Չո­րեք­շաբ­թի, 29 ­Նո­յեմ­բե­րին տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Կ.­Խա­չի Շրջա­նա­յին վար­չու­թեան հրա­ւի­րած տա­րեշր­ջա­նի ա­ռա­ջին միջ­վար­չա­կան ժո­ղո­վը։
­Բա­ցու­մը կա­տա­րեց Շրջ. ­Վար­չու­թեան փոխ ա­տե­նա­պե­տու­հի ընկ.հի Նորա Քիւրտօղլեան, մաղ­թե­լով յա­ջող տա­րեշր­ջան բո­լոր մաս­նա­ճիւ­ղե­րուն եւ բե­ղուն ու ար­դիւ­նա­բեր գոր­ծու­նէու­թիւն՝ մեր միու­թեան։
­Ժո­ղո­վի ա­ռա­ջին օ­րա­կար­գով, Հ.Օ.Մ.ի ­Հա­մա­հայ­կա­կան ­Ժո­ղո­վի մա­սին, աշ­խա­տանք­նե­րուն եւ մթնո­լոր­տի մա­սին ման­րա­մասն ու հե­տաքրք­րա­կան զե­կոյց տո­ւաւ մեր միա­ւո­րի պատ­գա­մա­ւո­րը՝ ընկ.հի Ա­լիս ­Յա­րու­թիւ­նեան։
Ա­պա, մաս­նա­ճիւ­ղե­րու վար­չու­թիւն­նե­րը ներ­կա­յա­ցու­ցին ի­րենց ար­դէն գոր­ծադ­րած եւ ծրագ­րած յա­ռա­ջի­կա­յի ձեռ­նարկ­նե­րը։
Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը իր կար­գին զե­կու­ցեց մին­չեւ հի­մա կա­տա­րո­ւած աշ­խա­տան­քին մա­սին եւ ներ­կա­յա­ցուց իր ծրագ­րու­մը այս տա­րեշր­ջա­նին հա­մար։ ­Յայ­տա­րա­րո­ւե­ցան նաեւ կազ­մո­ւած յանձ­նա­խում­բե­րը։ Կ’ար­ժէ նշել թէ 2024-ին ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի հիմ­նադ­րու­թեան 100-ա­մեակն է եւ ո­րո­շում կա­յա­ցո­ւած է, որ յա­տուկ ձե­ւով նշո­ւի այդ տա­րե­դար­ձը։
Շրջ. ­Վար­չու­թեան խօս­քին մէջ յա­տուկ անդ­րա­դարձ ե­ղաւ նաեւ Ար­ցա­խա­հա­յու­թեան օգ­նու­թեան դրա­մա­հա­ւա­քին եւ մի­ջո­ցա­ռում­նե­րուն ու շեշ­տո­ւե­ցաւ միու­թեան պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւ­նը այս նպա­տա­կին ծա­ռա­յե­լու։
­Յա­ջո­ղու­թեան մաղ­թանք­նե­րով եւ յանձ­նա­ռու գոր­ծի պատ­րաս­տա­կա­մու­թեամբ, ժո­ղո­վը հա­սաւ իր ա­ւար­տին։