Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէի պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն մը այ­ցե­լու­թիւն տո­ւաւ ­Յու­նաս­տա­նի մօտ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ար­տա­կարգ եւ լիա­զօր դես­պան պրն. ­Ֆա­դէյ ­Չար­չօղ­լեա­նին, ան­ցեալ ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 19 ­Դեկ­տեմ­բեր 2018ին։

Զ­րոյ­ցին ա­ռար­կայ դար­ձան ­Հա­յաս­տա­նի եւ ­Յու­նաս­տա­նի մի­ջեւ ­գոր­ծակ­ցու­թեան վե­րա­բե­րեալ հար­ցեր, յա­ռա­ջի­կայ ծրա­գիր­նե­րու եւ քա­ղա­քա­կան ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւն­նե­րու հե­տա­գա­յի քննար­կում­ներ։ ­Շեշ­տո­ւե­ցաւ ­Հայ ­Դա­տի եւ Ար­ցա­խի կա­պակ­ցո­ւած հար­ցե­րու աշ­խա­տանք­նե­րուն մէջ՝ ծա­ւա­լուն ու հե­տե­ւո­ղա­կան գոր­ծի կի­րար­կու­մը։ ­Լայն անդ­րա­դարձ կա­տա­րո­ւե­ցաւ հայ­րե­նի­քի ներ­կայ ըն­կե­րա­յին ու տնտե­սա­կան զար­գաց­ման պայ­ման­նե­րուն եւ ա­նոնց հե­ռանկար­նե­րուն։ Պրն. դես­պա­նը գնա­հա­տան­քով նշեց յու­նա­հայ հա­մայն­քի հե­տե­ւո­ղա­կան ու ծան­րակ­շիռ աշ­խա­տան­քը, կա­րե­ւո­րե­լով ա­նոր դե­րա­կա­տա­րու­թիւ­նը Հայաստան-Յունաստան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու հե­զա­սահ զար­գաց­ման մէջ։ Ո­րո­շո­ւե­ցաւ յա­ճա­խա­կի պա­հել նման հան­դի­պում­նե­րու պարբերա­կա­նու­թիւ­նը՝ ­Հա­յաս­տա­նի եւ ­Յու­նաս­տա­նի մի­ջեւ հար­ցե­րու հե­տապն­դու­մը՝ հա­մա­կար­գո­ւած ու ազ­դե­ցիկ պա­հե­լու նպա­տա­կով։