­Չո­րեք­շաբ­թի, 16 ­Փետ­րո­ւար 2022-ին տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Կ.­Խա­չի մաս­նա­ճիւ­ղե­րու տա­րուան ա­ռա­ջին միջ­վար­չա­կան ժո­ղո­վը, Հ.Կ.­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան հրա­ւէ­րով, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի «­Զա­քա­րեան-­Սա­րա­ճեան» սրա­հէն ներս: ­
Պ­սա­կա­ձեւ ժահ­րի հա­մա­ճա­րա­կի պատ­ճա­ռով, առ­ցանց zoom-ի մի­ջո­ցաւ քա­նի մը ժո­ղով­նե­րէ ետք, ­Խա­չու­հի ըն­կե­րու­հի­նե­րը վեր­ջա­պէս ա­ռիթ ու­նե­ցան մօ­տէն զի­րար հան­դի­պե­լու եւ միու­թեան յա­ռա­ջի­կայ գոր­ծու­նէու­թեան օ­րա­կար­գը քննար­կե­լու:
­Ժո­ղո­վի բա­ցու­մէն ետք կտրո­ւե­ցաւ Ա­մա­նո­րի գա­թան, միու­թե­նա­կան ե­րեց ու հա­ւա­տա­րիմ ըն­կե­րու­հիի՝ ­Պեր­ճու­հի Ուն­ճեա­նի ձե­ռամբ:
Ա­պա, մաս­նա­ճիւ­ղե­րու վար­չու­թիւն­նե­րը զե­կու­ցե­ցին մին­չեւ այ­սօր կա­տա­րած աշ­խա­տանք­նե­րուն ու յա­ռա­ջի­կայ գոր­ծու­նէու­թեան ծրա­գիր­նե­րուն մա­սին:
­Յա­ջոր­դա­բար, Հ.Կ.­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հի ընկ.հի ­Լի­զա Ա­ւա­գեան ման­րա­մաս­նօ­րէն զե­կու­ցեց ու լու­սա­բա­նու­թիւն­ներ տո­ւաւ ե­ղած ու ծրագ­րո­ւած աշ­խա­տանք­նե­րուն շուրջ:
­Ժո­ղո­վի ա­ւար­տին տե­ղի ու­նե­ցաւ հիւ­րա­սի­րու­թիւն: ­Գա­թա­յի բախ­տը շա­հողին տրուեցաւ նուէր մը՝ սիրայօժարօրէն տրամադրուած ընկ. Մարալ Ծերոնեանին կողմէ:
­Յա­ջո­ղու­թեան մաղ­թանք­նե­րով եւ Հ.Կ.­Խա­չի քայ­լեր­գով վերջ գտաւ ­միջ­վար­չա­կան ժո­ղո­վը:

Թղ­թա­կից