Հ.Կ.­Խա­չի ­Ֆիք­սի «­Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը գու­մա­րեց ան­դա­մա­կան ժո­ղով Եր­կու­շաբ­թի, 24 ­Հոկ­տեմ­բե­րին, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հէն ներս:
­Ժո­ղո­վին ներ­կայ ե­ղան մաս­նա­ճիւ­ղի եւ քոյր մաս­նա­ճիւ­ղե­րու ըն­կե­րու­հի­ներ, ինչ­պէս նաեւ Հ.Կ.­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան ան­դամ­ներ:
­Մէկ կող­մէն հա­մա­վա­րա­կի դժո­ւար շրջա­նը ե­տին ձգած ըլ­լա­լով, ինչ­պէս նաեւ ա­մառ­նա­յին ար­ձա­կուր­դէն ետք, մաս­նա­ճիւ­ղը ար­դէն ըն­թաց­քի մէջ դրած է իր գոր­ծու­նէու­թիւ­նը:
­Մաս­նա­ճիւ­ղի ա­տե­նա­պե­տու­հին՝ ընկ. ­Շո­ղիկ ­Պա­պօղ­լեան-­Սա­մո­ւէ­լեան զե­կու­ցեց մին­չեւ հի­մա կա­տա­րո­ւած գոր­ծու­նէու­թեան մա­սին:
­Սեպ­տեմ­բե­րի մէջ վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պած պտոյտ-ուխ­տագ­նա­ցու­թիւ­նը դէ­պի ­Թի­նոս կղզին շատ յա­ջող ան­ցած ըլ­լա­լով, մեկ­նա­կէ­տը հան­դի­սա­ցաւ մաս­նա­ճիւ­ղի ա­պա­գայ աշ­խա­տանք­նե­րուն: ­Նաեւ մաս­նա­ճիւ­ղը իր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րաւ գա­ղու­թա­յին եւ միու­թե­նա­կան կազ­մա­կեր­պո­ւած ձեռ­նարկ­նե­րուն եւ աշ­խա­տանք­նե­րուն:
­Յա­ռա­ջի­կայ ծրա­գիր­նե­րը սկսե­լով ու տօ­նա­կան օ­րե­րուն մօ­տե­նա­լով, վար­չու­թիւ­նը նա­խա­ձեռ­նած է ճա­շե­րու պատ­րաս­տու­թեան, ո­րուն աշ­խա­տանք­նե­րը ար­դէն հու­նի մէջ մտած են: ­Մեծ թի­ւով ըն­կե­րու­հի­ներ սի­րա­յօ­ժար եւ գի­տակ­ցու­թեամբ կը մաս­նակ­ցին աշ­խա­տան­քին, որ հա­սու­թա­բեր աշ­խա­տանք մը ըլ­լա­լէ ան­դին, ի­րա­րու մօտ կը բե­րէ ըն­կե­րու­հի­նե­րը, ո­րոնք կը ծա­ռա­յեն նոյն նպա­տա­կին:
Ա­տե­նա­պե­տու­հիի զե­կոյ­ցէն ետք, ընկ. ­Նո­րա ­Քիւր­տօղ­լեան-­Գու­յում­ճեան ամ­փոփ զե­կոյց մը տո­ւաւ ­Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի ներ­կայ կա­ցու­թեան մա­սին, ­Սեպ­տեմ­բե­րի ըն­թաց­քին Ատր­պէյ­ճա­նի ­Հա­յաս­տա­նի վրայ յար­ձա­կու­մէն ետք մին­չեւ այ­սօր:
Ըն­կե­րու­հին ներ­կա­յա­ցուց տի­րող ի­րա­վի­ճա­կը ­Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի մէջ, ինչ­պէս նաեւ մի­ջազ­գա­յին անդ­րա­դար­ձը պա­տե­րազ­մին պատ­ճա­ռով:
­Զե­կու­ցում­նե­րէն ետք, ընկ. ա­տե­նա­պե­տու­հին հրա­ւի­րեց հո­գե­բան ընկ. Ա­նա­յիս Խտ­րեան ներ­կա­յաց­նե­լու հա­մար «­Հա­մա­վա­րա­կի ազ­դե­ցու­թիւ­նը ա­մէ­նօ­րեայ մեր հո­գե­վի­ճա­կին եւ մի­ջոց­ներ մեր աշ­խու­ժու­թիւ­նը եւ լա­ւա­տե­սու­թիւ­նը վե­րագտ­նե­լու» նիւ­թը:
Ըն­կե­րու­հին Հ.Կ.­Խա­չի ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նը յա­ճա­խած ըլ­լա­լով ու հա­մալ­սա­րա­նի հո­գե­բա­նու­թեան ճիւ­ղը հե­տե­ւած ու ա­ւար­տած ըլ­լա­լով, իր մաս­նա­գի­տու­թեամբ օգ­տա­կար հան­դի­սա­ցաւ նիւ­թի ար­ծար­ծու­մին եւ յա­ջոր­դած զրոյ­ցին:
­Ներ­կա­նե­րը մեծ հե­տաքրք­րու­թեամբ հե­տե­ւե­ցան նիւ­թին եւ զրոյ­ցին, ո­րուն ըն­թաց­քին կար­ծիք­ներ փո­խա­նա­կե­ցին:
­Ժո­ղո­վը փա­կո­ւե­ցաւ յայ­տա­րա­րե­լով յա­ռա­ջի­կայ ծրա­գիր­նե­րը:

ԹՂԹԱԿԻՑ