2018թ. ­Փետ­րո­ւա­րի 1ին տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի եւ Հ.Յ.Դ. ­Հա­յաս­տա­նի ­Գե­րա­գոյն ­Մար­մի­նի հեր­թա­կան` ար­դէն եր­րորդ ընդ­լայ­նո­ւած նիս­տը: Օ­րա­կար­գի գլխա­ւոր թե­ման քա­ղա­քա­կան կոա­լի­ցիա­յի (հա­մա­խո­հու­թեան) շուրջ մէ­կա­մեայ գոր­ծու­նէու­թիւնն էր՝ առ­կայ ձեռք­բե­րում­նե­րի, բա­ցե­րի ու թե­րու­թիւն­նե­րի գնա­հա­տու­մը, նաեւ՝ ա­ռա­ջի­կայ ա­նե­լիք­նե­րի ու մար­տահ­րա­ւէր­նե­րի ար­ձա­նագ­րու­մը, դրանք յաղ­թա­հա­րե­լու պա­տաս­խա­նա­տու աշ­խա­տան­քի կա­րե­ւո­րու­մը: ­Ներ­կա­յա­ցուած զե­կոյց­նե­րի եւ քննարկ­ման ար­դիւն­քում կա­տա­րո­ւե­ցին հե­տե­ւեալ հաս­տա­տում­նե­րը.
1. Ան­ցու­մը՝ խորհր­դա­րա­նա­կան կա­ռա­վար­ման նոր սկզբի, երկ­րի ա­ռա­ջըն­թաց զար­գաց­ման խո­չըն­դոտ­նե­րը յաղ­թա­հա­րե­լու հնա­րա­ւո­րու­թիւն է՝ ա­ռանց զի­ջե­լու մեր ազ­գա­յին-պե­տա­կան ռազ­մա­վա­րա­կան շա­հե­րը: ­Հա­մա­կար­գա­յին, ո­րա­կա­կան բա­րե­փո­խում­նե­րը խո­րաց­նե­լու, անշր­ջե­լի դարձ­նե­լու անհրա­ժեշտ նա­խա­պայ­ման­ներ են ստեղ­ծո­ւած:
2. ­Կոա­լի­ցիոն կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը, իր ծրագ­րին հա­մա­պա­տաս­խան, ա­ռաջ­նորդ­ւում է ­Դա­շնակ­ցու­թեան պաշտ­պա­նած` «զար­գա­նալ` չզի­ջե­լով» դժո­ւա­րին, բայց ար­ժա­նա­պա­տիւ սկզբուն­քով:
3. ­Սահ­մա­նադ­րա­կան օ­րէնք­նե­րի ըն­դուն­մամբ, օ­րէնսդ­րա­կան նոր կար­գա­ւո­րում­նե­րով ձե­ւա­ւո­րո­ւել են խորհր­դա­րա­նա­կան կա­ռա­վար­ման անհ­րա­ժեշտ հի­մե­րը:
4. Ե.Մ.ի հետ հա­մա­պար­փակ եւ ընդ­լայ­նո­ւած հա­մա­ձայ­նագ­րի կնքմամբ ստեղ­ծո­ւած է խորհր­դա­րա­նա­կան հա­մա­կար­գի ա­ռա­ջա­դէմ փոր­ձը տե­ղայ­նաց­նե­լու անհ­րա­ժեշտ մի­ջա­վայր:
5. Ար­դա­րա­դա­տու­թիւն ե­րաշ­խա­ւո­րող դա­տա­կան ան­կախ հա­մա­կար­գի ձե­ւա­ւոր­ման գոր­ծըն­թաց է սկսո­ւել:
6. Օ­րէնսդ­րօ­րէն հա­կա­կո­ռուպ­ցիոն (հա­կա­խա­թա­րո­ւա­ծու­թիւն) ան­կախ ինս­տի­տու­ցիո­նալ (կա­ռու­ցա­յին) հա­մա­կարգ է ձե­ւա­ւոր­ւում, ո­րի գոր­ծու­նէու­թիւ­նը, ակն­կա­լում ենք, վստա­հու­թիւն կը ներշն­չի ոչ միայն հան­րու­թեա­նը, այ­լեւ՝ տնտե­սա­վա­րող­նե­րին ու ներդ­րող­նե­րին:
7. ­Պաշտ­պա­նու­թեան ո­լոր­տում ըն­թաց­քի մէջ են «Ազգ-բա­նակ» հա­յե­ցա­կար­գի ամ­բող­ջաց­մա­նը, ռազ­մար­դիւ­նա­բե­րա­կան հա­մա­լի­րի կա­յաց­մանն ու սահ­ման­նե­րի ան­ձեռնմ­խե­լիու­թեանն ուղ­ղո­ւած` ի­րենց ծա­ւա­լով եւ խո­րու­թեամբ ան­նա­խա­դէպ բա­րե­փո­խում­նե­րը:
8. Ե.Մ.ի եւ Ե.Ա.Տ.Մ.ի հետ միա­ժա­մա­նա­կեայ եւ փոխ-շա­հա­ւէտ գոր­ծըն­կե­րա­յին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րի հա­մադր­մամբ` ստեղ­ծո­ւել է երկ­րի մի­ջազ­գա­յին հե­ղի­նա­կու­թեան բարձ­րաց­ման եւ բազ­մա­վեկ­տոր (vector), փոխ-լրաց­նող ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թիւն ի­րա­կա­նաց­նե­լու անհ­րա­ժեշտ մի­ջա­վայր:
9. ­Վեր­ջին տա­րի­նե­րի հա­մե­մատ ար­ձա­նագ­րո­ւել է ան­նա­խա­դէպ տնտե­սա­կան աճ, կտրուկ ա­ւե­լա­ցել է ար­տա­հան­ման ծա­ւա­լը, էա­կա­նօ­րէն բա­րե­լա­ւո­ւել է հար­կա­յին եւ մաք­սա­յին վար­չա­րա­րու­թիւ­նը, գե­րա­կա­տա­րո­ւել է 2017թ. բիւ­ջէն, ըն­թաց­քի մէջ են մի շարք ներդ­րու­մա­յին ծրագ­րեր, մար­զե­րում տնտե­սա­կան աշ­խու­ժու­թեան նշան­ներ կան:
Ան­շուշտ, ան­նա­խա­դէպ ծա­ւալ եւ խո­րու­թիւն ու­նե­ցող փո­փո­խու­թիւն­նե­րը միան­գա­մից չեն կա­րող ար­դիւ­նա­ւո­րո­ւել: Ա­ռաջ­նա­հերթ խնդիր է երկ­րի քա­ղա­քա­կան, սո­ցիալ-տնտե­սա­կան կեան­քը լիար­ժէ­քօ­րէն հա­մա­պա­տաս­խա­նեց­նել նոր սահ­մա­նադ­րա­կան կար­գին` ա­զա­տո­ւե­լով նա­խորդ հա­մա­կար­գի ձե­ւա­ւո­րած կարծ­րա­տի­պե­րից եւ հաս­տա­տել նոր հա­մա­կար­գից բխող ներ-իշ­խա­նա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ: ­Հան­րա­յին վստա­հու­թիւ­նը սկիզբ ա­ռած բա­րե­փո­խում­նե­րի նկատ­մամբ օ­րէ­ցօր ա­ւե­լաց­նե­լու հա­մար չպէտք է տպա­ւո­րու­թիւն թող­նել, որ սահ­մա­նադ­րա­կան կար­գը փո­խո­ւել է, բայց կա­ռա­վար­ման գոր­ծե­լաո­ճը, տնտե­սա­կան եւ սո­ցիա­լա­կան (ըն­կե­րա­յին) կար­գե­րը մնա­ցել են նոյ­նը: ­Քա­ղա­քա­կան կոա­լի­ցիան պար­տա­ւոր է վեր հա­նել ա­ռար­կա­յա­կան ու են­թա­կա­յա­կան բո­լոր խո­չըն­դոտ­ներն ու խնդիր­նե­րը, ո­րոնք թոյլ չեն տա­լիս անհ­րա­ժեշտ թա­փը հա­ղոր­դե­լու երկ­րի զար­գաց­մա­նը եւ սո­ցիա­լա­կան ար­դա­րու­թեան մի­ջա­վայր ստեղ­ծե­լու: ­Հարկ է ար­ձա­նագ­րել, որ բա­րե­փո­խում­նե­րի հան­դէպ դե­ռեւս հան­րա­յին անվստա­հու­թիւ­նը յաղ­թա­հա­րո­ւած չէ, եւ երկ­րի զար­գաց­ման տեմ­պե­րը (կշռոյթ­նե­րը) մեզ չեն բա­ւա­րա­րում:
Այս ա­ռու­մով անհ­րա­ժեշտ է`
1. ­Հա­սա­րա­կու­թեան մէջ պե­տու­թեան եւ ա­պա­գա­յի հան­դէպ վստա­հու­թիւն ու լա­ւա­տե­սու­թիւն ձե­ւա­ւո­րե­լու նպա­տա­կով` գոր­ծադ­րել շա­հե­րի բախ­ման դէպ­քե­րը բա­ցա­յայ­տե­լու ու կան­խե­լու, ա­նօ­րի­նա­կան գոր­ծու­նէու­թեան հա­մար ան­խու­սա­փե­լիօ­րէն պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թեան են­թար­կե­լու, բիզ­նեսն (գոր­ծա­րա­րու­թիւնն) ու հան­րա­յին իշ­խա­նու­թիւ­նը տա­րան­ջա­տե­լու ամ­բող­ջա­կան հա­մա­կարգ:
2. ­Վա­րել բարձր ո­րա­կա­ւո­րում ու­նե­ցող, մրցու­նակ ու վստա­հե­լի մարդ­կա­յին կա­պի­տալ (դրա­մագ­լուխ) ձե­ւա­ւո­րե­լուն ուղ­ղո­ւած ար­դար ու թա­փան­ցիկ կադ­րա­յին (անձ­նա­կազ­մե­րու) քա­ղա­քա­կա­նու­թիւն:
3. ­Կա­ռա­վա­րու­թեան կա­ռու­ցո­ւած­քի եւ գոր­ծու­նէու­թեան, պե­տա­կան կա­ռա­վար­ման հա­մա­կար­գի մար­մին­նե­րի մա­սին օ­րէնք­նե­րով ա­պա­հո­վել կա­ռա­վա­րու­թեան, վար­չա­պե­տի եւ նա­խա­րար­նե­րի սահ­մա­նադ­րու­թեամբ նա­խա­տե­սո­ւած կար­գա­վի­ճակ­նե­րին հա­մա­պա­տաս­խան լիա­զօ­րու­թիւն­նե­րի եւ պար­տա­կա­նու­թիւն­նե­րի տա­րան­ջա­տումն ու պատ­շաճ կար­գա­ւո­րու­մը: ­Հե­տա­գա­յում անդ­րա­դառ­նալ կա­ռա­վա­րու­թեան կա­ռու­ցո­ւածքն էա­կա­նօ­րէն օպ­տի­մա­լաց­նե­լու (ար­դիւ­նա­ւո­րե­լու) խնդրին:
4. Ընտ­րա­կան օ­րէնսգր­քում վե­րա­նա­յել գոր­ծող տա­րած­քա­յին ռեյ­տին­գա­յին (վար­կան­շա­յին) ընտ­րա­կար­գը, խո­շո­րա­ցո­ւած հա­մայնք­նե­րում ներդ­նել հա­մայն­քի ղե­կա­վա­րի ա­նուղ­ղա­կի ընտ­րու­թեան մո­դե­լը (բնօ­րի­նակ) եւ ա­ւա­գա­նի­նե­րի ձե­ւա­ւոր­ման հա­մա­մաս­նա­կան ընտ­րա­կարգ:
