belgica-29-6-2016

Հ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի եւ ­Պել­ճի­քա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բե­րէն կազ­մո­ւած միա­ցեալ պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն մը, բաղ­կա­ցած Հ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի նա­խա­գահ ­Գաս­պար ­Կա­րա­պե­տեա­նէ, Հ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի գրա­սե­նեա­կի

հա­ղոր­դակ­ցու­թեան պա­տաս­խա­նա­տու ­Պե­տօ ­Տէ­միր­ճեա­նէ, Հ.Յ.Դ. Պել­ճի­քա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի ա­տե­նա­պետ ­Լիան­նա ­Մար­գա­րեա­նէ եւ քար­տու­ղար Աշ­խէն ­Ֆիք­սո­վա­յէ, այ­ցե­լեց ­Գեր­մա­նիոյ դես­պա­նա­տուն եւ տե­սակ­ցե­ցաւ դես­պան պա­րոն ­Րիւ­տի­կեր ­Լիւ­տե­քին­կի հետ:

Այ­ցի հիմ­նա­կան նպա­տակն էր ­Պուն­տես­թա­կի կող­մէ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան բա­նա­ձե­ւի որ­դեգր­ման ա­ռի­թով գնա­հա­տան­քի խօսք մը փո­խան­ցել գեր­ման ժո­ղո­վուր­դին: ­Դես­պա­նը շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց այ­ցին հա­մար եւ նշեց, որ այս բա­նա­ձե­ւը կը մի­տի նաեւ ­Գեր­մա­նիոյ մաս­նա­կի մեղ­սակ­ցու­թիւ­նը ըն­դու­նե­լու եւ աշ­խա­տե­լու, որ ­Թուր­քիան եւս ա­ռե­րե­սո­ւի իր ան­ցեա­լի մութ է­ջե­րուն հետ: ­Դես­պան ­Լիւ­տե­քինկ բարձր գնա­հա­տեց ծա­գու­մով թուրք գեր­մա­նա­ցի ե­րես­փո­խան­նե­րուն ներդ­րու­մը, որ ինք­նին ա­ւե­լի ար­ժէք եւ ուժգ­նու­թիւն կու տայ որ­դեգ­րո­ւած բա­նա­ձե­ւին:

Դես­պա­նին հետ նաեւ խօ­սո­ւե­ցաւ ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բաղ-Ար­ցա­խի հիմ­նախնդ­րի խա­ղաղ կար­գա­ւոր­ման մա­սին՝ նկա­տի առ­նե­լով, որ ­Գեր­մա­նիա ներ­կա­յիս Ե.Ա.Հ.Կ. նա­խա­գա­հող եր­կիրն է:
Դես­պա­նը հաս­տա­տեց, որ ­Գեր­մա­նիա կառ­չած կը մնայ Ե.Ա.Հ.Կ. ­Մինս­քի Խմ­բա­կին եւ հա­մա­նա­խա­գա­հու­թեան աշ­խա­տանք­նե­րուն: Ար­ծար­ծո­ւե­ցան նաեւ հա­յու­թի­նը եւ ­Հա­յաս­տա­նը յու­զող այլ հար­ցեր: