­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ո­գե­կո­չա­կան ձեռ­նարկ­նե­րու ծի­րէն ներս, ­Կի­րա­կի՝ 17 ­Մարտ 2019ին, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10էն 14, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ. Կ. ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պած ա­րիւ­նա­տո­ւու­թեան ա­ռա­ջին փու­լը:
Ա­մէն տա­րի ի­րա­գոր­ծո­ւող այս նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը միշտ իր շուրջ կը հա­մախմ­բէ ա­րիւն տա­լու պատ­րաստ հայ­րե­նա­կից­ներ, ո­րոնց­մէ շա­տեր ա­մէն տա­րի ներ­կայ կ’ըլ­լան ա­րիւ­նա­տո­ւու­թեան ար­շա­ւին, հո­գե­կան բարձր գո­հու­նա­կու­թիւն ստա­նա­լով ի­րենց կա­տա­րած մա­տու­ցու­մով։
Այս ան­գամ կա­րե­լի ե­ղաւ 24 հո­գիէ ա­րիւն ստա­նալ, հա­կա­ռակ որ ներ­կա­նե­րու թի­ւը ա­ւե­լի բարձր էր, սա­կայն ա­ռող­ջա­պա­հա­կան տար­բեր պատ­ճառ­նե­րով՝ մեծ մա­սը մեր­ժո­ւե­ցաւ:
Ն­շենք, որ պա­տաս­խա­նա­տու բժիշկ­նե­րը տա­րո­ւէ տա­րի ալ ա­ւե­լի խիստ քննու­թիւն­նե­րէ կ’ան­ցը­նեն կա­մա­ւոր ա­րիւ­նա­տու­նե­րուն, որ­պէս­զի բո­լոր ա­ռող­ջա­պա­հա­կան օ­րէնք­նե­րը յար­գո­ւին:
Ս­տա­ցո­ւած ա­րեան քա­նա­կու­թիւ­նը, այս տա­րի դար­ձեալ, տրա­մադ­րո­ւե­ցաւ Է­վան­կե­լիզ­մոս հի­ւան­դա­նո­ցի հա­մա­կար­գի պա­հես­տա­նոց­նե­րուն՝ հարս­տաց­նե­լով Հ. Կ. ­Խա­չի ա­նու­նով պահ դրո­ւած ա­րեան քա­նա­կը:
­Ֆիք­սի մէջ ա­րիւ­նա­տո­ւու­թեան օ­րո­ւան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը՝ Հ. Կ. ­Խա­չի ըն­կե­րու­հի­նե­րը ներ­կայ գտնո­ւե­ցան, օգ­տա­կար հան­դի­սա­նա­լով կա­մա­ւոր­նե­րուն, բժիշկ­նե­րուն ու հի­ւան­դա­պահ­նե­րուն՝ հսկե­լով ա­րիւ­նա­տո­ւու­թեան լա­ւա­գոյն կազ­մա­կերպ­ման։
­Հարկ է նշել, թէ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի տո­ւեալ նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը՝ մար­դա­սի­րա­կան մա­տու­ցում մըն է մեր բո­լոր հայ­րե­նա­կից­նե­րու օգ­տին:
­Բո­լոր ա­նոնք, ո­րոնք ա­ռող­ջա­պա­հա­կան կամ այլ պատ­ճառ­նե­րով կա­րո­ղու­թիւ­նը չու­նե­ցան այս մար­դա­սի­րա­կան մա­տու­ցու­մը կա­տա­րե­լու, ա­ռի­թը պի­տի ու­նե­նան ­Կի­րա­կի՝ 5 ­Մա­յիս 2019ին, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» ­Կեդ­րո­նին մէջ, մաս­նակ­ցե­լու ա­րիւ­նա­տո­ւու­թեան երկ­րորդ փու­լին:

Հ. Կ. ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւն