­Հա­յաս­տա­նը, կար­ծես, վեր­ջա­պէս կը ձեր­բա­զա­տի իր յետ­խորհր­դա­յին հի­ւան­դու­թե­նէն եւ ու­րա­խու­թեամբ կ­՝ըն­դու­նի ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան փո­փո­խու­թիւն­նե­րը շնոր­հիւ հա­մա­ժո­ղովրդա­կան շարժ­ման, որ դեռ կրնայ փոխլ­րաց­ման քա­ղա­քա­կա­նու­թիւն վա­րել ինչ­պէս Ռ.Դ. այն­պէս ալ Ա­րեւ­մուտ­քի հետ: Այդ մա­սին, կը գրէ Washington Post-ի մեկ­նա­բան ­Տէյ­վիտ Իգ­նա­տիու­սը:
­Կը նշո­ւի, որ ընդ­դի­մա­դիր պատ­գա­մա­ւոր ­Նի­կոլ ­Փա­շի­նեա­նի կազ­մա­կեր­պած զան­գո­ւա­ծա­յին փո­ղո­ցա­յին ցոյ­ցե­րուն իբ­րեւ ար­դիւնք՝ հրա­ժա­րա­կան տո­ւաւ վար­չա­պետ ­Սերժ ­Սարգ­սեա­նը:
«Ե­թէ ­Փա­շի­նեա­նը յա­ջո­ղի նոր կա­ռա­վա­րու­թիւն ձե­ւա­ւո­րել, ա­տի­կա մե­ծա­պէս պի­տի ըլ­լայ այն հան­գա­ման­քին հե­տե­ւան­քը, որ ոս­տի­կա­նու­թիւ­նը հրա­ժա­րե­ցաւ կրակ բա­նա­լէ ­Փա­շի­նեա­նին սա­տա­րող բազ­մա­թիւ ցու­ցա­րար­նե­րու վրայ: ­Սե­փա­կան հա­մա­քա­ղա­քա­ցի­նե­րը սպան­նե­լէ հրա­ժա­րի­լը յա­ճախ հա­սա­րա­կա­կան փո­փո­խու­թիւն­նե­րու հիմք կը հան­դի­սա­նայ»,- կը նշուի յօ­դո­ւա­ծին մէջ:
­Կը նշո­ւի, որ վեր­ջին 25 տա­րին ­Հա­յաս­տա­նի հիմ­նա­կան խնդի­րը ե­ղած է ինչ­պէս հա­մադ­րել ա­րեւմ­տա­մէտ քա­ղա­քա­կան հա­մակ­րան­քը ­Ռու­սիա­յէն ռազ­մա­կան կա­խո­ւա­ծու­թեան հետ:
Ըստ հե­ղի­նա­կին, ­Փա­շի­նեա­նի բա­րե­փո­խիչ խմբա­կից­նե­րը կը նշեն քա­նի մը գոր­ծօն, ո­րոնք օգ­նե­ցին ­Փա­շի­նեա­նին ճեղ­քե­լու «յետ­խորհր­դա­յին ճա­հի­ճը»:
«Ա­ռա­ջի­նը՝ ա­նոր շար­ժու­մը բռնի չէ, կը հե­նո­ւի բնակ­չու­թեան լայն շեր­տե­րու վրայ՝ ե­րի­տա­սարդ­նե­րէն մին­չեւ պա­պիկ­ներ ու մա­միկ­ներ… Երկ­րոր­դը՝ ­Փա­շի­նեա­նը հրա­ժա­րե­ցաւ Ռ.Դ. կամ Ա­րեւ­մուտ­քի կող­մը բռնե­լէն: Ան գնաց նեղ ճա­նա­պար­հով մը, որ շարժ­ման ա­ռաջ­նորդ­նե­րէն մէ­կը կը բնու­թագ­րէ իբ­րեւ հա­յաս­տա­նա­կեդ­րոն:
­Փա­շի­նեա­նը հանգս­տա­ցուց ­Մոս­կո­ւան՝ յայ­տա­րա­րե­լով, որ մտա­դիր չէ դուրս գա­լու Ռ.Դ. հետ ռազ­մա­կան կամ ա­ռեւտ­րա­յին պայ­մա­նա­գիր­նե­րէն, ե­թէ վար­չա­պետ դառ­նայ:
­Միեւ­նոյն ժա­մա­նակ, ա­նոր ժո­ղովր­դա­մէտ շար­ժու­մը հա­մակ­րանք յա­ռա­ջա­ցու­ցած է Եւ­րո­պա­յի եւ Ա.Մ.Ն.ի մէջ՝ ա­ւե­լի լայն բա­րե­կա­մա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու հե­ռան­կար բա­նա­լով այդ փոքր, պայ­քա­րող ազ­գին հա­մար»,-ըսուած է յօ­դո­ւա­ծին մէջ:
­Կը նշո­ւի, որ ­Փա­շի­նեա­նի շար­ժու­մը փո­փո­խու­թիւն­ներ կը խոս­տա­նայ, «սա­կայն, ինչ­պէս յա­ճախ կ­՝ըլ­լայ ժո­ղովր­դա­կան ապս­տամ­բու­թիւն­նե­րուն ժա­մա­նակ, ա­նոնց ման­րա­մաս­նե­րը մշու­շոտ են»: