ԳՈՔԻՆԻԱ

­Վո­լէյ ­Պո­լի ա­կա­դե­միա

ՏՂԱՆԵՐ

Mini (7-10 տա­րե­կան)
­Պա­տա­նի­ներ (14 տա­րե­կա­նէն վար)
­Պա­տա­նի­ներ (17 տա­րե­կա­նէն վար)
­Պա­տա­նի­ներ (18 տա­րե­կա­նէն վար)
Ե­րի­տա­սարդ­ներ (20 տա­րե­կա­նէն վար)

ԱՂՋԻԿՆԵՐ

Mini (7-10 տա­րե­կան)
­Պա­տա­նի­ներ (16 տա­րե­կա­նէն վար)
­Պա­տա­նի­ներ (18 տա­րե­կա­նէն վար)
Ե­րի­տա­սարդ­ներ (20 տա­րե­կա­նէն վար)

­Փոր­ձե­րը տե­ղի կ­՚ու­նե­նան ա­մէն օր «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի մարզ­դաշ­տին մէջ։ Ա­կա­դե­միա­նե­րու պա­տաս­խա­նա­տու՝ պ. ­Պա­պիս ­Ցիո­քաս, հեռ. 6974936770. ­Բո­լոր բա­ժին­նե­րը կը մաս­նակ­ցին յու­նա­կան «ԷՍԲԵՏԱ«ի մրցա­շար­քե­րուն։

ԱԹԷՆՔ – ՆԷԱ ԶՄԻՌՆԻ

­Լու­ղոր­դա­կան բա­ժին

­Կը գոր­ծեն բա­ժին­ներ 3,5 տա­րե­կա­նէն վեր փոք­րիկ­նե­րու հա­մար։
­Նախ­նա­կան, յա­ռա­ջա­ցած եւ ար­հես­տա­վարժ մրցում­նե­րու լու­ղորդ­նե­րու բա­ժին­նե­րուն հա­մար կը տրա­մադ­րո­ւին ­Նէա Զ­միռ­նիի լո­ղա­ւա­զա­նին մեծ ու փոքր ա­ւազան­նե­րը։ ­Ման­րա­մաս­նու­թեանց հա­մար դի­մել մաս­նա­ճիւ­ղի գրա­սե­նեա­կին՝ ե­րե­կո­յեան ժա­մե­րուն, հեռ. 210 9370227 թի­ւին։

Ճատ­րա­կի բա­ժին

­Ման­կա­կան, ե­րի­տա­սարդ­նե­րու նախ­նա­կան եւ ար­հես­տա­վարժ բա­ժին­ներ: ­Հան­դի­պում­նե­րը տե­ղի կ­՚ու­նե­նան «Ա. ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բէն ներս (­Սար­քու­տի­նու 120, ­Նէոս ­Գոզ­մոս)։ ­Ման­րա­մաս­նու­թեանց հա­մար դի­մել մաս­նա­ճիւ­ղի գրա­սե­նեա­կին՝ ե­րե­կո­յեան ժա­մե­րուն, հեռ. 210 9370227 թի­ւին։

­Կո­ղո­վագն­դա­կի բա­ժին­ներ

Տ­ղա­ներ եւ աղ­ջիկ­ներ, ծնած 2011-2012 Junior A, 2009-2010 Promini,
2007-2008 Mini.
­Հան­դի­պում­նե­րը տե­ղի կ­՚ու­նե­նան «Ա. ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բի Հ.Մ.Ը.Մ.ի
մար­զա­դաշ­տին վրայ

(­Սար­քու­տի­նու 120, ­Նէոս ­Գոզ­մոս։ ­Ման­րա­մաս­նու­թեանց հա­մար դի­մել մաս­նա­ճիւ­ղի գրա­սե­նեա­կին՝ ե­րե­կո­յեան ժա­մե­րուն, հեռ. 210 9370227 թի­ւին։
­Բո­լոր բա­ժի­ննե­րը կը մաս­նակ­ցին ի­րենց դա­սա­կար­գին հա­մա­պա­տաս­խան մրցում­նե­րու եւ մրցա­շար­քե­րու։ ­Բո­լոր ա­կա­դե­միա­նե­րէն ներս կը գոր­ծեն ար­հես­տա­վարժ եւ փոր­ձա­ռու մար­զիչ­ներ։

Ս­կաու­տա­կան մաս­նա­ճիւ­ղեր

Ս­կաու­տա­կան մաս­նա­ճիւ­ղե­րը կը գոր­ծեն Ա­թէնք-­Նէոս ­Գոզ­մո­սի եւ ­Գո­քի­նիոյ մէջ։ ­Հան­դի­պում­նե­րը տե­ղի կ­՚ու­նե­նան ­Շա­բաթ օ­րե­րը, ­Նէոս ­Գոզ­մոս՝ 18:45 – 20:15 եւ ­Գո­քի­նիա՝ 17:15 – 18:45: Կր­նան մաս­նակ­ցիլ տղա­ներ եւ աղ­ջիկ­ներ, 4-7 տա­րե­կան (­Մոկ­լի), 8-12 տա­րե­կան (­Գայ­լիկ­ներ), 13-16 տա­րե­կան (Ս­կաուտ-հե­տա­զօ­տող­ներ)։
­Ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րու հա­մար հե­ռա­ձայ­նել եղբ. Ե­ղի­շէ ­Շահ­պա­զեա­նին (Ա­թէն­քի մաս­նա­ճիւ­ղի խմբա­պետ), հեռ. 6945570337 եւ եղբ. ­Վի­գէն ­Մի­նա­սեա­նին (­Գո­քի­նիոյ մաս­նա­ճիւ­ղի խմբա­պետ), հեռ. 6942213733։