նե­րը։ Որ­պէս­զի՝ մեր առ­ջեւ բա­ցո­ւող ճա­կա­տագ­րա­կան պա­հե­րը, հե­ռու մնան նա­հան­ջի վտան­գէն։ Որ­պէս­զի՝ փա­կո­ւի ընկ­ճո­ւա­ծու­թեան է­ջը եւ ե­րաշ­խա­ւո­րո­ւի հայ մար­դու վե­րապ­րե­լու եւ վե­րա­կանգ­նե­լու ար­դար ի­րա­ւուն­քը։
Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան կո­մի­տէն ջեր­մօ­րէն կը շնոր­հա­ւո­րէ Ա­մա­նո­րը թե­միս Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զա­նին ու յա­րա­նո­ւա­նու­թեանց հո­գե­ւոր պե­տե­րուն, ­Յու­նաս­տա­նի մօտ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան դես­պա­նու­թեան, ­Յու­նա­հա­յոց Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ու իր յա­րա­կից մար­մին­նե­րուն, ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի եւ ­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չի, «­Հա­մազ­գա­յին»ի ու Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Շր­ջա­նա­յին ու տե­ղա­կան վար­չու­թեանց, կրօ­նա­կան դա­սուն ու կրթա­կան մշակ­նե­րուն, գա­ղա­փա­րի իր ըն­կեր­նե­րուն, Ե­րի­տա­սար­դա­կան ու ­Պա­տա­նե­կան միու­թեանց ե­րի­տա­սարդ ըն­կեր­նե­րուն ու հա­մա­կիր զան­գո­ւած­նե­րուն, ինչ­պէս նաեւ յու­նա­հայ օ­ճա­խի բո­լոր ազ­գա­յին­նե­րուն եւ կը մաղ­թէ լիա­կա­տար յա­ջո­ղու­թիւն՝ ազ­գա­յին ու միու­թե­նա­կան, ինչ­պէս եւ անձ­նա­կան ու ըն­տա­նե­կան ծրա­գիր­նե­րուն մէջ։
­Թող 2022-ին յա­ջո­ղու­թեան եւ ծրա­գիր­նե­րու ի­րա­կա­նաց­ման նոր ճա­նա­պարհ­ներ բա­ցո­ւին մեր բո­լո­րին առ­ջեւ։

Շ­նոր­հա­ւո՛ր ­Նոր ­Տա­րի։
Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան կո­մի­տէ