2020 թո­ւա­կա­նի նո­յեմ­բե­րի 10֊ին Հ.Հ. վար­չա­պետ ­Նի­կոլ ­Փա­շի­նեա­նի կող­մից պա­տե­րազ­մը դա­դա­րեց­նե­լու մա­սին ստո­րագ­րո­ւած յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը ոչ այլ ինչ է, քան պար­տո­ւո­ղա­կան եւ նո­ւաս­տա­ցու­ցիչ մի փաս­տա­թուղթ, ո­րը ոչ միայն մե­ծա­գոյն յան­ցա­գոր­ծու­թիւն է հայ­րե­նի­քի եւ ողջ հայ ազ­գի շա­հե­րի, իղ­ձե­րի եւ նպա­տակ­նե­րի նկատ­մամբ, այլ, նաեւ, միան­շան­կօ­րէն վտան­գում եւ ոտ­նա­հա­րում է հայ ժո­ղովր­դի ներ­կայ և ­գա­լիք սե­րունդ­նե­րի ան­կախ, անվ­տանգ եւ զար­գա­ցող երկ­րում ապ­րե­լու, եւ ար­ժա­նա­պա­տիւ ա­պա­գայ կա­ռու­ցե­լու բա­ցար­ձակ ի­րա­ւուն­քը։
­Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի ամ­բող­ջա­կան անձ­նատո­ւու­թեան (կա­պի­տուլա­ցիա­յի) մա­սին դա­տա­պար­տե­լի եւ ա­նըն­դու­նե­լի այս փաս­տա­թուղթն ա­ռա­ջաց­րել է հայ ժո­ղովր­դի ընդվ­զումն ու ցա­սու­մը, ո­րի ար­դա­րա­ցի պա­հան­ջը, կա­ցու­թիւ­նը փրկե­լու նպա­տա­կով ­Նի­կոլ ­Փա­շի­նեա­նի անցն­ցում հե­ռա­ցումն է։
­Հա­մա­ժո­ղովր­դա­կան ընդվզ­ման ֆո­նին, պա­տաս­խա­նատ­ուու­թիւ­նից խու­սա­փե­լու, սե­փա­կան իշ­խա­նու­թիւ­նը եր­կա­րաձ­գե­լու եւ բռնի մի­ջոց­նե­րով հա­մա­ժո­ղովր­դա­կան ընդվ­զու­մը լռեց­նե­լու նպա­տա­կով, իշ­խող վար­չա­խում­բը սկսել է ձեր­բա­կա­լել ընդ­դի­մա­դիր կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րի ղե­կա­վար­նե­րին եւ այլ հան­րա­յին գոր­ծիչ­նե­րին։
Խս­տօ­րէն դա­տա­պար­տե­լով հա­կաօ­րի­նա­կան ձեր­բա­կա­լու­թիւն­նե­րը, վստա­հեց­նում ենք, որ նման ա­րարք­նե­րով անհ­նար է զսպել հա­մա­ժո­ղովր­դա­կան բո­ղո­քի եւ ցաս­ման ար­դար ա­լի­քը։
­Միեւ­նոյն ժա­մա­նակ, կեն­սա­կան ենք հա­մա­րում, ե­ռա­կողմ յայ­տա­րա­րու­թեամբ նա­խա­տե­սո­ւած քայ­լե­րի ի­րա­կա­նաց­ման շուրջ եւ առ­հա­սա­րակ Ար­ցա­խի հիմ­նա­հար­ցի կար­գա­ւոր­ման յա­ջորդ փու­լե­րի բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րին՝ ­Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թիւն­նե­րի, ընդ­հան­րա­պէս հայ ժո­ղովր­դի շա­հե­րը ար­ժա­նա­ւոր կեր­պով պաշտ­պա­նե­լու հնա­րա­ւո­րու­թիւն ստեղ­ծե­լու հա­մար՝ վար­չա­պետ ­Փա­շի­նեա­նի հրա­ժա­րա­կա­նը այդ պաշ­տօ­նից։
­Վար­չա­պե­տի հրա­ժա­րա­կա­նը կը վկա­յի այն մա­սին, որ նա իր անձ­նա­կան քա­ղա­քա­կան փա­ռա­սի­րու­թիւ­նը կը ստո­րա­դա­սի ազ­գա­յին-պե­տա­կան շա­հին։ Ե­թէ իս­կա­պէս վար­չա­պե­տը ե­ռա­կողմ յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը ստո­րագ­րել է ­Հայ­րե­նի­քի մնա­ցոր­դա­ցի փրկու­թեան նպա­տա­կով, նոյն տրա­մա­բա­նու­թեամբ նա պի­տի հե­ռա­նայ իր պաշ­տօ­նից՝ հնա­րա­ւո­րու­թիւն տա­լով քա­ղա­քա­կան դաշ­տին միա­ւո­րե­լու ազ­գա­յին ամ­բողջ նե­րու­ժը եւ դուրս գա­լու այս ի­րա­վի­ճա­կից։ Զ­գու­շաց­նում ենք վար­չա­պե­տին՝ իր բռնու­թիւն­նե­րով, հա­լա­ծանք­նե­րով եւ սադ­րանք­նե­րով եր­կի­րը չտա­նիլ ա­պա­կա­յու­նաց­ման։ ­Կոչ ենք ա­նում մեր ժո­ղովր­դին լի­նել զգօն եւ չտրո­ւել սադ­րանք­նե­րի։
Առ­նո­ւազն ին­քը՝ վար­չա­պե­տը, շատ լաւ գի­տի Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան ան­սա­կարկ ու անմ­նա­ցորդ նո­ւի­րու­մը հայ­րե­նի­քին, պա­տե­րազ­մի ա­ռա­ջին իսկ ժա­մե­րից հէնց ի­րեն՝ վար­չա­պե­տին յայտ­նած մեր պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւ­նը՝ մեր միջեւ բո­լոր տա­րա­ձայ­նու­թիւն­նե­րը դէն դնե­լու եւ ­Հա­յոց բա­նա­կին զի­նո­ւո­րագ­րո­ւե­լու ­Դաշ­նակ­ցու­թեան ողջ կա­ռոյ­ցի յանձ­նա­ռու­թիւ­նը եւ­ այդ պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւնն ու յանձ­նա­ռու­թիւ­նը հե­տա­գայ օ­րե­րին ռազ­մա­ճա­կա­տում և ­թի­կուն­քի ներ­քին ու ար­տա­քին հար­թակ­նե­րում ի­րա­գոր­ծե­լու փաս­տը։ ­Պա­տե­րազ­մի ամ­բողջ ըն­թաց­քին տար­բեր ա­ռիթ­նե­րով այդ մա­սին յայտ­նել ենք վար­չա­պե­տին։
­Վեր­ջա­պէս, դի­մում ենք աշ­խար­հաց­րիւ մեր ե­րի­տա­սար­դու­թեան չվհա­տե­լու, չհիաս­թա­փո­ւե­լու եւ չյու­սա­հա­տե­լու. մեր ազ­գա­յին շա­հե­րի պաշտ­պա­նու­թեան հա­մար մեր յանձ­նա­ռու­թիւ­նը ամ­բող­ջա­կան է, եւ յա­րա­տեւ պայ­քա­րով, թէ­կուզ եր­բեմն ան­յա­ջող, ի վեր­ջոյ կը հաս­նենք մեր հա­մազ­գա­յին նպա­տակ­նե­րին։

Հ.Յ.Դ. ԲԻՒՐՕ
12 նո­յեմ­բեր, 2020թ.