Այս տա­րի մեծ ու­րա­խու­թեամբ դի­մա­ւո­րե­ցինք Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Շո­ւէ­տի մաս­նա­ճիւ­ղի 36 ե­րէց սկաուտ­ներ եւ աս­տի­ճա­նա­ւո­րա­կան կազ­մը:
­Բա­նա­կու­մի ծրա­գիրն էր Ա. եւ Բ. կար­գի դաս­տիա­րա­կու­թիւն ­Յու­նաս­տա­նի մէջ, եւ կի­րար­կու­մի թո­ւա­կան Օ­գոս­տոս 9էն մին­չեւ 13:
­Շո­ւէ­տի խմբա­պե­տու­հի քոյր ­Կա­րի­նէ ­Սար­գի­սեան եւ ­Յու­նաս­տա­նէն մաս­նա­ճիւ­ղի խմբա­պետ եղբ.­Վի­գէն ­Մի­նա­սեան, որ նշա­նա­կո­ւե­ցաւ Շր­ջա­նա­յին Ս­կաուտ խոր­հուր­դին կող­մէ, պա­տաս­խա­նա­տու­ներն էին սոյն բա­նա­կու­մին. նաեւ եղբ. Ե­ղի­շէ ­Շահ­պա­զեան օ­ժան­դա­կեց իր ներ­կա­յու­թեամբ բա­նա­կու­մի աշ­խա­տանք­նե­րուն:
­Յու­նաս­տա­նի մաս­նա­ճիւղ­նե­րէն մաս­նակ­ցե­ցան 10 ա­ռաջ­նորդ­ներ, փոխ-ա­ռաջ­նորդ­ներ եւ ե­րէց­ներ: Ի­րենց կող­քին ու­նե­ցան օ­ժան­դակ խո­հա­րա­րու­հի­ներ քոյ­րեր Գ. Ա­լեա­նա­քեան,­Ծո­վիկ ­Մի­նա­սեան, ­Վեր­ժին ­Գէոր­գեան եւ ­Մա­կի ­Հա­լա­ճեան:
՞Բա­նա­կու­մի ըն­թաց­քին պատ­րաս­տե­ցին ի­րենց բա­նա­կա­վայ­րը՝ փայ­տե­րով ու չո­ւան­նե­րով, լա­րե­ցին խմբակ­նե­րուն վրան­նե­րը եւ հե­տե­ւե­ցան գի­տե­լիք­նե­րու դաս­տիա­րա­կու­թեան. իսկ կէ­սօ­րէ ետք լող՝ ծո­վը. օ­րը կը փա­կո­ւէր խա­րոյ­կի շուրջ ան­մո­ռա­նա­լի ներ­կա­յա­ցում­նե­րով:
­Շո­ւէ­տի ու ­Յու­նաս­տա­նի սիր­տե­րը միա­ցան եւ կազ­մե­ցին «փոքր ­Հա­յաս­տան» մը՝ բա­նա­կա­ւայ­րին մէջ եր­գե­րով, կան­չե­րով ու պա­րե­րով։
­Դաս­տիա­րա­կու­թեան նիւ­թե­րէն մէ­կը՝ ­Հինգ ­Տա­ղա­ւար­ներ եւ ­Հա­ղոր­դու­թեան խոր­հուր­դին մա­սին ներ­կա­յա­ցուց ­Գո­քի­նիոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Վահ­րիճ Վրդ. ­Ղա­րա­խա­նեան: Իսկ երկ­րոր­դը՝ քոյր Ա­լեա­նա­քեան «­Տի­պար խմբա­պետ» նիւթն էր:
­Բա­նա­կու­մի ա­ւար­տին, մեկ­նե­ցանք դէ­պի պատ­մա­կան ­Բո­սի­տո­նաի ­Տա­ճա­րը, եւ ­Լաւ­րիօ շրջա­նը պտոյտ ու ճաշ ու­նե­ցանք։ ­Կէ­սօ­րէ ետք բո­լոր մաս­նակ­ցող­նե­րը ժա­մա­նե­ցին ­Ֆիք­սի ա­կում­բը, ուր հիւ­րե­րը մնա­ցին եր­կու օր՝ մին­չեւ ի­րենց վե­րա­դար­ձի թո­ւա­կա­նը ­Շո­ւէտ (ա­նոնք հարց ու­նե­ցան վե­րա­դար­ձի օ­դա­նա­ւի տոմ­սե­րով), իսկ մեր տղա­քը՝ ի­րենց տու­նե­րը:
­Հարկ է նշել, թէ բո­լոր մեր պար­տա­կա­նու­թիւն­նե­րը իբ­րեւ շրջան լրիւ կա­տա­րո­ւե­ցան ­Շո­ւէ­տի Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաու­տա­կան պա­տո­ւի­րա­կու­թեան հան­դէպ՝ «միշտ պատ­րա՛ստ» ո­գիով. օ­ժան­դա­կե­ցին նաեւ Ա­թէն­քի աս­տի­ճա­նա­ւոր­նե­րը, տեղ­ւոյն  Հ.Մ.Ը.Մ.ի վար­չու­թիւ­նը, շրջա­նի ­Կո­մի­տէու­թիւ­նը եւ ա­կում­բի անձ­նա­կազ­մը:
­Հիւ­րե­րը այ­ցե­լու­թիւն կա­տա­րե­ցին Ս.­Կա­րա­պետ ե­կե­ղե­ցին եւ հան­դի­պում ու­նե­ցան հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Նա­րեկ ­Քա­հա­նայ ­Շա­հի­նեա­նի հետ: ­Տէր ­Հայ­րը յա­ջորդ գի­շեր ինք հան­դի­պե­ցաւ ա­կումբ եւ հրամ­ցուց գի­շե­րո­ւան ընթ­րիք՝ նո­ւի­րո­ւած  ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դին կող­մէ. ե­րե­կոն շա­րու­նա­կո­ւե­ցաւ խա­րոյ­կի շուրջ, ա­կում­բի բա­կին մէջ:
­Կա­տա­րո­ւե­ցան շարք մը այ­ցե­լու­թիւն­ներ նաեւ Ա­թէն­քի կեդ­րոն, մայ­րա­քա­ղա­քին շուր­ջը եւ մօ­տիկ ծո­վափ­ներ: ­Բա­նա­կու­մին նպա­տա­կը եւ յայ­տա­գի­րը հա­սաւ իր ա­ւար­տին՝ ան­մո­ռա­նա­լի տպա­ւո­րու­թիւն­նե­րով բո­լո­րին հա­մար:

­Վարձ­քը կա­տար բո­լո­րին՝
­Բարձ­րա­ցիր-­Բարձ­րա­ցուր