2017 թո­ւա­կա­նի ­Հոկ­տեմ­բե­րի 31ին տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի եւ Հ.Յ.Դ. ­Հա­յաս­տա­նի ­Գե­րա­գոյն ­Մարմ­նի հեր­թա­կան հա­մա­տեղ, ընդ­լայ­նո­ւած նիս­տը: Անդ­րա­դարձ կա­տա­րո­ւեց կու­սակ­ցու­թեան կազ­մա­կեր­պա­կան վի­ճա­կին եւ ա­նե­լիք­նե­րին, քննար­կո­ւե­ցին երկ­րում առ­կայ ըն­կե­րա­յին-տնտե­սա­կան ընդ­հա­նուր ի­րա­վի­ճա­կը, ­Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան կա­ռա­վար­ման հա­մա­կար­գում Հ.Յ.Դ. գոր­ծու­նէու­թիւ­նը: ­Ներ­կա­յա­ցո­ւե­ցին քա­ղա­քա­կան հա­մախմ­բա­կան դա­շին­քի շրջա­նակ­նե­րում ստանձ­նած ո­լորտ­նե­րում առ­կայ հիմ­նախն­դիր­ներն ու ըն­թա­ցող բա­րե­փո­խում­նե­րը:

­Հան­դէս գա­լով բաց­ման խօս­քով` Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Հ­րանդ ­Մար­գա­րեան նշեց, որ կա­րե­ւոր է անդ­րա­դառ­նալ` ար­դեօք, մաս կազ­մե­լով ­Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան կա­ռա­վար­ման գոր­ծին, ի­րա­կա­նաց­ւո՞ւմ են ­Դաշ­նակ­ցու­թեան ա­ռա­ջադ­րած նպա­տակ­ներն ու խնդիր­նե­րը, քա­ղա­քա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւնն ու յանձն ա­ռած պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թիւ­նը ա­պա­հո­վո՞ւմ են երկ­րի զար­գաց­ման դրա­կան ըն­թաց­քը: ­Ներ­կա­յա­ցո­ւած զե­կոյց­նե­րի ու ծա­ւա­լո­ւած քննարկ­ման ար­դիւն­քում  կա­տա­րո­ւե­ցին հե­տե­ւեալ հիմ­նա­կան հաս­տա­տում­նե­րը.

1.- Երկ­րում առ­կայ ըն­կե­րա­յին-տնտե­սա­կան ի­րա­վի­ճա­կը դե­ռեւս բե­կում­նա­յին փո­փո­խու­թիւն­նե­րի չի են­թար­կո­ւել, թէեւ առ­կայ են ո­րոշ դրա­կան տե­ղա­շար­ժեր եւ ար­դիւնք­ներ: Ա­ռանց­քա­յին են մնում ժո­ղովր­դի ըն­կե­րա­յին վի­ճա­կի բա­րե­լաւ­ման հար­ցե­րը` տե­ղի ու­նե­ցող թան­կա­ցում­նե­րի, գոր­ծազր­կու­թեան բարձր մա­կար­դա­կի, ար­տա­գաղ­թի պայ­ման­նե­րում: Անհ­րա­ժեշտ է հա­շո­ւի առ­նել ըն­կե­րա­յին հե­տե­ւանք­նե­րը` նո­ւա­զեց­նե­լով դրանց հա­ւա­նա­կան բա­ցա­սա­կան ազ­դե­ցու­թիւնն ա­նա­պա­հով խա­ւե­րի նկատ­մամբ:

2.- Ըն­կե­րա­յին ար­դա­րու­թեան հաս­տա­տումն ու այդ ուղ­ղու­թեամբ աշ­խա­տան­քը Հ.Յ.Դ. ա­ռաջ­նա­յին խնդիրն է: Օ­րէնս­դիր ու գոր­ծա­դիր մար­մին­նե­րում պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թիւն ստանձ­նած կու­սակ­ցա­կան գոր­ծիչ­ներն ի­րենց աշ­խա­տան­քում պէտք է շա­րու­նա­կեն ա­ռաջ­նոր­դո­ւել ըն­կե­րա­յին հիմ­նախն­դիր­նե­րի լուծ­ման եւ ըն­կե­րա­յին ար­դա­րու­թեան ա­պա­հով­ման գի­տակ­ցու­մով:

3.- ­Կու­սակ­ցու­թեան ծրագ­րե­րի եւ մօ­տե­ցում­նե­րի պե­տա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան վե­րա­ծո­ւե­լը պա­հան­ջում են ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան օ­րէնս­դիր եւ գոր­ծա­դիր մար­մին­նե­րում ա­ռա­ւել աշ­խոյժ եւ նպա­տա­կաս­լաց գոր­ծու­նէու­թիւն: ­Կա­րե­ւոր է յա­տուկ ու­շադ­րու­թիւն դարձ­նել 2018 թո­ւա­կա­նի պե­տա­կան պիւտ­ճէի նա­խագ­ծին` այն գնա­հա­տե­լով ռազ­մա­վա­րա­կան ծրագ­րե­րի ի­րա­կա­նաց­ման հետ հա­մար­ժէք լի­նե­լու տե­սան­կիւ­նից:

4.- ­Կա­րե­ւո­րե­լով ըն­թա­ցող բա­րե­փո­խում­նե­րը` ա­ռաջ­նա­յին խնդիր է մնում պե­տա­կան կա­ռա­վար­ման ար­դիւ­նա­ւէ­տու­թեան բարձ­րա­ցու­մը, դի­ւա­նա­կա­լա­կան մե­քա­նիզմ­նե­րի պար­զե­ցումն ու ո­րո­շում­նե­րի կա­յաց­ման եւ գոր­ծադր­ման ար­դիւ­նա­ւէ­տու­թիւ­նը: Ար­դիւ­նա­ւէտ կա­ռա­վա­րու­մը երկ­րի գրաւ­չու­թեան եւ ներդ­րում­նե­րի ա­պա­հով­ման կա­րե­ւո­րա­գոյն գրա­ւա­կանն է եւ պա­հան­ջում է ո՛չ միայն ի­րա­ւա­կան դաշ­տի բա­րե­լա­ւում­ներ, այլ՝ յատ­կա­պէս գոր­ծադր­ման ար­դիւ­նա­ւէտ եւ հե­տե­ւո­ղա­կան ըն­թացք:

5.- ­Սահ­մա­նադ­րա­կան նոր կար­գի հաս­տատ­ման հա­մա­թեքս­թում ա­ռանց­քա­յին նշա­նա­կու­թիւն ու­նի ան­կախ դա­տա­կան հա­մա­կար­գի ներդ­րու­մը, ո­րը պէտք է երկ­րում ա­պա­հո­վի ար­դա­րու­թեան եւ ի­րա­ւա­հա­ւա­սա­րու­թեան ի­րա­կան մի­ջա­վայր:

6.- Կր­թու­թեան եւ գի­տու­թեան ո­լոր­տում բազ­մա­թիւ հիմ­նախն­դիր­նե­րը պա­հան­ջում են հե­տե­ւո­ղա­կան աշ­խա­տանք եւ ճշգրիտ լու­ծում­ներ. կա­րե­ւո­րա­գոյն խնդիրն այդ հար­ցում մնում է ազ­գա­յին դաս­տիա­րա­կու­թեան ա­պա­հո­վու­մը: Ո­լոր­տի կա­ռու­ցո­ւած­քա­յին փո­փո­խու­թիւն­նե­րը դե­ռեւս չեն յան­գեց­րել բո­վան­դա­կա­յին փո­փո­խու­թիւն­նե­րի եւ կրթու­թեան ո­րա­կի բա­րե­լաւ­ման, ին­չը երկ­րի զար­գաց­ման հիմ­նա­կան ե­րաշ­խիքն է:

7.- ­Տա­րած­քա­յին կա­ռա­վար­ման բա­րե­փո­խում­նե­րը պէտք է ա­պա­հո­վեն երկ­րի հա­մա­չափ զար­գա­ցու­մը: ­Մար­զե­րում եւ հա­մայնք­նե­րում առ­կայ պա­շար­նե­րի եւ նե­րու­ժի ար­դիւ­նա­ւէտ գնա­հատ­ման, օգ­տա­գործ­ման, ի­րա­տե­սա­կան ծրագ­րե­րի մշակ­ման եւ գոր­ծադր­ման, հա­մայնք­նե­րի խո­շո­րաց­ման մի­ջո­ցով անհ­րա­ժեշտ է հաս­նել տա­րած­քա­յին եւ տե­ղա­կան ինք­նա­կա­ռա­վար­ման մար­մին­նե­րի ար­դիւ­նա­ւէտ գոր­ծու­նէու­թեան եւ լիար­ժէք միջ-ո­լոր­տա­յին հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան:

8.- Երկ­րի զար­գաց­ման գրա­ւա­կան­նե­րից են բնա­կան մի­ջա­վայ­րի եւ պա­շար­նե­րի ար­դիւ­նա­ւէտ օգ­տա­գոր­ծումն ու կա­ռա­վա­րու­մը: Ո­լոր­տում առ­կայ հիմ­նա­կան դժո­ւա­րու­թիւն­նե­րը կա­պո­ւած են բնա­կան պա­շար­նե­րի օգ­տա­գործ­ման ծա­ւալ­նե­րի, բնա­պահ­պա­նա­կան վտանգ­նե­րի գնա­հատ­ման եւ նո­ւա­զեց­ման ար­դիւ­նա­ւէտ հա­մա­կար­գի ձե­ւա­ւոր­ման, ներդ­րու­մա­յին դրա­կան մի­ջա­վայ­րի ա­պա­հով­ման հետ:

9.- Քն­նարկ­ման ըն­թաց­քում անդ­րա­դարձ ե­ղաւ նաեւ դաշ­նակ­ցա­կան նո­րան­շա­նակ մարզ­պետ­նե­րի գոր­ծու­նէու­թեա­նը, ­Շի­րա­կում եւ Ա­րա­գա­ծոտ­նում առ­կայ խնդիր­նե­րին եւ դրանց լուծ­ման ջան­քե­րի ար­դիւ­նա­ւէ­տու­թեա­նը:

Այս հաս­տա­տում­նե­րի հա­մա­թեքս­թում, քա­ղա­քա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան շրջա­նակ­նե­րում, Հ.Յ.Դ.ն­ ա­ռաջ­նոր­դո­ւե­լու է նա­խա­ձեռ­նո­ղա­կա­նու­թեան ու ինք­նու­րոյ­նու­թեան գոր­ծե­լա­կեր­պով: ­Հա­մա­տեղ աշ­խա­տան­քի գլխա­ւոր ուղ­ղու­թիւն­նե­րը շա­րու­նա­կե­լու են մնալ ըն­կե­րա­յին ար­դա­րու­թեան եւ հա­մե­րաշ­խու­թեան հաս­տա­տու­մը, բնակ­չու­թեան կեան­քի ո­րա­կի բա­րե­լա­ւու­մը, ա­պա­գա­յի հան­դէպ վստա­հու­թեան մթնո­լոր­տի ձե­ւա­ւո­րու­մը, ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թեան ե­րաշ­խա­ւո­րու­մը, հո­վա­նա­ւոր­չու­թեան, փտա­ծու­թեան, մե­նաշ­նորհ­նե­րի դէմ ի­րա­կան պայ­քա­րը եւ հա­մա­կար­գա­յին բա­րե­փո­խում­նե­րի ի­րա­կա­նա­ցու­մը:

Հ.Յ.Դ. ԲԻՒՐՈՅԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