Տա­րի­նե­րու սո­վո­րու­թեան հա­մա­ձայն, Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաու­տա­կան մաս­նա­ճիւ­ղե­րու սկաուտ­նե­րը կը շրջա­գա­յին հայ­րե­նա­կից­նե­րու տու­նե­րը եւ կ­՚ա­ւե­տեն ­Նոր ­Տա­րին եւ Ս. Ծ­նուն­դը։ 21 եւ 22 ­Դեկ­տեմ­բե­րին, ­Ֆիք­սի, ­Գո­քի­նիոյ եւ ­Գա­րէա­յի ա­կումբ­նե­րուն մէջ գոր­ծող մաս­նա­ճի­ղե­րու մեծ թի­ւով երկ­սեռ սկաուտ­ներ, ի­րենց խմբա­պետ­նե­րու եւ սկաու­տա­կան խոր­հուրդ­նե­րու ա­ռաջ­նոր­դու­թեամբ եր­գե­ցին տօ­նա­կան մե­ղեդի­ներ եւ յու­շա­նո­ւէր­ներ բաժ­նե­ցին հայ­րե­նա­կից­նե­րու տու­նե­րը։ ­Յատ­կան­շա­կան է, որ մեր հայ­րե­նա­կից­ներն ալ ու­րա­խու­թեամբ կը դի­մա­ւո­րեն փոք­րիկ­նե­րու խում­բե­րը եւ ի­րենց սրտա­բուխ նիւ­թա­կան օ­ժան­դա­կու­թեամբ կը քա­ջա­լե­րեն սկաու­տա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը։

Գի­շե­րում ա­կումբ­նե­րուն մէջ

Ս­կաու­տա­կան մթնո­լոր­տին ա­ւե­լի վարժ ըլ­լա­լու միտ­քով, ­Գո­քի­նիոյ եւ Ա­թէն­քի սկաու­տա­կան մաս­նա­ճիւ­ղե­րու խմբա­պե­տու­թիւն­նե­րը, եր­կու յա­ջոր­դա­կան շա­բա­թա­վեր­ջե­րուն, սկաու­տա­կան գի­շե­րում­ներ կազ­մա­կեր­պե­ցին «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նին եւ ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բին մէջ։
14 եւ 21 ­Դեկ­տեմ­բե­րին, հեր­թա­բար գայ­լի­կա­կան եւ սկաու­տա­կան խում­բե­րու ան­դամ­նե­րը գի­շե­րե­ցին եր­կու ա­կումբ­նե­րուն մէջ։ ­Հա­ւա­քա­կան կեան­քին հա­մա­կեր­պե­լու ծրա­գի­րով, մաս­նակ­ցող­նե­րը զբա­ղե­ցան սկաու­տա­կան եւ գայ­լի­կա­կան խա­ղե­րով, ըն­կե­րա­յին կեան­քով եւ զա­նա­զան աշ­խա­տանք­նե­րով։ ­Բո­լոր մաս­նակ­ցող­նե­րը խան­դա­վա­ռո­ւած մնա­ցին այս հա­մախմ­բում­նե­րով, սպա­սե­լով որ մօ­տիկ ա­պա­գա­յին դար­ձեալ պի­տի մաս­նակ­ցին նման հա­ւաք­նե­րու եւ ի­րենց մի­ջեւ պի­տի ամ­րապն­դեն եղ­բայ­րա­կան ո­գին ու ըն­կե­րա­յին կա­պե­րը։