­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չը, իր բա­րե­րա­րու­հի՝ ­Թա­գու­հի ­Փա­շա­յեա­նի յի­շա­տա­կին մրցա­նակ մը կու տայ ա­մէն տա­րի, Հ.Կ.­Խա­չի հայ­կա­կան վար­ժա­րան­նե­րը ա­ւար­տած եւ ­Յու­նա­կան պե­տա­կան հա­մալ­սա­րան­նե­րու մուտ­քի քննու­թիւն­նե­րուն բարձ­րա­գոյն նի­շով յա­ջո­ղու­թիւն ար­ձա­նագ­րած ու­սա­նո­ղին։
Այս դպրո­ցա­կան տա­րեշր­ջա­նին հա­մար, Հ.Կ.­Խա­չի «­Փա­շա­յեան» մրջա­նա­կին ար­ժա­նա­ցաւ Ի­րի­նի ­Կիւ­րիւն­լեան, որ յա­ջո­ղած է մուտք գոր­ծել ­Փաթ­րա­սի հա­մալ­սա­րա­նի դե­ղա­գոր­ծու­թեան բա­ժան­մուն­քէն ներս (Τμήμα Φαρμακευτικής- Πανεπιστήμιο Πατρών), 17.860 նի­շով։
Ինչ­պէս ծա­նօթ է, ա­մէն տա­րի «­Թա­գու­հի ­Փա­շա­յեան» մրցա­նա­կի մա­սին հա­սա­րա­կու­թիւ­նը տե­ղեակ կը մնայ մամ­լոյ յայ­տա­րա­րու­թեամբ, եւ հե­տաքրք­րո­ւող­նե­րը Հ.Կ.­Խա­չի գրա­սե­նեակ կը փո­խան­ցեն ի­րենց դի­մում­նե­րը եւ հա­մալ­սա­րա­նի ի­րենց մուտ­քի քննու­թեանց նի­շե­րը։
Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թիւ­նը քննե­լէ ետք ստա­ցո­ւած դի­մում­նե­րը, կը հաս­տա­տէ հա­մալ­սա­րան մուտ­քի բարձ­րա­գոյն նի­շը ա­պա­հո­ված ու­սա­նո­ղը։
«­Թա­գու­հի ­Փա­շա­յեան» մրցա­նա­կը յանձ­նո­ւե­ցաւ Ի­րի­նի ­Կիւ­րիւն­լեա­նին, Ե­րեք­շաբ­թի, 26 ­Սեպ­տեմ­բեր 2023-ին, Հ.Կ.­Խա­չի գրա­սե­նեա­կին մէջ, Հ.Կ.­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան ներ­կա­յու­թեամբ։
Հ.Կ. ­Խա­չի ա­տե­նա­պե­տու­հի ընկհ. ­Լի­զա Ա­ւա­գեան շնոր­հա­ւո­րեց ու­սա­նո­ղը իր յա­ջո­ղու­թեան հա­մար եւ յայտ­նեց, որ ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չը հա­ւա­տար­մու­թեամբ կը հե­տապն­դէ կրթա­կան եւ դաս­տիա­րակ­չա­կան ծրա­գիր­նե­րու յա­ջո­ղու­թիւ­նը՝ այն գի­տակ­ցու­թեամբ եւ հա­մո­զու­մով, որ մեր զար­գա­ցած նոր սե­րուն­դը հպար­տու­թիւն է բո­լո­րիս հա­մար եւ հարս­տու­թիւն՝ մեր գա­ղու­թի նե­րու­ժին հա­մար։
Ա­տե­նա­պե­տու­հին յա­ջող ու­սում­նա­կան կեանք մաղ­թեց եւ յոր­դո­րեց ու­սա­նո­ղու­հիին որ գոր­ծօն դե­րա­կա­տա­րու­թիւն ու­նե­նայ մեր գա­ղու­թի կեան­քէն ներս։
Ա­ւար­տին, ժո­ղո­վա­կան­նե­րը շնոր­հա­ւո­րե­ցին ե­րի­տա­սար­դը ու իր ծնող­քը, նո­րա­նոր յա­ջո­ղու­թիւն­ներ մաղ­թե­լով։

Հ.Կ.ԽԱՉԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