Կը կա­տա­րո­ւի այն՝ ինչ կ­՚ակն­կա­լուէր. Ատր­պէյ­ճա­նը, օգ­տո­ւե­լով Ուք­րա­նիոյ հար­ցին վրայ աշ­խար­հի ու­շադ­րու­թեան կեդ­րո­նա­ցու­մէն, քայ­լեր կը կա­տա­րէ ա­ւար­տին հասց­նե­լու իր հա­կա­հայ ծրագ­րե­րը, ո­րոնց ի­րա­կա­նաց­նե­լու նո­րա­գոյն հանգ­րո­ւա­նը սկսաւ 2020 թո­ւա­կա­նի 44-օ­րեայ պա­տե­րազ­մով։
­Միա­ժա­մա­նակ, վեր­ջին ա­միս­նե­րուն նկա­տե­լի էին 2020 թո­ւա­կա­նի ­Նո­յեմ­բեր 9/10-ի ե­ռա­կողմ յայ­տա­րա­րու­թեամբ Ար­ցա­խի մէջ տե­ղա­կա­յո­ւած ռու­սա­կան խա­ղա­ղա­պահ ու­ժե­րու ա­ռա­քե­լու­թեան խո­չըն­դո­տող գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ Ատր­պէյ­ճա­նի ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ:
Ար­տա­սո­վոր ցուրտ ե­ղա­նա­կի այս օ­րե­րուն Ար­ցա­խի գա­զա­տա­մա­տա­կա­րար­ման խա­փա­նու­մով եւ ­Փա­ռուխ գիւղ ու յա­րա­կից տա­րածք­ներ ներ­խու­ժու­մով Ատր­պէյ­ճան կը հե­տապն­դէ Ար­ցա­խը հա­յա­թա­փե­լու իր ան­թա­քոյց ծրա­գի­րը։
Այս ծանր օ­րե­րուն, անհ­րա­ժեշտ է ա­մէ­նու­րեք հա­մազ­գա­յին ու­ժե­րով դի­մադ­րել Ատր­պէյ­ճա­նի եւ ­Թուր­քիոյ այս հա­կա­հայ քա­ղա­քա­կա­նու­թեան։
Առ այդ, անհ­րա­ժեշտ է.
ա) ­Դի­մել Մ.Ա.Կ.-ի Անվ­տան­գու­թեան խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րուն եւ Ե.Ա.Հ.Կ. Մինս­կի խում­բի հա­մա­նա­խա­գա­հող պե­տու­թիւն­նե­րուն՝ պա­հան­ջե­լով որ չան­տե­սեն Ար­ցա­խի եւ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան դէմ Ատր­պէյ­ճան-­Թուր­քիա դա­շին­քի հա­կա­հայ քա­ղա­քա­կա­նու­թիւնն ու քայ­լե­րը։
բ) Ատր­պէյ­ճա­նի եւ ­Թուր­քիոյ դէմ բո­ղո­քի տա­րաբ­նոյթ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րով՝ հրա­ւի­րել քա­ղա­քա­կան շրջա­նակ­նե­րու եւ հան­րա­յին կար­ծի­քի ու­շադ­րու­թիւ­նը նոր թափ ա­ռած հա­կա­հայ այս քա­ղա­քա­կա­նու­թեան վրայ։
Ար­ցա­խի մէջ տե­ղա­կա­յո­ւած ­Ռու­սաս­տա­նի ­Դաշ­նու­թեան խա­ղա­ղա­պահ զօ­րա­կազ­մէն կը պա­հան­ջենք ա­պա­հո­վել թշնա­մի ու­ժե­րու ի­րենց ել­ման կէ­տեր վե­րա­դար­ձը եւ խա­ղա­ղու­թեան պահ­պա­նու­մը։
­Հայ ­Յե­ղա­փո­խա­կան ­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը կանգ­նած է Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ­Պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կի կող­քին եւ պատ­րաստ է ա­նոր ա­ջակ­ցե­լու հնա­րա­ւոր բո­լոր մի­ջոց­նե­րով, որ­պէս­զի ­Պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կը կա­րե­նայ ի­րա­կա­նաց­նել՝ Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դի անվ­տան­գու­թիւ­նը ա­պա­հո­վե­լու իր պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թիւ­նը։
Ատր­պէյ­ճան-­Թուր­քիա դա­շին­քի հա­կա­հայ այս քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը չի կրնար մնալ ա­ռանց ար­ձա­գան­գի. այս քա­ղա­քա­կա­նու­թեան հե­տե­ւանք­նե­րու ամ­բողջ պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թիւ­նը կրե­լու են այդ եր­կու պե­տու­թիւն­նե­րը։

ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ
ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԲԻՒՐՕ
25 ­Մարտ 2022