Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան 109-ա­մեա­կի ձեռ­նարկ­նե­րուն ծի­րէն ներս, Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թիւ­նը յա­տուկ կրպակ­ներ պի­տի զե­տե­ղէ՝ Ա­թէն­քի Սին­տաղ­մա­յի հրա­պա­րա­կին վրայ, 20 Ապ­րի­լէն մին­չեւ 25 Ապ­րիլ 2024 եւ Թե­սա­ղո­նի­կէի Այ. Սոֆիաս փողոցին վրայ 22 Ապ­րի­լէն մին­չեւ 25 Ապ­րիլ 2024, ո­րոնց մէջ եւ ա­նոր շուր­ջը պի­տի ըլ­լան յա­տուկ պաս­տառ­ներ՝ պատ­կեր­նե­րով, քար­տէս­նե­րով եւ տե­ղե­կա­տո­ւա­կան բա­ժին­նե­րով։ Այդ օրերուն ընթացքին տեղի պիտի ունենան հետեւեալները.

Թեսաղոնիկէի կրպակին առջեւ պիտի կատարուին հետեւեալները.-

  • ­Շա­բաթ, 20 Ապ­րիլ 2024-ին «­Ծաղ­կա­ձոր» դպրո­ցի ա­շա­կեր­տա­կան երգ­չա­խում­բը պի­տի եր­գէ կրպա­կին դի­մաց: Դպ­րո­ցի եր­կու ա­շա­կերտ­նե­ր պի­տի ար­տա­սա­նեն: Նաեւ, Հա­մազ­գա­յինի «­Կի­լի­կիա» պա­րա­խուն­բը պի­տի պա­րէ սու­գի պա­րը:
  • Կի­րա­կի, 21 Ապ­րիլ 2024-ին, սօփ­րա­նօ երգ­չու­հի «­Մա­րի­նա ­Տօ­նի­կեան» պիտի եր­գէ «Շարլ Ազ­նա­ւուր»ի եր­գը:
  • Եր­կու­շաբթի, 22 Ապ­րիլ 2024-ին, ­երաժշտութիւն՝ Ռա­ֆայէլ ­Վար­տա­նեան կի­թար եւ ­Յա­րութ ­Պօ­ղո­սեան ջու­թակ պիտի նուագեն:
  • Ե­րեք­շաբ­թի, 23 Ապ­րիլ  2024-ին ­Թեսաղոնիկէի Հ.Մ.Ը.Մ.-ի սկաուտ­նե­րը պի­տի տո­ղան­ցեն, կրպա­կէն մին­չեւ յու­շար­ձա­նի խաչ­քա­րը, որ դափ­նեպ­սակ պի­տի զե­տե­ղեն Հա­յոց ­ցե­ղաս­պա­նու­թեան յի­շա­տա­կին:
  • Չո­րեք­շաբ­թի, 24 Ապ­րիլ 2024-ին, տեղի պիտի ունենայ բո­ղո­քի ցո­յց դէ­պի թր­քա­կան դես­պա­նա­տուն կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 18:30-ին:­
    Հա­ւա­քա­վայ­ր՝ քա­րոզ­չա­կան կրպա­կին առ­ջեւ, Այ. ­Սո­ֆիա փողոցին վրայ: ­
    Բո­ղո­քի ցոյցը պի­տի սկսի ժա­մը 19:15-ին: