Եր­կու­շաբ­թի, 19 ­Յու­նիս 2023-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8-ին, ­Ֆիք­սի «­Լե­ւոն եւ ­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան» վար­ժա­րա­նի 60 տա­րի­նե­րու շրջա­նա­ւարտ­նե­րու մեծ թիւ մը ներ­կայ ե­ղաւ վար­ժա­րա­նի 60-ա­մեա­կին ա­ռի­թով կազ­մա­կեր­պո­ւած հա­ւա­քոյ­թին:
Ու­րա­խու­թիւն, յու­զում, յի­շա­տակ­նե­րու վե­րա­կեն­դա­նա­ցում յատ­կան­շե­ցին այդ օ­րը:
­Հա­ւա­քոյ­թը ա­ռիթ ըն­ծա­յեց, որ հին դա­սըն­կեր­նե­րը ի­րենց մի­ջեւ մօ­տե­նան, նկա­րո­ւին, ի­րենց կեան­քի նո­րու­թիւն­նե­րը պատ­մեն: Ար­դէն շա­տեր մեծ հայր ու մեծ մայր ե­ղած, բախ­տա­ւո­րո­ւած թոռ­նիկ­նե­րով, ո­րոնք ա­նոնք ալ ի­րենց կար­գին յա­ճա­խած են վար­ժա­րա­նը: ­Շատ ան­գամ նոյն ըն­տա­նի­քէն ե­րեք սե­րունդ ան­ցած է այդ դա­սա­րան­նե­րէն:
­Նոյն մտա­հո­գու­թիւն­նե­րը, նոյն դժո­ւա­րու­թիւն­նե­րը կը դի­մագ­րա­ւէ ա­մէն մէկ սե­րունդ, թէեւ կեան­քի պայ­ման­նե­րը ա­րագ կը փո­խո­ւին, բայց եւ այն­պէս դպրո­ցը իր նպա­տա­կին կը շա­րու­նա­կէ ծա­ռա­յել յար­մա­րո­ւե­լով նոր հաս­տա­տո­ւած թի­րախ­նե­րուն:
Հան­դի­սու­թեան ներ­կայ էին հայ կա­թո­ղի­կէ ե­կե­ղեց­ւոյ Ա­ռաջ­նոր­դը, շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վի­ւը, Հ.Յ.Դ. Կեդ. Կո­մի­տէի, Ազ­գա­յին վար­չու­թեան, Հ.Կ.­Խա­չի, Ու­սում­նա­կան խոր­հուր­դի, Հա­մազ­գա­յի­նի, Հ.Մ.Ը.Մ.ի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, նախ­կին եւ ներ­կայ տնօ­րէն­ներն եւ ու­սու­ցիչ­նե­րը, Լոս Ան­ճե­լը­սի յու­նա­հայ միու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հին, ինչ­պէս նաեւ հայրուրաւոր շրջա­նա­ւարտ­ներ:
­Վար­ժա­րա­նի Ծ­նո­ղա­կան միու­թեան կող­մէ ­Մի­րիամ ­Շի­րա­կեան հա­ւա­քոյ­թի պաշ­տօ­նա­կան բա­ցու­մը յայ­տա­րա­րեց ու հե­տե­ւեալ խօս­քը ուղ­ղեց ներ­կա­նե­րուն.- «Հ.Կ.Խ.-ի ­Լե­ւոն եւ ­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի Ծ­նո­ղա­կան միու­թիւ­նը մեծ ու­րա­խու­թեամբ եւ խան­դա­վա­ռու­թեամբ բա­րի գա­լուստ կը մաղ­թէ ձե­զի՝ մեր վար­ժա­րա­նի 60-ա­մեա­կի տօ­նա­կա­տա­րու­թեան ա­ռի­թով:
Այ­սօր կը դի­մա­ւո­րենք ա­շա­կերտ­նե­րու 3 սե­րունդ­ներ: Ա­նոնք, ո­րոնք ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով նստան մեր դպրո­ցին գրա­սե­ղան­նե­րուն վրայ 1962-ին, ի­րենց զա­ւակ­նե­րը եւ թոռ­նիկ­նե­րը: Այ­սօր, բո­լո­րը ներ­կայ են. մեր դպրո­ցի հպարտ շրջա­նա­ւարտ­ներ:
1962-ի ­Սեպ­տեմ­բե­րէն 922 շրջա­նա­ւարտ­ներ, 141 ու­սու­ցիչ­ներ եւ հա­րիւ­րա­ւոր ծնող­ներ ան­ցան այս դպրո­ցէն, մէկ նպա­տակ ու­նե­նա­լով. հայ­թայ­թել ու­րախ եւ ստեղ­ծա­գործ կրթու­թիւն, որ կը պատ­րաս­տէ գի­տուն ու եր­ջա­նիկ ան­ձեր: Ա­սոնք հիմ­նա­կան ի­րա­ւունք­ներ են, ո­րոնց­մէ պէտք չէ զրկո­ւին մեր զա­ւակ­նե­րը:
Այժմ, պի­տի ու­զէինք մեր խո­րին շնոր­հա­կա­լու­թիւ­նը յայտ­նել ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան, Ազ­գա­յին վար­չու­թեան, տնօ­րէն­նե­րուն եւ ու­սու­ցիչ­նե­րուն, ծ­­նող­նե­րուն, դպրո­ցա­կան ինք­նա­շարժ­նե­րու վա­րորդ­նե­րուն եւ ա­նոնց ըն­կե­րակ­ցող տի­կին­նե­րուն եւ բո­լո­րը ա­նոնց, ո­րոնք աշ­խա­տե­ցան եւ կը շա­րու­նա­կեն աշ­խա­տիլ մեր դպրո­ցին հա­մար:
­Խո­րին շնոր­հա­կա­լու­թիւն նաեւ շրջա­նա­ւարտ­նե­րու յանձ­նա­խում­բին, որ ըն­դու­նեց Ծ­նո­ղա­կան միու­թեան հրա­ւէ­րը եւ մեծ խան­դա­վա­ռու­թեամբ աշ­խա­տե­ցաւ մեր դպրո­ցին 60-ա­մեա­կի կազ­մա­կեր­պու­թեան աշ­խա­տանք­նե­րուն հա­մար:
­Մենք՝ նոր սե­րուն­դի ա­շա­կերտ­նե­րու ծնող­ներս, ե­րախ­տա­պարտ ենք բո­լոր ա­նոնց, ո­րոնք այս­քան տա­րի ա­մէն ձե­ւով թի­կունք կանգ­նե­ցան մեր դպրո­ցին, եւ մեր զա­ւակ­նե­րուն ա­ռի­թը տո­ւին, ի­րենց մատ­ղաշ տա­րի­քին ապ­րիլ ­Լե­ւոն եւ ­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան վար­ժա­րա­նին գիր­կը: ­Բո­լո­րիս ցան­կու­թիւնն ու ակն­կա­լիքն է ա­պա­հո­վել մեր դպրո­ցի յա­րա­տե­ւու­մը, որ­պէս­զի այս բա­կը շա­րու­նա­կէ լե­ցուն ըլ­լալ ու­րախ ու զո­ւարթ ա­շա­կերտ­նե­րու ձայ­նե­րով: Որ­պէս­զի պա­հենք մեր լե­զուն, մեր մշա­կոյ­թը եւ մեր ա­ւան­դու­թիւն­նե­րը: Շ­նոր­հա­կալ ենք բո­լո­րիդ, ձեր ներ­կա­յու­թեան հա­մար»:
­Յա­ջոր­դա­բար, բեմ հրա­ւի­րեց վար­ժա­րա­նի այ­սօ­րո­ւայ տնօ­րէն պրն. ­Բաբ­գէն ­Գա­սա­պեա­նը, որ իր խօս­քը ուղ­ղէ:
Ա­պա՝ շատ սի­րո­ւած ու­սու­ցիչ պրն. Եան­նիս Եան­նիեոր­ղիս, որ դա­սա­ւան­դեց 1973-էն մին­չեւ 1986 ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նը, բեմ հրա­ւի­րո­ւե­ցաւ որ ան ալ իր ապ­րում­նե­րը եւ յիշ­տա­կա­նե­րը ներ­կա­յաց­նէ ներ­կա­նե­րուն:
