Կի­րա­կի, 15 Մա­յիս 2022-ին, Նէա Զ­միռ­նիի գոց լո­ղա­ւա­զա­նին մէջ, մեծ յա­ջո­ղու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցան Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Ա­թէն­քի մաս­նա­ճիւ­ղի լու­ղոր­դա­կան խում­բին տա­րե­կան մրցում­նե­րը, ո­րոնց մաս­նակ­ցե­ցան 130 մար­զիկ­ներ։
Խում­բին փոքր մար­զիկ­նե­րը մեծ խան­դա­վա­ռու­թեամբ մաս­նակ­ցե­ցան մրցում­նե­րուն եւ ցոյց տո­ւին ի­րենց կա­րո­ղու­թիւն­նե­րը, ո­րոնք զար­գա­ցու­ցած են շա­րու­նա­կա­կան փոր­ձե­րով:
Մր­ցա­շար­քը կը կազ­մա­կեր­պո­ւի ա­մէն տա­րի, 1978-էն սկսեալ, երբ որ կազ­մո­ւե­ցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ա­թէն­քի վար­չու­թեան լու­ղոր­դա­կան խում­բը: Այն ու­նի փոքր լո­ղա­ւա­զան մը, որ կ’օգ­տա­գոր­ծո­ւի մար­զիկ­նե­րուն կող­մէ, ո­րոնք կը փա­փա­քին լո­ղալ սոր­վիլ, ինչ­պէս նաեւ՝ մեծ լո­ղա­ւա­զան մը, ո­րը կ’օգ­տա­գոր­ծեն մար­զիկ­ներ, ո­րոնք մրցում­նե­րու կը մաս­նակ­ցին:
Մր­ցում­նե­րուն օ­րը, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ա­թէն­քի վար­չու­թեան կող­մէ խօսք ուղ­ղեց եղբ. Եան­նիս Խ­րիս­թո­ֆո­րի­տիս: Բո­լոր մար­զիկ­նե­րը մե­տալ­ներ եւ մաս­նակ­ցու­թեան գի­րեր ստա­ցան:
Մր­ցա­շար­քը վա­յե­լեց ծնող­նե­րու եւ ներ­կա­նե­րու գնա­հա­տան­քը։
Հ.Մ.Ը.Մ.ի լու­ղոր­դա­կան խում­բը յա­ջո­ղու­թեամբ կը մաս­նակ­ցի այլ խում­բե­րու մրցա­շար­քե­րուն եւս: Մա­յիս ամ­սո­ւան ըն­թաց­քին խում­բը մաս­նակ­ցե­ցաւ «­Ռես­թիա» մրցա­շար­քին, ուր Հ.Մ.Ը.Մ.ի մար­զիկ­նե­րը շա­հե­ցան 1 ոս­կի եւ 3 պրոն­զէ մե­տալ­ներ 600 մար­զիկ­նե­րու մի­ջեւ, ամ­բողջ Յու­նաս­տա­նի տա­րած­քէն:
Շ­նոր­հա­ւո­րու­թիւն­ներ մար­զիկ­նե­րուն եւ ի­րենց մար­զիչ­նե­րուն:

Թղ­թա­կից