­Լի­բա­նա­նի պաս­քեթ­պո­լի ա­խո­յեա­նու­թեան ձգտող եւ այդ նպա­տա­կին հա­մար ջանք ու ճիգ թա­փող Հ.Մ.Ը.Մ.ի պաս­քեթ­պո­լի տղոց խում­բի նպա­տա­կը ե­րէկ պսա­կո­ւե­ցաւ մեծ յա­ջո­ղու­թեամբ, երբ ան 74-59 ար­դիւն­քով տա­պա­լեց իր մրցա­կից խում­բը` ­Ռիա­տի ­Պէյ­րու­թը:
­Յետ­մի­ջօ­րէի կա­նուխ ժա­մե­րէն սկսեալ Հ.Մ.Ը.Մ.ի հա­զա­րա­ւոր հա­մա­կիր­նե­րը ար­դէն իսկ լե­ցու­ցած էին «Աղ­բա­լեան-Հ.Մ.Ը.Մ.» մար­զամ­շա­կու­թա­յին հա­մա­լի­րի «Ա­տոմ եւ ­Սել­լա Թն­ճու­կեան» դաշ­տը:
­Ժա­մեր շա­րու­նակ ա­նոնք եր­գե­ցին եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի շե­փո­րա­խում­բին ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ ի­րենց խում­բը քա­ջա­լե­րող կան­չե­րով թնդա­ցու­ցին հա­մա­լի­րը:
­Քա­նի մը ժամ ետք կեր­տո­ւե­լիք յաղ­թա­նա­կին նշոյլ­նե­րը ար­դէն ու­րո­ւագ­ծո­ւած էին:
­Կան­խա­տե­սում­նե­րը ճիշդ դուրս ե­կան, Հ.Մ.Ը.Մ.ի կազ­մը հան­գիստ յաղ­թա­նակ մը ար­ձա­նագ­րեց ­Ռիա­տի ­Պէյ­րու­թի դէմ` ինք­նավս­տահ քայ­լե­րով եւ ար­հես­տա­վարժ խա­ղար­կու­թեամբ դառ­նա­լով ­Լի­բա­նա­նի ա­խո­յեան:
­Յաղ­թա­նա­կի կեր­տու­մէն ետք, Հ.Մ.Ը.Մ.ի հա­զա­րա­ւոր հա­մա­կիր­նե­րուն ժա­մադ­րա­վայ­րը դար­ձաւ ­Պուրճ ­Հա­մու­տը, ուր «Ա­րին» կեդ­րո­նին դի­մաց տե­ղի ու­նե­ցան ժո­ղովր­դա­յին տօ­նախմ­բու­թիւն եւ հրա­վա­ռու­թիւն:
­Տօ­նախմ­բու­թեան ներ­կայ էին, բա­ցի Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան ան­դամ­նե­րէն եւ մար­զա­կան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րէն, նաեւ Հ.Յ.Դ. ­Լի­բա­նա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ե­րես­փո­խան ­Յա­կոբ ­Բագ­րա­տու­նի, զբօ­սաշրջու­թեան նա­խա­րար Ա­ւե­տիս ­Կի­տա­նեան եւ նո­րըն­տիր ե­րես­փո­խան ­Յա­կոբ ­Թեր­զեան:
­Յաղ­թա­նա­կի տօ­նախմ­բու­թիւ­նը իս­կա­կան հար­սա­նիք մըն էր Հ.Մ.Ը.Մ.ի հա­մա­կիր­նե­րուն հա­մար, ո­րոնք ջեր­մօ­րէն դի­մա­ւո­րե­ցին նաեւ «Ա­րին» կեդ­րոն ժա­մա­նած ա­խո­յեան խում­բը` հե­ռո­ւէն փայլփ­լող ա­խո­յեա­նու­թեան բա­ժա­կով:
­Տօ­նա­կա­տա­րու­թիւ­նը եւ հա­զա­րա­ւոր հա­մա­կիր­նե­րու ու շրջա­նի հա­յու­թեան սրտե­րը ու­րա­խու­թեամբ լեց­նող ինք­նա­բուխ այս հա­ւա­քը տե­ւեց մին­չեւ ա­ռա­ւօ­տեան կա­նուխ ժա­մե­րը:
Ինչ կը վե­րա­բե­րի մրցու­մի ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րուն, ա­նի­կա սկսաւ կա­տա­րեալ կար­գա­պա­հու­թեամբ, ա­ռանց մրցա­կից խում­բի մար­զիկ­նե­րուն ա­պա­հո­վու­թեան դէմ ո­րե­ւէ սպառ­նա­լի­քի, ինչ որ չէր ի­րա­վի­ճա­կը օր մը ա­ռաջ ­Մա­նա­րա­յի մէջ:
Ա­ւար­տին, ­Լի­բա­նա­նի պաս­քեթ­պո­լի ֆե­տե­րա­սիո­նի նա­խա­գահ ­Փիեռ ­Քա­խիա շքան­շան­նե­րը յանձ­նեց մար­զիկ­նե­րուն, իսկ ա­խո­յեա­նու­թեան բա­ժա­կը` Հ.Մ.Ը.Մ.ի խմբա­պետ ­Սե­ւակ ­Քե­թեն­ճեա­նին: