­Հա­մայն մարդ­կու­թիւ­նը այս օ­րե­րուն կը տա­ռա­պի «քո­րո­նա» ժահ­րի (կո­րո­նա­վի­րուս) յա­ռա­ջա­ցու­ցած տագ­նա­պով: ­Հա­մա­ճա­րա­կը լուրջ է, ցարդ կը շա­րու­նա­կէ ան­սանձ տա­րա­ծո­ւիլ եւ կը վա­րա­կէ ու կը խլէ նկա­տա­ռե­լի քա­նա­կով զո­հեր:
Այս ա­ղէ­տէն բնա­կա­նա­բար ան­մասն չի մնար նաեւ մեր ազգն ու հա­րե­նի­քը: ­Հայ ­Յե­ղա­փո­խա­կան ­Դաշ­նակ­ցու­թեան մեծ ըն­տա­նի­քը, իր բո­լոր միա­ւոր­նե­րովկազ­մա­կեր­պա­կան շար­քեր, ­Հայ ­Դա­տի գրա­սե­նեակ­ներ ու յանձ­նա­խում­բեր, ե­րի­տա­սար­դա­կան, ու­սա­նո­ղա­կան կա­ռոյց­ներ եւ ու­ղե­կից միու­թիւն­ներ Հ.Օ.Մ., ­Հա­մազ­գա­յին, Հ.Մ.Ը.Մ., ինչ­պէս նաեւ հա­մա­կիր կա­ռոյց­նե­րով ու շրջա­նա­կով, իր ամ­բողջ կա­րո­ղա­կա­նու­թիւ­նը կը դնէ մեր ժո­ղո­վուր­դի տրա­մադ­րու­թեան տակ, յատ­կա­պէս­Հա­յաս­տա­նի ու Ար­ցա­խի պե­տու­թեանց, ա­ռա­ւե­լա­գոյն ա­ջակ­ցու­թիւն ա­պա­հո­վե­լու պատ­րաս­տա­կա­մու­թեամբ: Առ այդ, կոչ կ'ուղ­ղենք տար­բեր գա­ղութ­նե­րու ու հա­մայնք­նե­րու մեր կա­ռոյց­նե­րուն ա­ռանց գա­ղա­փա­րա­կան ու յա­րա­նո­ւա­նա­կան խտրու­թեան, յա­տուկ ճիգ թա­փել սպա­սար­կե­լու մեր ժո­ղո­վուր­դի, եւ ի­մաս­նա­ւո­րի՝ ա­նոր ա­նա­պա­հով ու վտան­գո­ւած խա­ւի կա­րիք­նե­րուն։ Այս ա­ռու­մով ար­դէն իսկ ո­րոշ աշ­խա­տանք­ներ ի­րա­կա­նա­ցո­ւած են շատ մը հա­մայնք­նե­րու մէջ եւ յա­ւե­լեալ թա­փով ալ պի­տի ընդ­լայ­նո­ւին:
Ա­ռա­ւել՝ հա­րիւր հա­զա­րա­ւոր տո­լա­րի հաս­նող օ­ժան­դա­կու­թիւն­ներ, Հ.Օ.­Մի հետ գոր­ծակ­ցա­բար, ար­դէն հաս­ցու­ցած ենք ­Հա­յաս­տան եւ Ար­ցախ ու պի­տի շա­րու­նա­կենք տրա­մադ­րել անհ­րա­ժեշ­տը: Այս ուղ­ղու­թեամբ կա­պի մէջ ենք մեր զոյգ հան­րա­պե­տու­թեանց հա­մա­պա­տաս­խան պատ­կան մար­մին­նե­րուն հետ: Արդ, կոչ կ’ուղ­ղենք որ հա­մա­հայ­կա­կան օ­ժան­դա­կու­թեամբ մաս­նակ­ցինք ՀՀ պե­տու­թեան կող­մէ «քո­րո­նա» ժահ­րի (կո­րո­նա­վի­րուս) վա­րա­կի կան­խար­գիլ­ման և ­յաղ­թա­հար­ման նա­խա­ձեռ­նու­թեա­նը(ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րը՝

www.moh.am/fbclid=IwAR1f52Uq7hLdSvmCDKGurpOo
LoE6znSGiOu5mXc2fYVOdbqxZDJwrHOikF0#1/1439

­Սի­րե­լի՛ հայ­րե­նա­կից­ներ,
­Ներ­կայ հանգ­րո­ւա­նը կ‘են­թադ­րէ հա­մազ­գա­յին ճի­գե­րու լա­րում եւ միաս­նա­կա­նու­թիւն, կար­գա­պա­հու­թիւն ու զգօ­նու­թիւն՝ յաղ­թա­հա­րե­լու հա­մար մեր հայ­րե­նի­քին ու ժո­ղո­վուր­դին դի­մաց ծա­ռա­ցող վտան­գը: ­Հա­մո­զո­ւած ենք, որ հա­մախմ­բո­ւա­ծու­թեամբ պի­տի շրջան­ցենք այս հանգ­րո­ւա­նը եւս: ­Կը վստա­հեց­նենք բո­լո­րին, որ մօ­տէն կը հե­տե­ւինք կա­ցու­թեան ու ա­նոր հո­լո­վոյ­թին, ան­գամ մը եւս ընդգ­ծե­լով, որ մեր ամ­բողջ կա­րո­ղա­կա­նու­թիւ­նը կը դնենք ի սպաս մեր ժո­ղո­վուր­դին:


Հ.Յ.Դ. ԲԻՒՐՕ
21 ­Մարտ, 2020 թ.