­Կի­րա­կի՝ 12 ­Մա­յիս 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թիւ­նը այ­ցե­լեց ­Յու­նաս­տա­նի ­հա­յոց թե­մի ազ­գա­յին ա­ռաջ­նոր­դա­րան։ ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թեան ըն­դու­նե­ցին Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զա­նը՝ ­­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան եւ Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ` պրն. ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեան եւ ա­տե­նադ­պիր` պրն. ­Թագ­ւոր ­Յո­վա­կի­մեան։
Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ պրն. ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեան Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Յու­նաս­տա­նի ընդ­հա­նուր սկաու­տա­պե­տի իր եր­կա­րա­մեայ վաս­տա­կով եւ յի­շա­տակ­նե­րով առ­լի բա­րի գա­լուս­տի խօս­քով ող­ջու­նեց այ­ցե­լու յար­գար­ժան հիւ­րե­րը, յայտ­նե­լով որ Հ.Մ.Ը.Մ.ա­կան նոյն ո­գիով ներ­կա­յիս ­յու­նա­հայ գա­ղու­թին իր ծա­ռա­յու­թիւ­նը կը բե­րէ Ազ­գա­յին Իշ­խա­նու­թեան ճամ­բով։ Անդ­րա­դառ­նա­լով հայ­կա­կան ի­րա­կա­նու­թեան մէջ Հ.Մ.Ը.Մ.ի բե­րած նպաս­տին, նշեց որ ազ­գա­յին ծա­ռա­յու­թեան հա­մար պատ­րաս­տո­ւող սե­րունդ­նե­րուն ա­ռա­ջին սանդ­ղա­մա­տնե­րը կը սկսին Հ.Մ.Ը.Մ.ի շար­քե­րէն եւ ա­պա հրա­ւի­րեց ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ եղբ. ­Գառ­նիկ Մկր­տի­չեա­նը իր սրտի խօս­քը ը­սե­լու։ Եղբ. Մկր­տի­չեան իր ու­րա­խու­թիւ­նը յայտ­նեց որ ան­գամ մը եւս կը գտնո­ւի յու­նա­հայ գա­ղու­թէն ներս յայտ­նե­լով, որ Հ.Մ.Ը.Մ.ի պատ­գա­մա­ւո­րա­կան վեր­ջին ժո­ղո­վի ո­րո­շում­նե­րուն առ ի գոր­ծադ­րու­թիւն 9-11 ­Մա­յիս 2019 Ա­թէն­քի մէջ կա­յա­ցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ա­կան ե­րի­տա­սարդ­նե­րու յա­տուկ խորհր­դա­ժո­ղով «100ա­մեա­կէն ան­դին Հ.Մ.Ը.­Մ.ա­կան ե­րի­տա­սար­դին դե­րա­կա­տա­րու­թիւ­նը հա­յա­պա­հան­ման գոր­ծըն­թա­ցին մէջ» եւ այս ա­ռի­թով ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թիւ­նը նաեւ գու­մա­րած է լիա­գու­մար ժո­ղով։ Անդ­րա­դառ­նա­լով Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րան այ­ցե­լու­թեան եղբ. Մկր­տի­չեան նշեց, թէ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թեան գոր­ծու­նէու­թեան մէջ տաս­նա­մեակ­նե­րէ ի վեր գոր­ծադ­րո­ւած սկզբունք է Ս­փիւռ­քի ո­րե­ւէ գա­ղութ այ­ցե­լու­թեան պա­րա­գա­յին նաեւ այ­ցե­լել ազ­գա­յին ա­ռաջ­նոր­դա­րան եւ հան­դի­պիլ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զա­նին, նկա­տե­լով որ ­հայ ե­կե­ղե­ցին եւ ա­ռաջ­նորդ սր­բա­զան ­հայ­րե­րը միշտ ալ նե­ցուկ եւ քա­ջա­լեր ե­ղած եւ ­Հա­յա­պահ­պան­ման գոր­ծու­նէու­թեանց ընդ­հան­րա­պէս եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի գոր­ծու­նէու­թեանց մաս­նա­ւո­րա­պէս։ Այս ա­ռու­մով նաեւ շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զա­նին, որ երկ­րէն բա­ցա­կա­յու­թեան պատ­ճա­ռաւ իր փո­խա­րէն ա­ռա­ջար­կած էր Կ­րօ­նա­կան ­Ժո­ղո­վի ա­տե­նա­պետ Հ­րայր Աւ. Քհնյ. Նի­կո­լեա­նը խօ­սե­լու հա­մար Հ.Մ.Ը.­Մ.ա­կան ե­րի­տա­սարդ­նե­րուն հա­յա­պահ­պան­ման դե­րա­կա­տա­րու­թեան մա­սին եւ գո­հու­նա­կու­թեամբ վկա­յեց, որ ե­րի­տա­սարդ­նե­րը շատ լաւ ձե­ւով ըն­կա­լած են ­Տէր Հ­րայ­րին դիւ­րա­մատ­չե­լի ո­ճով փո­խան­ցած ի­մաս­տա­լից խօս­քը։
Ա­ւար­տին, Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զա­նը իր խօս­քը ուղ­ղե­լով մեծ ու­րա­խու­թեամբ ող­ջու­նեց ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թեան այս այ­ցե­լու­թիւ­նը՝ դի­տել տա­լով որ ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թեան լիա­գու­մար ան­դամ­նե­րուն այ­ցե­լու­թիւ­նը հա­զո­ւա­դէպ է Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի մը տա­րեգ­րու­թեանց մէջ եւ այս ա­ռու­մով յատ­կան­շա­կան է սոյն այ­ցե­լու­թիւ­նը։ Աշ­խար­հաս­փիւռ հա­յու­թեան նոր սե­րունդ­նե­րուն հայ­կա­կան ինք­նու­թեան գի­տակ­ցու­թիւն եւ գա­ղու­թա­յին կա­մա­ւոր գոր­ծու­նէու­թեան յանձ­նա­ռու ո­գի դաս­տիա­րա­կող Հ.Մ.Ը.Մ.ի գոր­ծու­նէու­թեան նկատ­մամբ ­հայ ե­կե­ղե­ցին, ի մաս­նա­ւո­րի ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կո­սու­թիւ­նը հա­յա­պահ­պան­ման իր ա­ռա­քե­լու­թեան մէջ միշտ ալ գնա­հա­տող եւ քա­ջա­լե­րող ե­ղած է, ո­րով­հե­տեւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի մե­ծա­գոյն ար­ժա­նիք­նե­րէն մէկն է նոր սե­րունդ­նե­րու դաս­տիա­րա­կու­թեան մէջ ազ­գա­յին եւ հա­մա­մարդ­կա­յին ար­ժէք­նե­րու պահ­պան­ման ի խնդիր ան­զիջող ըլ­լա­լու սկզբուն­քը եւ այս այ­ցե­լու­թիւ­նը ցու­ցա­նիշ է Հ.Մ.Ը.Մ.ի այդ վար­քա­գի­ծին։ Ի վեր­ջոյ ան­գամ մը եւս իր գո­հու­նա­կու­թիւ­նը յայտ­նեց, որ Հ.Մ.Ը.Մ.ը շատ փոքր տա­րի­քէն դաս­տիա­րա­կո­ւող իր շար­քե­րուն ան­դա­մակ­ցած ան­դամ­նե­րով միշտ ներ­կայ եւ գոր­ծու­նեայ է գա­ղու­թա­յին կեան­քի բո­լոր մար­զե­րուն եւ աշ­խա­տանք­նե­րուն մէջ։