«­Սի­րոյ Պա­զար»ի առ­կախ­ման պատ­ճա­ռով, Շա­բաթ՝ 30 Մա­յիս 2020ի ե­րե­կո­յեան, Ֆիք­սի «Ա­րամ Մա­նու­կեան» ա­կում­բի դաշ­տին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Կ.­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պած mini bazaarը:
Վար­չու­թիւնս շնոր­հա­կա­լու­թիւն կը յայտ­նէ բո­լոր ա­նոնց, ո­րոնք ար­գե­լա­փակ­ման ըն­թաց­քին գնում­ներ ը­նե­լով ու mini Bazaarին օ­րը ա­կումբ այ­ցե­լե­լով՝ քա­ջա­լե­րե­ցին միու­թեան աշ­խա­տան­քը:
Նաեւ յա­տուկ շնոր­հա­կա­լու­թիւն բո­լոր նո­ւի­րա­տու­նե­րուն, ո­րոնք ան­գամ մը եւս ի­րենց օ­ժան­դա­կու­թեամբ սա­տա­րե­ցին միու­թեան գոր­ծու­նէու­թիւ­նը:
Այս ա­ռի­թով՝ տե­ղե­կաց­նենք բո­լոր փա­փա­քող­նե­րուն, թէ ա­կում­նե­րուն մէջ տրա­մադ­րե­լի է ման­թը­նե­րու եւ պա­նի­րով պէօ­րէկ­նե­րու քա­նա­կու­թիւն մը:

Հ.Կ.­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թի­ւն