Ար­ցա­խի եւ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեանց Ազ­գա­յին ­Ժո­ղով­նե­րու Հ.Յ.Դ. խմբակ­ցու­թիւն­նե­րը տա­րե­կան նո­ւա­զա­գոյ­նը եր­կու հան­դի­պում կ­՛ու­նե­նան թէ՛ Ե­րե­ւա­նի եւ թէ Ս­տե­փա­նա­կեր­տի մէջ:
16 ­Հոկ­տեմ­բե­րին Ար­ցա­խի Հ.Յ.Դ. պատ­գա­մա­ւոր­նե­րը Հ.Յ.Դ. ­Հա­յաս­տա­նի ­Գե­րա­գոյն ­Մար­մի­նի կեդ­րո­նին մէջ հան­դի­պե­ցան ­Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ­Ժո­ղո­վի Հ.Յ.Դ. խմբակ­ցու­թեան պատ­գա­մա­ւոր­նե­րուն եւ դաշ­նակ­ցա­կան նա­խա­րար­նե­րուն հետ:
Ար­ցա­խի Հ.Յ.Դ. խմբակ­ցու­թեան պատ­գա­մա­ւոր ­Դա­ւիթ Իշ­խա­նեան, «Եր­կիր»ի հետ զրու­ցե­լով հան­դիպ­ման նիւ­թե­րուն մա­սին՝ տե­ղե­կա­ցուց, որ այս ան­գամ քննարկ­ման նիւ­թե­րը պի­տի ըլ­լան քա­նի մը օ­րէնսդրա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­ներ: «­Տե­ղե­կա­տո­ւա­կան փո­խան­ցում­նե­րէ բա­ցի, մենք պի­տի ու­նե­նանք ո­րոշ օ­րէնք­նե­րու շուրջ քննար­կում­ներ, յատ­կա­պէս` այն օ­րէնք­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ, ո­րոնք ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան մէջ վեր­ջերս ըն­դու­նո­ւած են»,- ը­սաւ ան, ա­պա՝ ա­ւել­ցուց, որ այս քննար­կում­նե­րուն մէջ պէտք է ընդգր­կել նաեւ Ար­ցա­խի Ազ­գա­յին ­Ժո­ղո­վի այլ խմբակ­ցու­թիւն­նե­րու ան­դամ­ներ:
Իշ­խա­նեան շեշ­տեց, որ պի­տի անդ­րա­դառ­նան տե­ղա­կան ինք­նա­կա­ռա­վար­ման մար­մին­նե­րու օ­րէն­քին, քա­նի որ ­Հա­յաս­տա­նի մէջ ար­դէն հա­մայնք­նե­րու խո­շո­րա­ցու­մը գործ­նա­կա­նօ­րէն ի­րա­կա­նա­ցած է: «Ար­ցա­խի մէջ սահ­մա­նադ­րա­կան փո­փո­խու­թիւն­նե­րէն ետք ու­նինք նոր մօ­տե­ցում­նե­րու անհ­րա­ժեշ­տու­թիւն, ինչ որ սահ­մա­նադ­րա­կան պա­հանջ է, այս հար­ցերն ալ պի­տի քննար­կենք»,- յայտ­նեց ան:
Իշ­խա­նեա­նի հա­մա­ձայն՝ ի­րենք պի­տի շրջին նաեւ ­Հա­յաս­տա­նի խո­շո­րա­ցո­ւած հա­մայնք­նե­րուն մէջ:
«­Կը նա­խա­տե­սենք ­Հա­յաս­տա­նի տար­բեր խո­շո­րա­ցո­ւած հա­մայնք­ներ այ­ցե­լել` ուղ­ղա­կիօ­րէն ծա­նօ­թա­նա­լու եւ մե­զի հա­մար լու­սա­բա­նե­լու այն ի­րա­կան քայ­լե­րը, այն դրա­կան տե­ղա­շարժ­նե­րը, ին­չու չէ` նաեւ այն բա­ցե­րը, ո­րոնց­մէ մենք կրնանք խու­սա­փիլ, իսկ ա­ռա­ւե­լու­թիւն­նե­րէն օգ­տո­ւիլ նաեւ Ար­ցա­խի պա­րա­գա­յին»,- ը­սաւ ան:
Իշ­խա­նեան նշեց, որ ի­րենց մօտ տե­ղա­կան ինք­նա­կա­ռա­վար­ման մար­մին­նե­րու հա­մա­կար­գը տա­կա­ւին կա­յա­ցած չէ: «­Սահ­մա­նադ­րու­թեան մէջ «խո­շո­րա­ցում» հաս­կա­ցու­թիւ­նը յա­ջո­ղե­ցանք չնե­րա­ռել, մենք ա­նոր փո­խա­րէն ձե­ւա­կեր­պած ենք` այդ մար­մին­նե­րու վե­րա­նայ­ման խնդի­րը: ­Յա­ռա­ջի­կայ 3-5 տա­րի­նե­րուն ըն­թաց­քին մենք պէտք է ո­րո­շա­կիօ­րէն վե­րա­տե­սու­թեան են­թար­կենք տե­ղա­կան ինք­նա­կա­ռա­վար­ման մար­մին­նե­րու գոր­ծու­նէու­թիւ­նը` նկա­տի առ­նե­լով այն հան­գա­ման­քը, որ տե­ղա­կան ինք­նա­կա­ռա­վար­ման մար­մին­նե­րու հա­մա­կար­գը Ար­ցա­խի մէջ այդ­պէս ալ չէ կա­յա­ցած»,- ընդգ­ծեց ան:
­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան Ազ­գա­յին ­Ժո­ղո­վի Հ.Յ.Դ. խմբակ­ցու­թեան պա­տաս­խա­նա­տու Ար­մէն ­Ռուս­տա­մեան, «Եր­կիր»ի հետ զրոյ­ցի մը ըն­թաց­քին, նշեց, որ ­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը՝ ուր ալ ըլ­լայ, նոյն նպա­տակ­նե­րը պէտք է հե­տապն­դէ եւ նոյն ռազ­մա­վա­րու­թեամբ հան­դէս գայ, ուս­տի նման հան­դի­պում­ներ անհ­րա­ժեշտ են:
«Անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը միշտ կայ, որ­պէս­զի մենք մեր կա­տա­րած եւ ակն­կա­լո­ւող քայ­լե­րուն հետ կա­պո­ւած նախ­նա­կան քննար­կում­նե­րը կա­տա­րենք, զա­նոնք ի­րա­րու հետ հա­մա­ձայ­նեց­նենք, որ­պէս­զի ընդ­հա­նուր ռազ­մա­վա­րու­թիւ­նը պահ­պա­նենք: Ա­սի­կա է ընդ­հա­նուր նպա­տա­կը, բայց յստակ հար­ցեր կ­՚ա­ռա­ջա­նան` տո­ւեալ պա­հուն քննար­կո­ւող օ­րէնք­նե­րու, նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րու վե­րա­բե­րեալ, զորս մենք կ­՛ի­րա­կա­նաց­նենք»,- ը­սաւ ան:
­Ռուս­տա­մեան ընդգ­ծեց.- «­Յայտ­նի է անվ­տան­գու­թեան հար­ցե­րուն վե­րա­բե­րեալ մեր տե­սա­կէ­տը: ­Մենք մէկ միաս­նա­կան հա­մա­կար­գի մէջ ենք, եւ ա­սի­կա պէտք է ոչ թէ միայն խօսք ըլ­լայ, այլ պէտք է միս ու ա­րիւն ստա­նայ»,- ը­սաւ ան, ա­պա՝ ա­ւել­ցուց.- «­Մենք չենք կրնար շրջան­ցել բա­նա­կա­շի­նու­թեան, սահ­մա­նա­յին ի­րա­վի­ճակ­նե­րու հետ կա­պո­ւած հար­ցե­րը, մեր ը­նե­լիք­նե­րը»:
­Պատ­գա­մա­ւո­րը ը­սաւ, որ պէտք է բո­լոր ջան­քե­րը գոր­ծադ­րո­ւին, որ­պէս­զի կա­րե­նանք մեր բա­նա­կը զօ­րաց­նել: ­Բա­ցի ատ­կէ, ­Ռուս­տա­մեան տե­ղե­կա­ցուց, որ նոր նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­ներ ու­նին` պա­հես­տա­զօ­րի ձե­ւա­ւոր­ման հար­ցով:
«Ապ­րի­լեան պա­տե­րազ­մէն ետք ա­տի­կա գլխա­ւոր հարցն է` ե­թէ օր մը, Աս­տո­ւած մի՛ ա­րաս­ցէ, պա­տե­րազ­մա­կան վի­ճակ յա­ռա­ջա­նայ, մենք պատ­րաստ ու­նե­նանք այն գուն­դե­րը, խում­բե­րը, ո­րոնք գի­տեն` ի՛նչ ը­նեն, ո­րով­հե­տեւ ժա­մա­նա­կա­կից պա­տե­րազ­մը կը պա­հան­ջէ հա­մա­պա­տաս­խան մա­կար­դա­կի ու­սու­ցում եւ պատ­րաս­տո­ւա­ծու­թիւն»,- եզ­րա­փա­կեց ան: