Ուր­բաթ՝ 18 ­Հոկ­տեմ­բեր 2019ին, հա­յազ­գի հան­րա­ծա­նօթ եւ սի­րո­ւած ե­րա­ժիշտ ­Կի ­Մա­նու­կեան հիւ­րըն­կա­լո­ւե­ցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան կող­մէ, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նին մէջ։ ­Ներ­կայ ե­ղան նաեւ Ա­թէն­քի եւ ­Գո­քի­նիոյ մաս­նա­ճիւ­ղե­րու վար­չու­թեանց ան­դամ­ներ։
­Կի ­Մա­նու­կեան ա­ռի­թը ու­նե­ցաւ ծա­նօ­թա­նա­լու ­Յու­նաս­տա­նի Հ.Մ.Ը.Մ.ի պատ­մու­թեան եւ գոր­ծու­նէու­թեան։ Ան հա­ւա­տա­ւոր Հ.Մ.Ը.Մ. ա­կան ըլ­լա­լով, մե­ծա­պէս գնա­հա­տեց մար­զա­կան եւ սկաու­տա­կան շար­ժու­մը յու­նա­հայ գա­ղու­թէն ներս եւ իր ապ­րում­նե­րը փո­խան­ցեց ­Լի­բա­նա­նի Հ.Մ.Ը.Մ.ի մէջ իր ու­նե­ցած գոր­ծու­նէու­թե­նէն։ Ն­շենք, որ ­Կի ­Մա­նու­կեան տա­րի­ներ շա­րու­նակ ե­ղած է ­Լի­բա­նա­նի Հ.Մ.Ը.Մ.ի կո­ղո­վագն­դա­կի մար­զիկ, ա­պա ստանձ­նած է խում­բի հո­վա­նա­ւո­րու­թիւ­նը, բո­լոր մի­ջոց­նե­րով զօ­րա­վիգ կանգ­նե­լու հա­մար խում­բի յա­ջո­ղու­թեան եւ վե­րել­քին։
­Կեդ­րո­նէն ներս իր այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին, ­Կի ­Մա­նու­կեան ծա­նօ­թա­ցաւ շէն­քի յար­մա­րու­թիւն­նե­րուն եւ մաս­նա­ւո­րա­պէս Հ.Մ.Ը.Մ.ի փակ մար­զա­դաշ­տի ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րուն ու ա­նոր մէջ տե­ղի ու­նե­ցող փոր­ձե­րուն եւ պաշ­տօ­նա­կան մրցում­նե­րուն։ ­Նաեւ, մօ­տէն տե­սաւ Հ.Կ.­Խա­չի «­Զա­ւա­րեան» ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի դա­սա­րան­նե­րը եւ բարձր գնա­հա­տեց յու­նա­հայ գա­ղու­թէն ներս հա­յակր­թու­թեան ան­դուլ ջան­քե­րը։ ­Կի ­Մա­նու­կեան ­Յու­նաս­տան կը գտնո­ւի հա­մերգ մը տա­լու հա­մար յոյն ե­րաժշ­տա­սէր հան­րու­թեան առջեւ, որ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Եր­կու­շաբ­թի՝ 11 ­Նո­յեմ­բեր 2019ին, Ա­թէն­քի օ­փե­րա­յի (Λυρική σκηνή) թա­տե­րաս­րա­հին մէջ։