Ուղ­ղո­ւած՝
Հ.Յ.Դ. Ար­ցա­խի ­Հայ ­դա­տի գրա­սե­նեա­կին

­Սի­րե­լի՛ ըն­կեր­ներ,

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­դա­տի յանձ­նա­խում­բը, կ’ող­ջու­նէ Հ.Յ.Դ. Ար­ցա­խի ­Հայ դա­տի գրա­սե­նեա­կի բաց­ման կա­րե­ւոր նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը, մաղ­թե­լով յա­ջո­ղու­թիւն իր ազ­գա­նո­ւէր ա­ռա­քե­լու­թեան մէջ:   
Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան յա­րա­տե­ւու­մը ու հա­յու­թեան ար­դար ի­րա­ւունք­նե­րու պա­հան­ջա­տի­րու­թիւ­նը, կը հան­դի­սա­նան ­Հայ դա­տի աշ­խա­տանք­նե­րու կի­զա­կէ­տը, ո­րոնք ան­մի­ջա­կա­նօ­րէն շաղ­կա­պո­ւած են ­Հա­յաս­տա­նի, Ար­ցա­խի եւ Ս­փիւռ­քի  ժո­ղո­վուր­դի ա­պա­գա­յին ու յա­րա­տե­ւու­թեան հետ:
Այս իսկ ըմբռ­նու­մով, Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­դա­տի գրա­սե­նեա­կի բա­ցու­մը Ար­ցա­խի մէջ, կա­րե­ւոր ներդ­րում պի­տի բե­րէ, ­Հայ­րե­նի­քի եւ ­Հայ ժո­ղո­վուր­դի ի­րա­ւունք­նե­րու եւ շա­հե­րու վե­րահսկ­ման աշ­խա­տան­քին:
Ար­ցա­խի Ան­կա­խու­թեան նո­ւի­րա­կան թո­ւա­կա­նէն 30 տա­րի­ներ ետք, խիստ անհ­րա­ժեշ­տու­թիւն մըն էր ­Հայ դա­տի գրա­սե­նեա­կի մը ներ­կա­յու­թիւ­նը Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան տա­րած­քին, որ այ­լեւս ի­րա­կա­նու­թիւն է: ­Մեր խոր հա­ւատքն է որ ան պի­տի հան­դի­սա­նայ այն յե­նա­կէ­տը, ուր­կէ ­Հայ դա­տի գրա­սե­նեակ­նե­րու եւ յանձ­նա­խում­բե­րու հա­մաշ­խար­հա­յին ցան­ցը պի­տի սնու­ցա­նո­ւի ու ըն­դար­ձա­կէ իր գոր­ծու­նէու­թեան դաշ­տը:

­Յա­ջո­ղու­թեան մաղ­թանք­նե­րով՝
Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­դա­տի յանձ­նա­խումբ