­Լե­ւոն Մկրտ­չեան.- «Ու­սու­ցիչ­նե­րու շա­հե­րու պաշտ­պա­նու­թիւ­նը մեր կա­րե­ւոր խնդիր­նե­րէն է»

­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը բազ­մա­մարդ հան­րա­հա­ւաք­ներ կազ­մա­կեր­պեց Ա­րա­գա­ծոտ­նի մար­զի ­Թա­լին եւ Աշ­տա­րակ քա­ղաք­նե­րուն մէջ: ­Հան­րա­հա­ւաք­նե­րու ըն­թաց­քին ե­լոյթ­ներ ու­նե­ցան Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ան­դամ ­Կի­րօ ­Մա­նո­յեան, ­Հա­յաս­տա­նի կրթու­թեան եւ գի­տու­թեան նա­խա­րար ­Լե­ւոն Մկրտ­չեան, Ա­րա­գա­ծոտ­նէն Հ.Յ.Դ. վար­կան­շա­յին ընտ­րա­կար­գով ա­ռա­ջադ­րո­ւած թեկ­նա­ծու­ներ ­Տա­րօն ­Տօ­նո­յեան, ­Սի­րա­մարգ ­Ղու­կա­սեան, ­Սա­մո­ւէլ ­Թով­մա­սեան եւ ­Կա­րէն ­Շա­հա­զի­զեան:
Հ.Յ.Դ. հա­մա­մաս­նա­կան ցու­ցա­կի ան­դամ ­Լե­ւոն Մկրտ­չեան ­Կոշ հա­մայն­քի ընտ­րող­նե­րուն հետ հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին ը­սաւ, որ ի­րեն հա­մար կա­րե­ւոր խնդիր­նե­րէն է ու­սու­ցիչ­նե­րու շա­հե­րու պաշտ­պա­նու­թիւ­նը: «Այ­սօր ­Հա­յաս­տա­նի մէջ 40 հա­զար ու­սու­ցիչ­ներ դժո­ւա­րին պայ­ման­նե­րու մէջ կ­՛ի­րա­կա­նաց­նեն ի­րենց աշ­խա­տան­քը, սե­րունդ կը կեր­տեն, եւ այդ ու­սու­ցիչ­նե­րու շա­հե­րու պաշտ­պա­նու­թիւ­նը պէտք է ա­ռան­ձին հո­գա­ծու­թեան ա­ռար­կայ դառ­նայ: ­Մենք պէտք է մեր հա­յեաց­քը ուղ­ղենք ժո­ղո­վուր­դի բո­լոր շեր­տե­րուն` ու­սու­ցիչ­ներ, բժիշկ­ներ, գիւ­ղա­ցի­ներ, որ­պէս­զի ա­նոնց հա­մար ա­պա­հո­վենք բա­րե­կե­ցիկ, հպարտ եւ ար­ժա­նա­պա­տիւ կեանք, որ­պէս­զի ա­նոնք ալ ի­րենց կար­գին մե­զի ուժ տան»,- ը­սաւ ան:
Մկրտ­չեա­նի հա­մա­ձայն, այ­սօր շատ մար­դիկ ա­ռանց բնա­կա­նոն աշ­խա­տա­վար­ձի, ա­ռանց բնա­կա­նոն աշ­խա­տան­քա­յին պայ­ման­նե­րու կը կա­տա­րեն ի­րենց գոր­ծը: «­Մեր յե­նա­րա­նը մար­դիկ են, ո­րոնք կը կա­տա­րեն ի­րենց գոր­ծը, իսկ ա­նոնք, ո­րոնք ա­մէն ինչ դրա­մով կը չա­փեն, նիւ­թա­կան կամ գոր­ծա­րա­րա­կան մի­ջա­վայ­րով, ո­րոնք ա­մէն ին­չի հա­մար կը փոր­ձեն գին փնտռել, այդ մար­դիկ ­Դաշ­նակ­ցու­թեան ճամ­բան բռնող­նե­րը չեն: ­Մեր նպա­տակն է այն­պէս ը­նել, որ մեր ե­րե­խա­նե­րը մեծ­նան ար­ժա­նա­պա­տիւ երկ­րի մէջ»,- ը­սաւ ան:
­Լե­ւոն Մկրտ­չեան կոչ ուղ­ղեց քուէար­կե­լու գա­ղա­փա­րա­խօ­սու­թեամբ, ո­րով­հե­տեւ ար­ժէք­ներ կան, զորս դրա­մով կա­րե­լի չէ չա­փել: «­Մար­դոց ո­րոշ տե­սակ կայ, ո­րոնք սո­վոր են ա­մէն ինչ ար­ժէ­քով չա­փել, սա­կայն կան բա­ներ, ո­րոնք գին չու­նին եւ այդ գին չու­նե­ցող բա­նե­րէն մէ­կը ձեր ձայնն է, ո­րով մենք կը ձե­ւա­ւո­րենք ­Հա­յաս­տա­նի պե­տու­թիւ­նը»,- ը­սաւ նա­խա­րա­րը:
­Լե­ւոն Մկրտ­չեա­նի հա­մա­ձայն՝ բո­լոր կու­սակ­ցու­թիւն­ներն ալ շատ գե­ղե­ցիկ կէ­տեր ու­նին, բայց ե­թէ ո­րե­ւէ կու­սակ­ցու­թիւն ինք­նի­րեն թոյլ կու տայ ժո­ղո­վուր­դին ձայ­նը դրա­մով գնա­հա­տե­լու, գին ո­րո­շե­լու, այդ ձայ­նը 10-15 հա­զար դրա­մով առ­նե­լու, կը նշա­նա­կէ այդ կու­սակ­ցու­թիւ­նը կ­՛ու­զէ քան­դել երկ­րին հիմ­քը: «Ե­թէ նոյ­նիսկ ըն­կե­րա­յին պայ­ման­նե­րէ մեկ­նե­լով ժո­ղո­վուր­դը այդ քայ­լին կը դի­մէ, պէտք է քո­ւէախ­ցի­կին մէջ գի­տակ­ցի, որ գնե­լով իր ձայ­նը` ի­րեն կը ստոր­նաց­նեն, եւ հե­տե­ւա­բար ինք բա­րո­յա­կան ի­րա­ւունք ու­նի քո­ւէար­կու­թեան պա­հուն ճիշդ ո­րո­շում տա­լու եւ քո­ւէար­կե­լու գա­ղա­փա­րով եւ հա­մո­զու­մով»,- յայ­տա­րա­րեց ան:

Տա­րօն ­Տօ­նո­յեան.- «Ապ­րիլ 2ին պի­տի կրա­կենք ա­նար­դա­րու­թեան ճակ­տին»

24 ­Մար­տին ­Թա­լի­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Դաշ­նակ­ցու­թեան կազ­մա­կեր­պած բազ­մա­մարդ հան­րա­հա­ւա­քը, ո­րու ըն­թաց­քին շրջա­նի բնա­կիչ­նե­րուն իր խօս­քը ուղ­ղեց Ա­րա­գա­ծոտ­նի մար­զին մէջ Հ.Յ.Դ. վար­կան­շա­յին ընտ­րա­կար­գով ա­ռա­ջադ­րո­ւած թեկ­նա­ծու բժիշկ ­Տա­րօն ­Տօ­նո­յեան: Ան հաս­տա­տեց, որ այ­լեւս կա­րե­լի չէ նա­հան­ջել, կա­րե­լի չէ մա­տի ա­րան­քէն նա­յիլ իւ­րա­քան­չիւ­րի քո­ւէին:
«­Սի­րե­լի՛ թա­լին­ցի­ներ, պատ­կե­րա­ցու­ցէ՛ք, որ ու­նիք մէկ հրա­ցան, մէ­ջը մի­միայն մէկ փամ­փուշտ: Այդ փամ­փուշ­տը մենք կա՛մ պի­տի ուղ­ղենք ա­նար­դա­րու­թեան ճակ­տին, կա՛մ կա­շառք պի­տի առ­նենք ու օ­դը կրա­կենք:
­Մենք պէտք է կրա­կենք ա­նար­դա­րու­թեան ճակ­տին, ո­րով­հե­տեւ ա­նար­դա­րու­թիւնն է պատ­ճա­ռը ըն­կե­րա­յին չա­րի­քին, թշո­ւա­ռու­թեան, յու­սա­հա­տու­թեան»,- յայ­տա­րա­րեց ան:
Բ­ժիշկ-թեկ­նա­ծո­ւին հա­մա­ձայն՝ թե­թեւ հի­ւան­դու­թիւն ու­նե­ցող յու­սա­հատ հի­ւան­դը դժո­ւար է վի­րա­հա­տել, ոտ­քի կանգ­նեց­նել, բայց այն հի­ւան­դը, որ կը հա­ւա­տայ, թէ ինք պի­տի ա­ռող­ջա­նայ, մե­ծա­գոյն վի­րա­հա­տու­թիւնն իսկ դիւ­րու­թեամբ կը շրջան­ցէ:
«­Մենք ա­րիւն ու քրտինք թա­փած ենք, մենք ետ­դար­ձի ի­րա­ւունք չու­նինք, մենք նա­հան­ջե­լու ու­րիշ տեղ չու­նինք»,- ը­սաւ ան եւ կոչ ուղ­ղեց թա­լին­ցի­նե­րուն` ի­րենց ձայ­նը գե­րա­դա­սե­լու նեղ անձ­նա­կան շա­հե­րէն ու վա­խե­րէն:
­Տա­րօն ­Տօ­նո­յեան հաս­տա­տեց, որ պայ­քա­րը բա­ւա­կան դա­ժան է, դրա­մի կռիւ կայ, բայց ­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը իր խում­բով պատ­րաստ է դի­մա­կա­յե­լու ա­մէն բան, ո­րով­հե­տեւ վստահ է, որ «մեր ժո­ղո­վուր­դին մէջ ազ­գա­յին գի­տակ­ցու­թիւ­նը տա­կա­ւին չէ մա­հա­ցած»: