Հ.Կ.­Խա­չի հրա­պա­րա­կա­յին ե­րե­կոյ
տոքթ. Է­լէ­նի ­Թէո­խա­րու­սի հետ

­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թիւ­նը ու­րա­խու­թեամբ
կը հրա­ւի­րէ մեր ազ­գա­յին­նե­րը իր կազ­մա­կեր­պած հրա­պա­րա­կա­յին ե­լոյ­թին՝ ­Կիպ­րո­սէն յատ­կա­պէս 
հրա­ւի­րո­ւած, հայ ժո­ղո­վուր­դի նո­ւի­րեալ բա­րե­կամ եւ
նախ­կին եւ­րո­րես­փո­խան

­Տոքթ. Է­լէ­նի ­Թէո­խա­րուսի հետ

­Տի­կին ­Թէո­խա­րուս պի­տի փո­խան­ցէ ­Հա­յաս­տա­նի ու
մա­նա­ւանդ՝ Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դին հետ իր եր­կա­րա­մեայ
շփու­մէն ստեղ­ծո­ւած ապ­րում­ներն ու զգա­ցում­նե­րը

Ար­ցա­խի պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քին մաս կազ­մած
մի­ջազ­գա­յին մար­դա­սի­րա­կան իր
օ­ժան­դա­կու­թեան ընդ­մէ­ջէն։

­Ձեռ­նա­կը տե­ղի կ­՚ու­նե­նայ
­Կի­րա­կի՝ 10 ­Նո­յեմ­բեր 2019, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին
­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նէն ներս։

­Գե­ղա­րո­ւես­տա­կան բա­ժի­նին ե­լոյթ կ’ու­նե­նան՝
Հ­ռիփ­սի­մէ ­Կա­րա­պե­տեան՝ աս­մունք
­Ռո­զի­նա ­Մար­տի­րո­սեան՝ սան­դուր եւ երգ
­
Ձեռ­նար­կի ա­ւար­տին պի­տի յա­ջոր­դէ հիւ­րա­սի­րու­թիւն։

Հ.Կ.­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւն