Ար­ցա­խեան վեր­ջին պա­տե­րազ­մից յե­տոյ Ադր­բե­ջա­նը, ոչ միայն շա­րու­նա­կում է սպառ­նա­լիք­ներ հնչեց­նել եւ պա­հանջ­ներ ներ­կա­յաց­նել, այ­լեւ բա­ցա­յայտ քայ­լեր է ձեռ­նար­կում ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ինք­նիշ­խա­նու­թեան եւ տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նու­թեան դէմ։

­Կոպ­տօ­րէն ոտ­նա­հա­րե­լով ­Նո­յեմ­բե­րի 9-ի զի­նա­դա­դա­րի ե­ռա­կողմ յայ­տա­րա­րու­թեան դրոյթ­նե­րը, Ադր­բե­ջա­նը ոչ միայն հրա­ժար­ւում է վե­րա­դարձ­նել գե­րի­նե­րին եւ այլ պա­հո­ւող անձ­նանց, այ­լեւ Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան Խ­ծա­բեր­դի, ­Հին ­Թա­ղե­րի ռազ­մա­կա­լու­մից, ա­պա նաեւ կաս­կա­ծե­լի հիմ­քե­րով ի­րա­կա­նա­ցո­ւած սահ­մա­նա­զա­տում­նե­րից յե­տոյ, չհան­դի­պե­լով ո­րե­ւէ դի­մադ­րու­թեան, ան­ցել է բա­ցա­յայտ զաւ­թո­ղա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան։

2021 թո­ւա­կա­նի ­Մա­յի­սի 12-ին ­Սիւ­նի­քի եւ ­Գե­ղար­քու­նի­քի մար­զե­րի ո­րոշ ռազ­մա­վա­րա­կան ուղ­ղու­թիւն­նե­րով ադր­բե­ջա­նա­կան զի­նու­ժը հա­տել է ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան պե­տա­կան սահ­մա­նը եւ խո­րա­ցել մի քա­նի կի­լօ­մետր։ Ադր­բե­ջա­նա­կան զի­նո­ւո­րա­կան­նե­րի ներ­խուժ­ման ար­դիւն­քում ա­ռա­ջա­ցել են անվ­տան­գա­յին լրջա­գոյն սպառ­նա­լիք­ներ։ ­Հե­ռա­հար նպա­տա­կադ­րում­նե­րով կա­տա­րո­ւած ադր­բե­ջա­նա­կան բա­ցա­յայտ ագ­րե­սիան ստեղ­ծել է ռազ­մա­կան բախ­ման եւ պա­տե­րազ­մի ի­րա­կան վտանգ։

Օգ­տո­ւե­լով ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան իշ­խա­նու­թիւն­նե­րի յան­ցա­ւոր ան­գոր­ծու­թիւ­նից, Ադր­բե­ջա­նը փոր­ձում է թե­լադ­րել իր կամ­քը՝ ոտ­նա­հա­րե­լով մի­ջազ­գա­յին ի­րա­ւուն­քի հան­րա­ճա­նաչ նոր­մե­րը։ Այ­սօր ար­դէն վտան­գո­ւած է ­Հա­յաս­տա­նի տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նու­թիւ­նը։ Ադր­բե­ջա­նի ագ­րե­սիան կան­խե­լու, հա­կազ­դե­լու փո­խա­րէն ­Նի­կոլ ­Փա­շի­նեա­նի գլխա­ւո­րած վար­չա­խում­բը շա­րու­նա­կում է իր ա­պաշ­նորհ կա­ռա­վար­մամբ կոր­ծան­ման տա­նել եր­կի­րը։

Այս ըն­թաց­քը պար­տա­ւոր ենք կա­սեց­նել։ Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան ­Բիւ­րոն աշ­խար­հի տար­բեր երկր­նե­րում զօ­րա­շար­ժի է են­թար­կել ­Դաշ­նակ­ցու­թեան բո­լոր կա­րե­լիու­թիւն­նե­րը՝ Ադր­բե­ջա­նի վրայ ճնշում բա­նեց­նե­լու ուղ­ղու­թեամբ, միա­ժա­մա­նակ պատ­րաստ լի­նե­լով ինք­նա­կազ­մա­կեր­պո­ւե­լով պաշտ­պա­նել մեր պե­տու­թիւնն ու քա­ղա­քաց­նե­րի անվ­տան­գու­թիւ­նը։

Հ.Յ.Դ. ԲԻՒՐՕ
16 ­Մա­յիս, 2021 թ.