Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան կայ­քէ­ջին մէջ լոյս տե­սած է հա­ղոր­դագ­րու­թիւն մը, թէ Յու­լի­ս 23ին, Յու­նաս­տա­նի մօտ Հ.Հ. դես­պան Ֆա­դէյ Չար­չօղ­լեան հան­դի­պե­ցաւ Յու­նաս­տա­նի զբօ­սաշր­ջու­թեան նո­րանշա­նակ նա­խա­րար Խա­րիս Թեո­խա­րի­սի հետ:
Զ­րու­ցա­կից­նե­րը կա­րե­ւո­րե­ցին հայ-յու­նա­կան երկ­կողմ բա­րե­կա­մա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու բարձր մա­կար­դա­կը, որ խարս­խո­ւած է եր­կու բա­րե­կամ ժո­ղո­վուրդ­նե­րու պատ­մա­կան սերտ կա­պե­րուն եւ փո­խա­դարձ ջերմ գոր­ծակ­ցու­թեան վրայ։ Այս յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը ա­մուր հիմք կը հան­դի­սա­նան ո­լոր­տա­յին, մաս­նա­ւո­րա­պէս՝ զբո­սաշր­ջու­թեան բնա­գա­ւա­ռէն ներս, երկ­կողմ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ընդ­լայն­ման հա­մար:
Քն­նար­կո­ւե­ցան եր­կու եր­կիր­նե­րու մի­ջեւ զբօ­սաշր­ջու­թեան ո­լոր­տին հետ առն­ջո­ւած փոր­ձա­ռու­թեան փո­խա­նակ­ման եւ վե­րա­պատ­րաստ­ման ծրա­գիր­նե­րու ի­րա­կա­նաց­ման վե­րա­բե­րեալ հար­ցեր: