Տ­պա­ւո­րիչ էր տես­նել, թէ որ­քա՜ն տի­րա­կա­նու­թեամբ բազ­մած է Հ.Մ.Ը.Մ.ի նոր մար­զա­հա­մա­լի­րը Այն­ճա­րի սրտին վրայ. ու­րա­խա­լի ու հպար­տա­լի էր վկա­յել, թէ ար­դիա­կան բո­լոր տո­ւեալ­նե­րով օժ­տո­ւած մար­զա­դաշտ մը ու­նե­ցաւ Այն­ճար հա­յա­ւա­նը. խորհր­դա­ւոր էր ա­կա­նա­տես ըլ­լալ այն ի­րո­ղու­թեան, որ տա­րի­նե­րու ե­րա­զը միս ու ոս­կոր ստա­ցած էր` շնոր­հիւ Այն­ճա­րի հա­յօ­րէն գո­յա­տեւ­ման կա­րե­ւո­րու­թեան գի­տակ­ցող ու ա­նոր նկատ­մամբ խոր հա­ւատք ու­նե­ցող, աշ­խար­հով մէկ տա­րա­ծո­ւած մու­սա­լեռ­ցի­նե­րուն նիւ­թա­կան ու բա­րո­յա­կան օ­ժան­դա­կու­թեան. սրտա­շէն եւ ցնծա­լից էր զգալ, թէ այս ծրա­գի­րի ամ­բող­ջաց­ման հա­մար իշ­խա­նա­կան նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւն կա­տա­րած ­Կայ­ծակ եւ ­Ծո­վիկ ­Զէյթ­լեան ա­մո­լը, ա­նոր բա­րե­յա­ջող ծնուն­դին հա­մար հե­տե­ւո­ղա­կան եւ ժրա­ջան աշ­խա­տանք տա­րած Այն­ճա­րի Հ.Մ.Ը.Մ.ի ըն­տա­նի­քին ան­դամ­ներն ու պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը որ­քան գոհ եւ ու­րախ էին ի­րենց «գե­ղե­ցիկ եւ ա­ռողջ նո­րա­ծին»ով:
Ար­դա­րեւ, բարձր հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կո­սի, հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Լի­բա­նա­նի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան, նա­խա­գա­հու­թեամբ տէր եւ տի­կին ­Կայ­ծակ եւ ­Ծո­վիկ ­Զէյթ­լեան­նե­րու, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Այն­ճա­րի մաս­նա­ճիւ­ղին վար­չու­թեան, ­Շա­բաթ՝ 9 ­Սեպ­տեմ­բեր 2017ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6:00ին պաշ­տօ­նա­պէս եւ ան­մո­ռա­նա­լի հան­դի­սա­ւո­րու­թեամբ կա­տա­րո­ւե­ցաւ բա­ցու­մը Հ.Մ.Ը.Մ.ի մար­զա­հա­մա­լի­րին եւ «­Կայ­ծակ եւ ­Ծո­վիկ ­Զէյթ­լեան» մար­զա­դաշ­տին` ներ­կա­յու­թեամբ զբօ­սաշր­ջու­թեան նա­խա­րար Ա­ւե­տիս ­Կի­տա­նեա­նի, ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կո­սի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ, ­Լի­բա­նա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Շա­հէ Եպս. ­Փա­նո­սեա­նի, պե­տա­կան, ազ­գա­յին, կու­սակ­ցա­կան ու միու­թե­նա­կան կա­ռոյց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու եւ հիւ­րե­րու: