Եր­կու­շաբ­թի 1 Օ­գոս­տո­սին, իր դռնե­րը բա­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի Հ.Մ.Ը.Մ.-ի սկաու­տա­կան բա­նա­կու­մը, Ա­յիա ­Մա­րի­նա­յի յու­նա­կան սկաու­տա­կան ֆե­տե­րա­սիո­նի բա­նա­կա­վայ­րէն ներս։
Անց­նող եր­կու տա­րի­նե­րուն, հա­մա­վա­րա­կի եւ հրդեհ­նե­րուն պատ­ճա­ռով, կա­րե­լի չե­ղաւ ի­րա­գոր­ծել բա­նա­կում­ներ, սա­կայն այս տա­րի 75 սկաուտ­ներ եւ աս­տի­ճա­նա­ւոր­ներ դար­ձեալ մէկ­տե­ղո­ւած են, ի­րա­գոր­ծե­լու հա­մար ի­րենց տա­րե­կան ծրա­գի­րը։ Ա­նոնց կող­քին են նաեւ Ս­կաու­տա­կան շրջա­նա­յին խոր­հուր­դի եւ ծնո­ղա­կան կազ­մե­րու ան­դամ­նե­րը, ո­րոնք կը հո­գան բա­նա­կող­նե­րու ա­ռօ­րեայ կա­րիք­նե­րը եւ բա­նա­կու­մի յա­ռա­կից աշ­խա­տանք­նե­րը։
­Մէկ շաբ­թո­ւան տե­ւո­ղու­թեամբ, բա­նա­կու­մի յայ­տա­գի­րը կ­՚ընդգր­կէ սկաու­տա­կան խա­ղեր եւ գոր­ծու­նէու­թիւն, գի­տե­լիք­նե­րու զար­գա­ցում, ծո­վու լո­գանք­ներ, ինչ­պէս նաեւ ըն­կե­րա­յին ժա­մեր։
­Շա­բաթ, 6 Օ­գոս­տո­սին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5-էն սկսեալ, բա­նա­կա­վայ­րը պի­տի ըն­դու­նի ծնող­նե­րու եւ փա­փա­քող­նե­րու այ­ցե­լու­թիւ­նը, այն պայ­մա­նով, որ բո­լո­րը պէտք է ա­պա­հո­ված ըլ­լած նոյն կամ նա­խորդ օ­րո­ւան թա­գա­վա­րա­կի «rapid test» մը։
­Նոյն ե­րե­կո­յեան, տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ա­ւան­դա­կան խա­րոյ­կա­հան­դէ­սը, ուր սկաուտ­նե­րը պի­տի ներ­կա­յաց­նեն ի­րենց կող­մէ պատ­րաս­տո­ւած սկաու­տա­կան եւ մշա­կու­թա­յին յայ­տա­գիր մը։