5. Յս­տա­կեց­նել ­Հա­յաս­տա­նի տնտե­սա­կան կար­գի սահ­մա­նադ­րա­կան հիմք հան­դի­սա­ցող սո­ցիա­լա­կան-շու­կա­յա­կան տնտե­սու­թեան մո­դե­լը` նպա­տակ ու­նե­նա­լով մեղ­մել սո­ցիա­լա­կան բե­ւե­ռա­ցու­մը, խթա­նել աշ­խա­տա­տեղ­նե­րի ստեղ­ծու­մը, ձե­ւա­ւո­րել բազ­մա­կենտ­րոն տնտե­սա­կան զար­գաց­ման օ­ջախ­ներ:
6. Անհ­րա­ժեշտ է ա­մէ­նօ­րեայ աշ­խա­տանք կա­ռա­վա­րու­թեան ծրագ­րում ամ­րագ­րո­ւած նպա­տակ­նե­րի կեն­սա­գործ­ման ուղ­ղու­թեամբ` աղ­քա­տու­թեան 12 տո­կո­սով նո­ւա­զե­ցում, ա­նո­ւա­նա­կան նո­ւա­զա­գոյն աշ­խա­տա­վար­ձի 25 տո­կոս աճ, ժո­ղովր­դագ­րա­կան ի­րա­վի­ճա­կի ար­մա­տա­կան բա­րե­լա­ւում, սո­ցիա­լա­պէս ա­նա­պա­հով ըն­տա­նիք­նե­րի հա­մար ինք­նու­րոյ­նա­բար կա­յուն ե­կամ­տի ձե­ւա­ւո­րում, պա­րէ­նա­յին ինք­նա­բա­ւու­թեան մին­չեւ 75 տո­կո­սի ա­պա­հո­վում:
7. Անհ­րա­ժեշտ է գործ­նա­կան քայ­լե­րով թոյլ չտալ, որ ապ­րան­քա­յին շու­կա­նե­րում գե­րիշ­խող դիրք ու­նե­ցող­նե­րը հա­կամր­ցակ­ցա­յին հա­մա­ձայ­նու­թիւն­նե­րով միաս­նա­կան գնա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թիւն թե­լադ­րեն:
8. ­Վե­րա­նա­յել ի­րա­կա­նա­ցո­ւող սո­ցիա­լա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը` նպա­տակ ու­նե­նա­լով քա­ղա­քա­ցի­նե­րի կեն­սա­պա­հով­ման նո­ւա­զա­գոյն պայ­ման­նե­րի ա­պա­հո­վու­մը եւ գնա­ճի ազ­դե­ցու­թեան մեղ­մու­մը:
9. ­Ձե­ւա­ւո­րել պե­տա­կան ռազ­մա­վա­րա­կան անհ­րա­ժեշտ պա­շար­ներ քա­ղա­քա­ցի­նե­րին ա­ղէտ­նե­րից եւ սո­ցիալ-տնտե­սա­կան ռիս­կե­րից (վտանգ­ներ) ա­պա­հո­վագ­րե­լու հա­մար:
10. ­Հաս­նել ­Հա­յաս­տա­նի, Ար­ցա­խի եւ Ս­փիւռ­քի, որ­պէս մէկ միաս­նա­կան հա­յու­թեան ամ­բող­ջաց­ման` հա­յու­թեան ճա­կա­տագ­րում բո­լոր հա­յե­րի մաս­նակ­ցու­թիւնն ա­պա­հո­վող հա­մա­պա­տաս­խան ի­րա­ւա­քա­ղա­քա­կան մի­ջա­վայ­րի ստեղծ­մա­նը:
­Նիս­տի վեր­ջում ա­ռա­ջար­կո­ւեց, որ կա­ռա­վար­ման նոր հա­մա­կար­գի ներդ­րու­մից յե­տոյ ճիշտ կը լի­նի, ե­թէ քա­ղա­քա­կան կոա­լի­ցիան հա­մա­տեղ ամ­փո­փի գոր­ծու­նէու­թեան մէկ տա­րո­ւայ ար­դիւնք­նե­րը եւ դրանք ներ­կա­յաց­նի ­Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րին: