­Հայ ­Հե­ղա­փո­խա­կան ­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը նո­րա­կազմ կա­ռա­վա­րու­թեան մէջ եր­կու նա­խա­րա­րու­թեան վե­րա­բե­րեալ քա­ղա­քա­կան պայ­մա­նա­ւո­րո­ւա­ծու­թիւն ձեռք բե­րած է: Այս մա­սին Yerkir.amին յայտ­նեց Հ.Յ.Դ. ­Գե­րա­գոյն ­Մար­մի­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ար­սէն ­Համ­բար­ձու­մեան: Հ.Հ. բնա­պահ­պա­նու­թեան նախ­կին նա­խա­րար Ար­ծո­ւիկ ­Մի­նա­սեան պի­տի նշա­նա­կո­ւի Հ.Հ. տնտե­սա­կան զար­գաց­ման և ­ներդ­րում­նե­րու նա­խա­րար, իսկ ­Շի­րա­կի նախ­կին մարզ­պետ Ար­թուր ­Խա­չատ­րեան պի­տի նշա­նա­կո­ւի Հ.Հ. գիւ­ղատն­տե­սու­թեան նա­խա­րար։

Հ.Հ. կա­ռա­վա­րու­թեան ամ­բող­ջա­կան կազ­մը

— ­Վար­չա­պետ՝
­Նի­կոլ ­Փա­շի­նեան
— Ա­ռա­ջին փոխ-վար­չա­պետ՝ Ա­րա­րատ ­Միր­զո­յեան
— ­Փոխ-վար­չա­պետ՝
­Տիգ­րան Ա­վի­նեան
— ­Փոխ-վար­չա­պետ՝
Մ­հեր Գ­րի­գո­րեան
— ­Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար՝
­Դա­ւիթ ­Տօ­նո­յեան
— Ս­փիւռ­քի նա­խա­րար՝
Մ­խի­թար ­Հայ­րա­պե­տեան
— Աշ­խա­տան­քի եւ սո­ցիա­լա­կան հար­ցե­րու նա­խա­րար՝
­Մա­նէ ­Թան­դի­լեան
— Ար­տա­քին գոր­ծե­րու նա­խա­րար՝
­Զոհ­րապ Մ­նա­ցա­կա­նեան
— Ար­դա­րա­դա­տու­թեան նա­խա­րար՝
Ար­տակ ­Զէյ­նա­լեան

— Ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան նա­խա­րար՝
Ար­սէն ­Թո­րո­սեան

— ­Գիւ­ղատն­տե­սու­թեան նա­խա­րար՝
Ար­թուր ­Խա­չատ­րեան

— ­Մարմ­նակր­թու­թեան եւ ե­րի­տա­սար­դու­թեան նա­խա­րար՝
­Լե­ւոն ­Վահ­րա­դեան

— Ե­լեւմ­տա­կան նա­խա­րար՝
Ա­տոմ ­Ջան­ջու­ղա­զեան

— Ար­տա­կարգ ի­րա­վի­ճակ­նե­րու նա­խա­րար՝
Հ­րա­չեայ ­Ռոս­տո­մեան
— Ու­ժա­նիւ­թա­յին են­թա­կա­ռու­ցո­ւածք­նե­րու եւ բնա­կան պա­շար­նե­րու նա­խա­րար՝
Ար­թուր Գ­րի­գո­րեան
— Մ­շա­կոյ­թի նա­խա­րար՝
­Լի­լիթ ­Մա­կունց
— Տն­տե­սա­կան զար­գաց­ման եւ ներդ­րում­նե­րու նա­խա­րար՝
Ար­ծո­ւիկ ­Մի­նա­սեան
— Բ­նա­պահ­պա­նու­թեան նա­խա­րար՝
Է­րիկ Գ­րի­գո­րեան

— ­Փո­խադ­րա­մի­ջոց­նե­րու, կա­պի եւ տե­ղե­կա­տո­ւա­կան գի­տա­րո­ւեստ­նե­րու նա­խա­րար՝
Ա­շոտ ­Յա­կո­բեան
— Կր­թու­թեան եւ գի­տու­թեան նա­խա­րար՝
Ա­րա­յիկ ­Յա­րու­թիւ­նեան
— Հ.Հ. տա­րած­քա­յին կա­ռա­վար­ման եւ զար­գաց­ման նա­խա­րար՝
­Սու­րէն ­Պա­պի­կեան: