Ընկ. ­Յա­կոբ ­Տէր ­Խա­չա­տու­րեան խօ­սե­ցաւ յու­նա­հայ կա­ռոյց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու հա­ւա­քին

Իր աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թեան ա­ռի­թով, Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. ­Յա­կոբ ­Տէր ­Խա­չա­տու­րեան, Հ.Յ.Դ ­Կեդր. կո­մի­տէի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, տե­սակ­ցե­ցաւ յու­նա­հայ գա­ղու­թի կա­ռոյց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ, Ուր­բաթ՝ 6 ­Մարտ 2020ի ե­րե­կո­յեան, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նին մէջ։
Հ­րա­ւէ­րին ըն­դա­ռա­ջած էին եւ ներ­կայ ե­ղան ­Յու­նա­հա­յոց թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեան, հայ կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի ժո­ղովր­դա­պէտ ­Յով­սէփ Թ.Ծ.Վ. ­Պէ­զա­զեան, հայ ա­ւե­տա­րա­նա­կան հա­մայն­քի վե­րա­պա­տո­ւե­լի ­Վի­գէն ­Չո­լա­քեան, քահանայից դասը, Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեան եւ ան­դամ­նե­րը, ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ կա­թո­ղի­կո­սու­թեան Ազ­գա­յին ­Կեդր. վար­չու­թեան ան­դամ Ար­մէն ­Տէ­րեան, Հ.Կ.­Խա­չի, ­Հա­մազ­գա­յի­նի եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թիւն­նե­րու ան­դամ­նե­րը, Հ.Յ.Դ. կո­մի­տէ­նե­րու ան­դամ­ներ, Հ.Կ.­Խա­չի ազ­գա­յին վար­ժա­րան­նե­րու տնօ­րէն­նե­րը եւ ու­սուց­չա­կան կազ­մե­րը, ինչ­պէս նաեւ տե­ղա­կան մաս­նա­ճիւ­ղե­րու վար­չա­կան­ներ։
Ե­րե­կո­յի բա­ցու­մը կա­տա­րեց Հ.Յ.Դ. ­Կեդր. կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. ­Սեր­գօ ­Գու­յում­ճեան, որ հա­կիրճ կեր­պով բա­ցատ­րեց Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չի աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թեան ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րը, յա­տուկ անդ­րա­դարձ ը­նե­լով նոյն ե­րե­կոյ՝ ­Յու­նաս­տա­նի նա­խա­գա­հին հետ հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին ստեղ­ծո­ւած ջերմ եւ սի­րա­լիր մթնո­լոր­տին ու ար­ծար­ծո­ւած հար­ցե­րուն։ ­Յա­ջոր­դա­բար, ան կա­րե­ւո­րեց յու­նա­հայ կա­ռոյց­նե­րուն հետ հան­դի­պու­մը, որ ա­ռիթ կը ստեղ­ծէ գա­ղու­թա­յին գոր­ծօն­նե­րուն ան­մի­ջա­կան կեր­պով ի­րա­զեկ ըլ­լա­լու Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան գոր­ծու­նէու­թեան՝ հայ­րե­նի­քի եւ սփիւռ­քի տա­րած­քին։
Ընկ. ­Յա­կոբ ­Տէր ­Խա­չա­տու­րեան հա­ղոր­դա­կան կեր­պով լայն տե­ղե­կու­թիւն­ներ տուաւ ­Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի քա­ղա­քա­քան, ըն­կե­րա­յին եւ տնտե­սա­կան ի­րա­կա­նու­թեան մէջ ­Դաշ­նակ­ցու­թեան ծա­ւա­լած գոր­ծու­նէու­թեան մա­սին, նշե­լով այն բո­լոր հար­ցե­րը, ո­րոնց հա­մար կու­սակ­ցու­թիւ­նը դի­մած է գործ­նա­կան քայ­լե­րու, կամ՝ յստակ քա­ղա­քա­կան կե­ցո­ւածք­նե­րու եւ ա­ռա­ջարկ­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­մին։
­Յա­ջոր­դա­բար, ընկ. ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը ծան­րա­ցաւ Ար­ցա­խի մէջ եւ ա­նոր հա­մար կա­տա­րո­ւած քա­ղա­քա­կան գոր­ծու­նէու­թեան, Ար­ցա­խի հիմ­նախն­դի­րի լուծ­ման ներ­կայ զար­գա­ցում­նե­րուն, ա­պա ներ­կա­յա­ցուց ­Դաշ­նակ­ցու­թեան մաս­նակ­ցու­թեան ա­ռա­ջադրանք­նե­րը նա­խա­գա­հա­կան եւ խորհր­դա­րա­նա­կան զոյգ ընտ­րու­թիւն­նե­րուն։
­Յա­տուկ անդ­րա­դարձ ե­ղաւ ­Հայ դա­տի աշ­խա­տանք­նե­րուն, ո­րոնք կը կա­տա­րո­ւին աշ­խար­հաս­փիւռ Հ.Յ.Դ. ­Հայ դա­տի յաձ­նա­խում­բե­րուն կող­մէ, կա­րե­ւո­րե­լով տար­բեր ցա­մա­քա­մա­սե­րուն մէջ տաս­նեակ տա­րի­ներ գոր­ծող կեդրո­նա­կան գրա­սե­նեակ­նե­րու ար­դիւ­նա­ւէտ գոր­ծու­նէու­թիւ­նը եւ նշա­նա­կա­լից նո­ւա­ճում­նե­րը։
Իր խօս­քի ա­ւար­տին, ընկ. ­Տէր ­Խա­չա­տու­րեան մաս­նա­ւո­րեց Հ.Յ.Դ. դե­րա­կա­տա­րու­թիւ­նը ­Հա­յաս­տան-Ս­փիւռք գոր­ծակ­ցու­թեան ամ­րապնդ­ման հա­մար, Ս­փիւռ­քի դի­մագ­րա­ւած հար­ցե­րուն վրայ, հայ­րե­նի­քէն հե­ռու հա­յու ինք­նու­թեան եւ հա­յե­ցի կրթու­թեան տագ­նապ­նե­րու դի­մագ­րա­ւու­մին, հայ ե­կե­ղեց­ւոյ դե­րա­կա­տա­րու­թեան, հայ­րե­նա­դար­ձու­թեան զար­գաց­ման եւ սփիւռ­քի նե­րու­ժը հայ­րե­նի­քի ի սպաս դնե­լու հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րուն։
­Լայն եւ բո­վան­դա­կա­լից զե­կոյ­ցի ա­ւար­տին, ներ­կա­նե­րը բազ­մա­թիւ հար­ցում­նե­րով եւ տե­սա­կէտ­նե­րու ար­տա­յայ­տու­թեամբ, հե­տաքրք­րա­կան եւ շի­նիչ զրոյց մը ծա­ւա­լե­ցին ըն­կե­րոջ հետ, որ իր սպա­ռիչ պա­տաս­խան­նե­րով ներ­կա­յա­ցուց Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան բազ­մա­ծա­ւալ գոր­ծու­նէու­թիւ­նը։ Ե­լոյ­թի ա­ւար­տին, պատ­րաս­տո­ւած հիւ­րա­սի­րու­թեան ա­ռի­թէն օգ­տո­ւե­լով, զրոյ­ցը շա­րու­նա­կո­ւե­ցաւ ա­ւե­լի մտեր­միկ մթնո­լոր­տի մէջ։

Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ

­Կի­րա­կի՝ 8 ­Մարտ 2020ի ա­ռա­ւօ­տուն, Հ.Յ.Դ ­Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. ­Յա­կոբ ­Տէր ­Խա­չա­տու­րեան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ Հ.Յ.Դ. ­Կեդր. կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. ­Սեր­գօ ­Գու­յում­ճեա­նի, այ­ցե­լեց ­Թե­սա­ղո­նի­կէ՝ հան­դի­պում­ներ ու­նե­նա­լու հա­մար շրջա­նի հա­յու­թեան հետ, ինչ­պէս նաեւ մաս­նակ­ցե­լու հիւ­սի­սա­յին ­Յու­նաս­տա­նի կո­մի­տէու­թիւն­նե­րու ժո­ղո­վին։
­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Տէր ­Զա­քա­րեան» սրա­հին մէջ ներ­կայ ե­ղան շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս վրդ. ­Փա­շա­յեան, Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ան­դամ­ներ ­Վե­րա Պ­լէ­ճեան եւ ­Զա­պէլ ­Պա­լատ­լեան, ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Ար­թին Աբ­րա­հա­մեան եւ ան­դամ­նե­րը, Հ.Գ.­Խա­չի Շրջ. վար­չու­թիւ­նը եւ տե­ղա­կան մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան ան­դամ­նե­րը, «­Ծաղ­կոց» միօ­րեայ վար­ժա­րա­նի ու­սուց­չա­կան կազ­մը, Հ.Յ.Դ. Ե­րիտ. ­Միու­թեան խում­բի ան­դամ­ներ եւ նկա­տա­ռե­լի թի­ւով ժո­ղո­վուրդ։
­Հա­ւա­քին բա­ցու­մը կա­տա­րեց Հ.Յ.Դ. «­Գա­սա­պեան» կո­մի­տէին կող­մէ ընկ. ­Յո­վիկ ­Գա­սա­պեան, որ բա­րի գա­լուստ մաղ­թե­լէ ետք ընկ. ­Յա­կոբ ­Տէր ­Խա­չա­տու­րեա­նին, հրա­ւի­րեց ըն­կե­րոջ, որ­պէս­զի իր խօս­քը ուղ­ղէ ներ­կա­նե­րուն։
Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը իր գո­հու­նա­կու­թիւ­նը յայտ­նեց ներ­կայ ըլ­լա­լուն հա­մար ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հա­մայն­քէն ներս, ա­պա ման­րա­մասն կեր­պով ներ­կա­յա­ցուց Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան գոր­ծու­նէու­թիւ­նը հայ­րե­նի­քի մէջ, իր քա­ղա­քա­կան եւ հա­սա­րա­կա­կան ե­րես­նե­րով, անդ­րա­դարձ կա­տա­րեց ­Դաշ­նակ­ցու­թեան հիմ­նա­կան կե­ցո­ւածք­նե­րուն եւ դիր­քո­րո­շում­նե­րուն մա­սին ­Հա­յաս­տա­նի ներ­քա­ղա­քա­կան կեան­քի առն­չու­թեամբ, ա­պա նաեւ լայ­նօ­րէն խօ­սե­ցաւ Ար­ցա­խի, ­Հայ դա­տի աշ­խա­տանք­նե­րուն եւ սփիւռ­քեան ի­րա­կա­նու­թեան մէջ ա­նոր հիմ­նա­կան գոր­ծու­նէու­թեան մա­սին։ ­Ներ­կա­նե­րուն ա­ռի­թը տրո­ւե­ցաւ հար­ցում­նե­րու ճամ­բով ստա­նալ յա­ւե­լեալ բա­ցատ­րու­թիւն­ներ, ինչ­պէս նաեւ զրոյ­ցը ըն­թա­ցաւ յատ­կա­պէս ­Հա­յաս­տա­նի ներ­քա­ղա­քա­կան ի­րա­կա­նու­թեան շուրջ։ Ամ­փո­փե­լով ժո­ղովր­դա­յին հա­ւա­քի ըն­թաց­քին ար­տա­յայ­տո­ւած միտ­քե­րը, ընկ. ­Սեր­գօ ­Գու­յում­ճեան մատ­նան­շեց, որ Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չի այ­ցե­լու­թիւ­նը ­Յու­նաս­տան՝ կը մի­տէր մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն ա­ւե­լի հա­ղորդ դարձ­նել Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան հա­մա­հայ­կա­կան օ­րա­կար­գե­րուն եւ գոր­ծու­նէու­թեան, մաս­նա­ւո­րե­լով ­Դաշ­նակ­ցու­թեան կեն­սա­կան դե­րա­կա­տա­րու­թիւ­նը հայ­րե­նի­քի եւ սփիւռ­քի տա­րած­քին։

6 նո­րա­գիր­ներ ան­ցան Հ.Յ.Դ. շար­քե­րը Ա­թէն­քի մէջ

Անց­նող շա­բա­թա­վեր­ջին, Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. ­Յա­կոբ ­Տէր ­Խա­չա­տու­րեա­նի Ա­թէնք ներ­կա­յու­թեան ա­ռի­թով, տե­ղի ու­նե­ցաւ երդ­ման ա­րա­րո­ղու­թիւն, ո­րուն ըն­թաց­քին 6 նո­րա­գիր­ներ մուտք գոր­ծե­ցին Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան շար­քե­րը։ Ընկ. ­Յա­կոբ ­Տէր ­Խա­չա­տու­րեա­նի կնքա­հայ­րու­թեամբ, նո­րա­գիր­նե­րը կա­տա­րե­ցին ի­րենց եր­դու­մը, հա­ւա­տա­րիմ մնա­լով հայ­րե­նի­քի եւ հայ ժո­ղո­վուր­դի ծա­ռա­յու­թեան վսեմ սկզբուն­քին եւ յանձ­նա­ռու­թեան։ Հ.Յ.Դ ­Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը նո­րա­գիր­նե­րուն իր ուղ­ղած խօս­քին մէջ մատ­նան­շեց Հ.Յ.Դ. 130ա­մեայ ծա­ռա­յու­թեան մե­ծու­թիւ­նը եւ յոր­դո­րեց նո­րա­գիր ըն­կեր­նե­րուն ծա­ռա­յել հայ ժո­ղո­վուր­դին, կառ­չիլ հայ­րե­նի­քի գա­ղա­փա­րին եւ հա­ւա­տար­մօ­րէն նո­ւի­րա­բե­րել ի­րենց ամ­բողջ ու­ժը հա­յու­թեան ար­դար դա­տի ի­րա­կա­նաց­ման։ Ընկ. ­Յա­կոբ ­Տէր ­Խա­չա­տու­րեան՝ նաեւ ըն­կե­րա­կան ժո­ղո­վի ըն­թաց­քին, լայ­նօ­րէն զե­կու­ցեց Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան հայ­րե­նի եւ աշ­խար­հաս­փիւռ գոր­ծու­նէու­թեան ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րուն մա­սին։

Ընկ. ­Յա­կոբ ­Տէր ­Խա­չա­տու­րեան
Հ.Յ.Դ. Ե­րիտ. միու­թեան ան­դամ­նե­րուն հետ

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան ­Կեդր. վար­չու­թեան հրա­ւէ­րով, Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը, ­Կի­րա­կի՝ 8 ­Մարտ 2020ի ե­րե­կո­յեան, հան­դի­պե­ցաւ Ա­թէն­քի մէջ գոր­ծող Ե­րի­տա­սար­դա­կա­նի ­Ֆիք­սի «Դ­րօ» եւ ­Գո­քի­նիոյ «­Փո­թո­րիկ» խում­բե­րուն հետ։ ­Հան­դի­պու­մը տե­ղի ու­նե­ցաւ «Ա. ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բի սրա­հէն ներս։ Ընկ. ­Յա­կոբ ­Տէր ­Խա­չա­տու­րեան ներ­կա­յա­ցուց Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թիւն­նե­րու հա­մա­հայ­կա­կան պատ­կե­րը եւ ա­նոնց գոր­ծու­նէու­թիւ­նը ­Հա­յաս­տա­նի, Ար­ցա­խի եւ Ս­փիւռ­քի մէջ։ Ան պատ­մա­կա­նը մը կա­տա­րեց անց­նող տաս­նա­մեակ­նե­րուն ըն­թաց­քին Հ.Յ.Դ ե­րի­տա­սար­դու­թեան գոր­ծուն մաս­նակ­ցու­թեան մա­սին ­Հայ դա­տի աշ­խա­տանք­նե­րու ծա­ւա­լու­մին մէջ, տա­լով յատ­կան­շա­կան օ­րի­նակ­ներ զա­նա­զան հանգ­րո­ւան­նե­րէ։ ­Նաեւ, ե­ղաւ անդ­րա­դարձ ե­րի­տա­սար­դու­թեան դի­մագ­րա­ւած ներ­կայ մար­տահ­րա­ւէր­նե­րուն, կա­րե­ւո­րե­լով ա­նոր դե­րա­կա­տա­րու­թիւ­նը սփիւռ­քի մէջ, որ կապ ու­նի հայ դի­մա­գի­ծի պահ­ման­ման, հա­յե­ցի կրթու­թեան, ազ­գա­յին ա­ռա­ջադրանք­նե­րուն տէր կանգ­նե­լու ե­րի­տա­սար­դու­թեան հիմ­նա­կան գոր­ծին, աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան եւ տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին զար­գա­ցում­նե­րուն։
­Զե­կոյ­ցէն ետք, ե­րի­տա­սարդ­նե­րը բազ­մա­թիւ հար­ցում­ներ ուղ­ղե­ցին Հ.Յ.Դ. ներ­կա­յա­ցու­ցի­չին, ա­պա տե­ղի ու­նե­ցաւ շա­հե­կան զրոյց՝ ե­րի­տա­սար­դա­կան պրիս­մա­կէն դի­տո­ւած հար­ցե­րու մա­սին քննար­կում­նե­րով եւ տե­սա­կէտ­նե­րու փո­խա­նա­կու­մով։