Այս տա­րի եւս, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շր­ջա­նա­յին սկաու­տա­կան խոր­հուր­դին, կազ­մա­կեր­պո­ւե­ցաւ սկաու­տա­կան տա­րե­կան բա­նա­կու­մը՝ 5էն մին­չեւ 11 Օ­գոս­տոս 2019, ­Սու­նիո­յի յու­նա­կան սկաու­տա­կան ֆե­տե­րա­սիո­նի բա­նա­կա­վայ­րէն ներս, մաս­նակ­ցու­թեամբ Ա­թէն­քի եւ ­Գո­քի­նիոյ մաս­նա­ճիւ­ղե­րու գայ­լիկ­նե­րու, սկաուտ­նե­րու եւ ե­րէց­նե­րու։
Ա­նոնց ըն­կե­րակ­ցե­ցան խմբա­պե­տա­կան կազ­մի աս­տի­ճա­նա­ւոր­նե­րը եւ եր­կու մաս­նա­ճիւ­ղե­րու խոր­հուրդ­նե­րու ան­դամ­նե­րը։ Ընդ­հա­նուր թիւն էր՝ 71 մաս­նակց­նող­ներ։
­Բա­նա­կու­մի 7օ­րեայ տե­ւո­ղու­թեան, մաս­նակ­ցող պա­տա­նի­նե­րը հե­տե­ւե­ցան ճոխ դաս­տիա­րակ­չա­կան եւ ըն­կե­րա­յին յայ­տագ­րի մը, որ կը պա­րու­նա­կէր սկաու­տա­կան գի­տե­լիք­նե­րու բա­ժին, հե­տա­զօ­տա­կան զբա­ղում­ներ, հրշէջ մի­ջոց­նե­րու ներ­կա­յա­ցում, հայ­կա­կան նիւ­թե­րու դա­սա­խօ­սա­կան շարք, սկաու­տա­կան խա­ղեր, ծո­վու լո­գանք, հայ­կա­կան եր­գե­րով եւ պա­րե­րով ե­րե­կո­յեան ըն­կե­րա­յին կեան­քեր։
­Բա­նա­կու­մի ըն­թաց­քին, ճա­շե­րու պատ­րաս­տու­թիւ­նը ստանձ­նե­ցին խոր­հուրդ­նե­րու ան­դամ­նե­րը, ո­րոնք ճիք չխնա­յե­ցին լաւ պատ­րաս­տո­ւած եւ հա­մեղ ճա­շեր հրամց­նե­լու բա­նա­կող­նե­րուն, գոհ ձգե­լով բո­լո­րին՝ ճոխ ճա­շա­ցան­կով մը։
­Բա­նա­կու­մի փակ­ման հան­դի­սու­թիւ­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Շա­բաթ՝ 10 Օ­գոս­տո­սի ե­րե­կո­յեան, ներ­կա­յու­թեամբ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան ան­դամ­նե­րու եւ մեծ թի­ւով ծնող­նե­րու եւ այ­ցե­լու­նե­րու։
Դ­րօ­շակ­նե­րու ա­րա­րո­ղու­թե­նէն ետք, ներ­կա­նե­րը եւ սկաուտ­նե­րը հա­ւա­քո­ւե­ցան խա­րոյ­կի վայ­րին մէջ, ուր սկաու­տա­կան խոր­հուր­դի ա­նու­նով բա­ցու­մը կա­տա­րեց եղբ. Օն­նիկ Ա­ւա­գեան, ա­պա հրա­ւի­րեց Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շրջ. ­Վար­չու­թեան ան­դամ քոյր Ար­շա ­Սա­մո­ւէ­լեան փո­խան­ցե­լու օ­րո­ւայ խօս­քը։ Եր­կու խօ­սող­ներն ալ անդ­րա­դար­ձան Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաու­տա­կան գոր­ծու­նէու­թեան եւ նշե­ցին բա­նա­կում­նե­րու կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը, ո­րոնց մի­ջո­ցով հայ պա­տա­նի­նե­րը կը ստա­նան սկաու­տա­կան եւ ազ­գա­յին դաս­տիա­րա­կու­թիւն։ Ա­ռա­ւել, ա­նոնք կը վար­ժո­ւին չար­քաշ կեան­քի մը բնու­թեան մէջ, ինչ­պէս նաեւ հայ­կա­կան եր­գե­րու եւ պա­րե­րու մի­ջո­ցով, փոքր տա­րի­քէն կը զար­գաց­նեն ի­րենց մշա­կու­թա­յին հե­տաքրք­րու­թիւն­նե­րը։
Ա­նոնք, նաեւ նշե­ցին թէ Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաու­տա­կան մի­ջա­վայ­րը կը հան­դի­սա­նայ այն կա­րե­ւոր գոր­ծօ­նը, ո­րուն մէ­ջէն նոր սե­րուն­դը մուտք կը գոր­ծէ միու­թե­նա­կան աշ­խար­հէն ներս եւ կը կա­պո­ւի հա­ւա­քա­կան կեան­քին։
­Յա­ջոր­դա­բար, ծայր ա­ռաւ խնա­մո­ւած գե­ղա­րուես­տա­կան յայ­տա­գիր մը, ճո­խա­ցած եր­գե­րով, ար­տա­սա­նու­թիւն­նե­րով եւ խօս­քե­րով։ ­Բո­լոր սկաուտ­նե­րը խան­դա­վառ ձե­ւե­րով ներ­կա­յա­ցու­ցին ի­րենց բա­ժին­նե­րը, իսկ օ­րո­ւայ հան­դի­սա­վա­րներ՝ խմբա­պետներ ­Վի­գէն ­Մի­նա­սեան եւ Եղիշէ Շահպազեան սրա­միտ ու զա­ւեշ­տա­խառն ար­տա­յայ­տու­թիւն­նե­րով ստեղ­ծեցին ջերմ մթնո­լորտ մը։
Այս տա­րո­ւան բա­նա­կու­մը եւս հա­սաւ իր նպա­տա­կին եւ ու­նե­ցաւ ակն­կա­լո­ւած յա­ջո­ղու­թիւ­նը։ ­Տա­րեշր­ջա­նի մը սկաու­տա­կան գոր­ծու­նէու­թիւ­նը ամ­բող­ջա­ցաւ բա­նա­կու­մի ըն­թաց­քին եւ գո­հա­ցուց թէ՛ մաս­նակ­ցող պա­տա­նի­նե­րը, թէ՛ ա­նոնց ծնող­նե­րը։
Այժմ, նոր տա­րեշր­ջա­նի սկզբնա­ւո­րու­թեան սե­մին, ար­դէն մեր փոք­րիկ­նե­րը, լե­ցո­ւած բա­նա­կու­մի գե­ղե­ցիկ օ­րե­րու յի­շո­ղու­թեամբ, ան­համ­բեր կը սպա­սեն սկաու­տա­կան գոր­ծու­նէու­թեան վե­րա­մու­տին ա­կումբ­նե­րէն ներս։