Ա­միս­ներ շա­րու­նակ ­Դաշ­նակ­ցու­թիւնն ա­հա­զան­գում էր, որ երկ­րում սեր­մա­նո­ւող ու խրա­խու­սո­ւող քա­ղա­քա­կան ան­հան­դուր­ժո­ղա­կա­նու­թիւնն ան­խու­սա­փե­լիօ­րէն յան­գեց­նե­լու է պա­ռակ­տում­նե­րի ու ա­տե­լու­թեան։ ­Ցա­ւօք, դա այլեւս ի­րո­ղու­թիւն է։ ­Ժո­ղովր­դի տար­բեր հա­տո­ւած­նե­րին ի­րար դէմ լա­րե­լու, հա­սա­րա­կու­թիւ­նը «սեւե­րի» ու «սպի­տակ­նե­րի», իւ­րա­յին­նե­րի ու թշնա­մի­նե­րի բա­ժա­նե­լու իշ­խա­նու­թիւն­նե­րի քա­ղա­քա­կա­նու­թիւնն ար­դէն գործ­նա­կան դրսե­ւո­րում­ներ է ստա­նում։
Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի բազ­մա­մեայ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ, Ար­ցախեան ա­զա­տա­մար­տի կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րից Հ­րանտ ­Մար­գա­րեանն իր ման­կա­հա­սակ թոռ­նե­րի հետ Ա­զա­տու­թեան հրա­պա­րա­կում զբօս­նե­լիս յար­ձակ­ման է են­թար­կո­ւել մո­լա­գար ամ­բո­խի կող­մից։ Ան­հան­դուր­ժո­ղա­կա­նու­թեան ու թշնա­մանք տա­րա­ծե­լու իշ­խա­նու­թեան ան­պա­տաս­խա­նա­տու, ագ­րե­սիվ կո­չերն ու ա­տե­լու­թեան խօսքն այլեւս հան­րա­յին վար­քա­գիծ է դար­ձել։ ­Փո­ղո­ցա­յին խու­ժանն ար­դէն ­ իշ­խա­նու­թիւն­նե­րի կար­գա­խօս­նե­րը դարձ­րել է իր վար­քի կա­նոն։
Ազ­գա­յին ու մարդ­կա­յին նկա­րա­գիր չու­նե­ցող հան­րա­յին տա­կան­քը գլուխ է բարձ­րաց­րել եւ փոր­ձում է իր կամքն ու ստոր ար­ժէք­նե­րը պար­տադ­րել։
Ա­միս­ներ շա­րու­նակ լրա­տուա­մի­ջոց­նե­րով ու հան­րա­յին հար­թակ­նե­րում ­Դաշ­նակ­ցու­թեան ա­ռան­ձին գոր­ծիչ­նե­րի ու կու­սակ­ցու­թեան դէմ ի­րա­կա­նացուել է կազ­մա­կեր­պուած, ուղ­ղոր­դո­ւած ու հո­վա­նա­ւորուող հա­կա­քա­րոզ­չու­թիւն, սեր­մանուել է թշնա­մանք ու ա­տե­լու­թիւն։ Հ­րանտ ­Մար­գա­րեա­նին ու ­Դաշ­նակ­ցու­թեանն ուղ­ղո­ւած ան­բա­րոյ յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րը, սպառ­նա­լիք­ներն ու ամ­բո­խի յար­ձա­կու­մը մենք գնա­հա­տում ենք որ­պէս յստակ ուղ­ղորդո­ւած գոր­ծո­ղու­թիւն եւ ս­տոր քայլ ­Դաշ­նակ­ցու­թեան հա­մա­հայ­կա­կան ողջ ըն­տա­նի­քի դէմ։ ­Յա­նուն հա­սա­րա­կա­կան հա­մե­րաշ­խու­թեան շատ դէպ­քե­րում ենք լռել։ ­Թերեւս մեր լռու­թիւնն ու հա­մար­ժէք քայ­լե­րով չպա­տաս­խա­նե­լը ո­մանց մօտ ստեղ­ծել է ան­պա­տիժ մնա­լու թիւր մտայ­նու­թիւն։ Այլեւս չենք հան­դուր­ժե­լու, քան­զի հայ մար­դուն ոչ վա­յել վար­քագ­ծով ագ­րե­սիվ փո­ղո­ցա­յին խու­ժա­նը հա­սա­րա­կու­թիւն չէ։ ­
Պա­հան­ջում ենք երկ­րի իշ­խա­նութիւն­նե­րից եւ ի­րա­ւա­պահ մար­մին­նե­րից ա­մե­նա­կարճ ժամ­կէ­տում գնա­հա­տա­կան տալ կա­տարուա­ծին, օ­րէն­քի ողջ խստու­թեամբ պատ­ժել մե­ղա­ւոր­նե­րին եւ­ ընդ­միշտ վերջ տալ նման գոր­ծե­լաո­ճին։
Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րօ
19 ­Մա­յիս, 2019 թ.