132 տա­րի­նե­րու ան­դուլ պայ­քար՝
­Հա­յու­թեան ար­դար դա­տի ի­րա­կա­նաց­ման
հա­մար, ­Հա­յաս­տա­նի ու Ար­ցա­խի
վե­րա­կերտ­ման հա­մար։ ­Պի­տի շա­րու­նա­կենք
մեր եր­թը՝ ե­րի­տա­սարդ ծլար­ձա­կում­նե­րով
մշտա­նո­րոգ, միշտ կեն­սու­նակ եւ ու­ժեղ,
ամ­բող­ջա­կան հայ­րե­նի­քի վառ կամ­քով։