­Վեր­ջին տա­րի­նե­րուն ըն­թաց­քին, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ­Գո­քի­նիոյ մաս­նա­ճիւ­ղի վո­լէյ պո­լի խում­բը ար­ձա­նագ­րած է յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րու շարք մը, ո­րոնց շնոր­հիւ կա­րո­ղա­ցած է տի­րա­պե­տել բարձր դա­սա­կար­գե­րու մրցա­շար­քին, դառ­նա­լով ա­խո­յեան։
­Մար­զա­կան ներ­կայ տա­րեշր­ջա­նի ա­ւար­տին, վո­լէյ պո­լի խում­բը ու­նե­ցաւ յաղ­թա­նակ­նե­րու նոր շարք մը եւ իր դա­սա­կար­գին մէջ գրա­ւեց ա­ռաջ­նա­կարգ դիր­քեր։ ­Կը մնա­յին վեր­ջին եր­կու մրցում­նե­րը, ո­րոնց ա­ւար­տին ե­թէ հայ­կա­կան խում­բը յաղ­թա­կան դուրս ել­լէր, պի­տի ար­ժա­նա­նար դա­սա­կար­գի փո­փո­խու­թեան։
Այս­պէս, ­Չո­րեք­շաբ­թի, 17 Ապ­րի­լին, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի մար­զիկ­նե­րը եր­կու ան­գամ մրցե­ցան «­Քե­րա­թէա» խում­բին դէմ եւ կա­րո­ղա­ցան եր­կու ան­գա­մին ալ մեծ յաղ­թա­նակ ա­պա­հո­վել, ո­րուն պսա­կու­մը ե­ղաւ մեր խում­բի մուտ­քը «PreLeague» բարձր դա­սա­կար­գին, որ կը նկա­տո­ւի ­Յու­նաս­տա­նի երկ­րորդ ա­մե­նա­մեծ դա­սա­կար­գը վո­լէյ պո­լի մար­զէն ներս։
Ան­նա­խըն­թաց մթնո­լորտ տի­րեց մար­զա­դաշ­տէն ներս, ուր հա­ւա­քո­ւած էին մեծ թի­ւով Հ.Մ.Ը.Մ.-ա­կան մար­զա­սէր­ներ եւ ա­մէն ա­ռի­թով ի­րենց զօ­րակ­ցու­թիւ­նը կը յայտ­նէին մեր խում­բին։ Մր­ցում­նե­րու ա­ւար­տին, բո­լո­րին՝ մար­զիկ­նե­րուն, վար­չու­թեան եւ ժո­ղո­վուր­դին ու­րա­խու­թիւ­նը ան­սահ­ման ե­ղաւ։
­Շա­բաթ, 20 Ապ­րի­լի ե­րե­կո­յեան, «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի «­Վա­հան եւ ­Տի­րու­հի ­Տէր ­Յով­սէ­փեան» մար­զա­դաշ­տին մէջ, տօ­նա­կան պա­հեր ապ­րե­ցան Հ.Մ.Ը.Մ.-ի մաս­նա­ճիւ­ղը եւ շրջա­նի մար­զա­սէր­նե­րը։ ­Վո­լէյ պո­լի ֆե­տե­րա­սիո­նին կող­մէ տե­ղի ու­նե­ցաւ բա­ժա­կի պաշ­տօ­նա­կան տու­չու­թիւ­նը եւ նոր դա­սա­կար­գէն ներս վե­րել­քի հաս­տա­տու­մը։
­Ներ­կայ ե­ղան ­Նի­քէա­յի քա­ղա­քա­պետ պ. ­Մա­րա­կա­քիս, մարմ­նա­մար­զի փոխ­քա­ղա­քա­պե­տը, խորհր­դա­կան­ներ, վո­լէյ պո­լի կեդ­րո­նա­կան եւ ա­րեւմ­տեան Ատ­տի­կէի ֆե­տե­րա­սիոն­նե­րու պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թիւ­նը, ­Գո­քի­նիոյ մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը, սկաու­տա­կան խմբա­պե­տու­թիւ­նը, շրջա­նի միու­թե­նա­կան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը եւ մար­զա­սէր­ներ։
Ս­տեղ­ծո­ւած յու­զիչ եւ խան­դա­վառ մթնո­լոր­տին մէջ, ­Ֆե­տեա­րա­սիո­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը եւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի վար­չա­կան­նե­րը խօսք առ­նե­լով, շնոր­հա­ւո­րե­ցին մար­զիկ­ներ, ո­րոնք ամ­բողջ տա­րո­ւան ըն­թաց­քին ի­րենց մար­զա­կան կա­րո­ղա­կա­նու­թիւ­նը լա­րե­ցին, որ­պէս­զի մեր խում­բը տի­րա­նայ ա­ռաջ­նու­թեան եւ դա­սա­կար­գի փո­փո­խու­թեան ար­ժա­նի ըլ­լայ։
Ն­շենք, որ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ­Գո­քի­նիոյ մաս­նա­ճիւ­ղը եր­կար տա­րի­նե­րէ ի վեր կը պա­հէ վո­լէյ պո­լի ա­կա­դե­միա, ո­րուն կը մաս­նակ­ցին ա­շա­կեր­տա­կան տա­րիք­նե­րէն մին­չեւ հա­սուն տա­րի­քի պա­տա­նի­ներ եւ ե­րի­տա­սարդ­ներ։ ­Փոք­րե­րու եւ մե­ծե­րու աղջ­կանց ու ման­չե­րու տար­բեր խում­բե­րով, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ա­նու­նը միշտ բարձր կը մնայ դաշ­տե­րէն ներս, իսկ բո­լոր յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րը հո­գե­կան վե­րել­քի ու հպար­տու­թեան ա­մե­նա­ցայ­տուն ա­ռիթ­ներն են։
­Վարձ­քը կա­տար բո­լոր մար­զիկ­նե­րուն եւ վար­չու­թեան՝ ի­րենց ձեռք բե­րած մեծ նո­ւա­ճու­մին հա­մար։

ԹՂԹԱԿԻՑ