­Շա­րու­նա­կե­լով, հրա­ւի­րո­ւե­ցաւ 1991-ի շրջա­նա­ւարտ ­Հե­կի Ա­ղա­պա­պեան, որ­պէս­զի շրջա­նա­ւարտ­նե­րու ա­նու­նով իր խօսք ուղ­ղէ:
Եր­կար տա­րի­ներ դա­սա­ւան­դած եւ սե­րունդ­ներ դաս­տիա­րա­կած պրն. ­Սո­թի­րիս ­Տե­լիս, որ այս տա­րի թո­շա­կի ան­ցաւ, վար­ժա­րա­նին մէջ եր­կա­րա­մեայ ծա­ռա­յու­թե­նէն իր փոր­ձա­ռու­թիւ­նը բաժ­նե­կից ե­ղաւ ներ­կա­նե­րուն հետ:
Յա­ջոր­դա­բար, օ­րո­ւան հան­դի­սա­վա­րը, մեծ ու­րա­խու­թեամբ բեմ հրա­ւի­րեց դաս­տիա­րակ պրն. Եոր­ղօ ­Նի­քո­լաուն, որ վար­ժա­րա­նին մէջ դա­սա­ւան­դած էր 1989-էն մին­չեւ 1991 ժա­մա­նա­կա­մի­ջո­ցը, որ­պէս­զի իր տպա­ւո­րու­թիւն­նե­րը պատ­մէ:
Ա­պա՝ բեմ հրա­ւի­րո­ւե­ցաւ վար­ժա­րա­նի եր­կա­րա­մեայ վաս­տա­կա­ւոր տնօ­րէն պրն. ­Միհ­րան ­Քիւր­տօղ­լեան իր սրտի խօս­քը փո­խան­ցե­լու:
­Հան­դէ­սի ըն­թաց­քին մաս առ մաս ցու­ցադ­րո­ւե­ցաւ վի­տէօ-ե­րիզ մը, ուր կը ներ­կա­յա­ցո­ւէր վար­ժա­րա­նի 60-ա­մեայ պատ­մա­կա­նը իր հիմ­նադ­րու­թեան տա­րի­նե­րէն մին­չեւ այ­սօր:
­Հարց ու պա­տաս­խա­նի ընդ­մէ­ջէն խօսք ա­ռին ու ի­րենց ապ­րում­նե­րը փո­խան­ցե­ցին նախ­կին եւ ներ­կայ ու­սու­ցիչ­նե­րը, տնօ­րէն­նե­րը, ո­րոնք վար­ժա­րա­նին ծա­ռա­յած են ու կը ծա­ռա­յեն մին­չեւ մեր օ­րե­րը: ­Նաեւ, նո­րօ­րեայ ա­շա­կերտ­նե­րը մէկ բա­ռով ը­սին, ի՛նչ կը նշա­նա­կէ ի­րենց հա­մար դպրո­ցը, ի մի­ջի այ­լոց ը­սին՝ տուն, ըն­տա­նիք, սէր, ըն­կե­րու­թիւն, բա­րե­կա­մու­թիւն, կեանք:
­Յու­զիչ ու միա­ժա­մա­նակ ո­գե­ւո­րիչ հան­դէ­սը իր ա­ւար­տին հա­սած ըլ­լա­լով՝ հան­դի­սա­վա­րը հրա­ւի­րեց շրջա­նա­ւարտ­նե­րը 60 տա­րո­ւան կար­կան­դա­կի մո­մե­րը մա­րե­լու եւ եր­կար տա­րի­ներ մաղ­թե­լու «Լ. եւ Ս. ­Յա­կո­բեան» վար­ժա­րա­նին, որ­պէս­զի շա­րու­նա­կէ պատ­րաս­տել հա­յոր­դի­ներ, հա­յոց պատ­մու­թիւ­նը դա­սա­ւան­դե­լու եւ հայ լե­զուն կեն­դա­նի պա­հե­լու իր ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը:

Շր­ջա­նա­ւարտ­նե­րու կող­մէ՝ 1991-ի շրջա­նա­ւարտ
Հե­կի Ա­ղա­պա­պեա­նի արտասանած խօս­քը

­Յոյն մեծ փի­լի­սո­փայ Ա­րիս­տո­տել ը­սած էր «ա­նոնք որ լաւ դաս­տիա­րա­կու­թիւն կու տան փոք­րե­րուն, մե­ծա­գոյն պա­տո­ւի պէտք է ար­ժա­նա­նան ծնող­նե­րէն»: Եւ բո­լորս հոս ենք այ­սօր ոչ միայն կրկին միա­սին ըլ­լա­լու հա­մար ինչ­պէս հին օ­րե­րուն , այլ նաեւ պա­տո­ւե­լու հա­մար շարք մը ան­ձեր ո­րոնց ջան­քե­րուն եւ պայ­քա­րին շնոր­հիւ հոս կը գտնո­ւինք բո­լորս, այս յի­շա­տակ­նե­րով լի բա­կին մէջ:
Աս­կէ պի­տի սկսիմ ու­րեմն եւ ձեզ պի­տի տա­նիմ 60 եւ ա­ւե­լի տա­րի­ներ ետ,, դժո­ւար տա­րի­նե­րու, աղ­քատ տա­րի­նե­րու, խռո­վա­լից տա­րի­նե­րու երբ ­Յու­նաս­տա­նը տա­կա­ւին կը ջա­նար մոռ­նալ պա­տե­րազ­մի սոս­կա­լի հե­տե­ւանք­նե­րը: 50ա­կան տաս­նա­մեա­կի հե­ռա­ւոր այդ օ­րե­րուն բուռ մը ե­րա­զա­հար գաղ­թա­կան­ներ տե­սիլ­քը ու­նե­ցան եւ հի­մը դրին այն ի­րա­կա­նու­թեան որ ա­ւե­լի վերջ պի­տի դառ­նար մեր գա­ղու­թի փե­թա­կը:
­Նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը դժո­ւար եւ ար­ժե­գի­նը մեծ, սա­կայն ա­ւե­լի մեծ էր գաղ­թա­կան­նե­րու հո­գին:
­Հա­ւա­քո­ւած գու­մա­րը բա­ւա­րար չէր բայց ­Սօ­ֆիա ­Յա­կո­բեա­նի ազ­նիւ նո­ւի­րա­տո­ւու­թեամբ ե­րա­զը ի­րա­կա­նու­թիւն դար­ձաւ ու 1959-ի վեր­ջա­ւո­րու­թեան դպրո­ցի հիմ­նա­քա­րը դրո­ւե­ցաւ: Հս­կայ է ու­րեմն մեր ե­րախ­տա­գի­տու­թիւ­նը այս ան­ձե­րուն նկատ­մամբ եւ բա­ցա­ռիկ մեր շնոր­հա­կա­լա­կան խօս­քը:
Դպ­րոց մը սա­կայն իր մար­դիկն է եւ մեր դպրո­ցը նոյ­նը պի­տի չըլ­լար ե­թէ հոն չգտնո­ւէին բո­լոր ա­նոնք ո­րոնք տա­րի­ներ աշ­խա­տե­ցան ու կ՝աշ­խա­տին նաեւ քու­լի­սա­յին ջան­քե­րով: Հս­կիչ­նե­րը, վա­րորդ­նե­րը, հե­տե­ւորդ­նե­րը, մաք­րու­թեան անձ­նա­կազ­մը: ­Մեզ­մէ քա­նի­նե՞ ր չվա­զե­ցին ա­նոնց գիր­կը երբ պէտ­քը զգա­ցինք:
Ո՞ րքան ա­պա­հո­վու­թիւն եւ մտեր­մու­թիւն կը զգա­յինք ա­մէն առ­տու տես­նե­լով ա­նոնց դէմ­քե­րը: Ի խո­րոց սրտի մեր շնոր­հա­կա­լու­թիւ­նը կը յայտ­նենք ա­նոնց: Հս­կայ շնոր­հա­կա­լա­կան խօսք մը մեր ու­սու­ցիչ­նե­րուն եւ տնօ­րէն­նե­րուն,: Ա­նոնց ո­րոնք մեզ ներշն­չե­ցին, ա­նոնց ո­րոնք անձ­նա­կան ժա­մեր վատ­նե­ցին, ո­րոնք պարզ գի­տե­լիք­նե­րէն շատ ա­ւե­լին տո­ւին մե­զի, ո­րոնք հա­ւա­տա­ցին մե­զի: Եւ վեր­ջա­պէս շնոր­հա­կա­լու­թիւն բո­լոր այն կա­մա­ւոր­նե­րուն որ ծա­ռա­յե­ցին ­Կա­պոյտ ­Խա­չէն ներս, Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թե­նէն ներս, ­Դաշ­նակ­ցու­թեան շար­քե­րուն ճամ­բով, Ու­սում­նա­կան ­Խոր­հուր­դի դիր­քե­րէն, անձ­նա­կան կեան­քի եւ ժա­մա­նա­կի գնով ժա­մեր վատ­նե­ցին որ­պէս­զի լուծ­ման յան­գին եր­բեմն բարդ խնդիր­ներ որ ան­խու­սա­փե­լիօ­րէն նման հաս­տա­տու­թիւն մը կը դի­մագ­րա­ւէ:
­Պա­տո­ւենք ու­րեմն բո­լոր այս ան­ձե­րը ծա­փա­հա­րու­թեամբ մը:
­Շուրջս նա­յե­լով կը վե­րա­կեն­դա­նա­նան ա­շա­կեր­տա­կան կեան­քի բո­լոր յի­շա­տակ­ներս: Ա­ռա­ւօ­տեան խակ նա­յո­ւածք­նե­րը ա­ղօթ­քի ժա­մուն, կա­տակ­նե­րը եւ դա­սա­րա­նի մթնո­լոր­տը, հին խա­ղա­վայ­րը այ­սօ­րո­ւայ ման­կա­պար­տէ­զին տե­ղը, սան­դուխն ի վար սահ­նա­կը, թթե­նիին տակ սա­ւա­նը ա­մա­ռո­ւայ սկիզ­բը: ­Կը յի­շեմ սկրթո­ւած ծուն­կեր, գլուխ­ներ,վէ­ճեր, սրտի տրո­փիւ­նը ա­մէն ան­գամ որ մեր կար­գը կու գար ել­լե­լու ա­տամ­նա­բու­ժի փոքր սե­նեա­կը եւ շատ մը այլ բա­ներ:
Այս է պատ­ճա­ռը որ կը սի­րեմ միշտ վե­րա­դառ­նալ հոս: Այդ օ­րե­րու պար­զու­նա­կու­թեան վե­րա­դառ­նա­լու տպա­ւո­րու­թի­նը կ’ու­նե­նամ , զգա­ցում­նե­րու ան­կեղ­ծու­թեան ու վէ­ճե­րու լուծ­ման որ գրա­սե­ղան­նե­րու վրայ ան­ջատ­ման գիծ մը քա­շե­լով կը յատ­կան­շո­ւէր: Ե­թէ գնա­ցու­ցակ մը գո­յու­թիւն ու­նե­նար, հոս ապ­րած մեր այդ վայր­կեան­նե­րը մեր կեան­քի ա­մե­նա­սուղ ժա­մե­րը պի­տի ըլ­լա­յին վստա­հա­բար…
­Սի­րե­լի­ներ
­Մեր շուրջ նստած են բո­լոր ա­նոնք ո­րոնց հետ մեծ­ցանք, ա­նոնք ո­րոնց հետ ժա­մեր ան­ցու­ցած ենք խա­ղա­լով, մեր դա­սըն­կեր­նե­րը,, մեր խա­ղի ըն­կեր­նե­րը, մեր հա­կա­ռա­կորդ­նե­րը, մեր ա­ռա­ջին սէ­րե­րը, քոյր հո­գի­նե­րը: Եւ հոս մեր դի­մաց կը գտնո­ւին մեր դպրո­ցը, մեր ար­մատ­նե­րը, մեր պատ­մու­թիւ­նը, մեր հա­սու­նաց­ման կողմ­նա­ցոյ­ցը: ­Տո­ւինք ա­նոր մեր ե­րի­տա­սար­դու­թիւ­նը եւ ե­րազ­նե­րը, ան տո­ւաւ մե­զի մեր հի­մե­րը եւ կեան­քի բա­րե­կա­մու­թիւն­նե­րը:
Ե­թէ, ինչ­պէս ը­սո­ւած է, մեր միակ հայյ­րե­նի­քը մեր ման­կու­թիւնն է , այս դպրոցն է մեր հայ­րե­նի­քը: ­Հոս սոր­վե­ցանք որ վերջ ի վեր­ջոյ մար­դը շատ բա­նի պէտք չու­նի եր­ջա­նիկ ըլ­լա­լու հա­մար:
Շ­նոր­հա­կալ եմ

Վար­ժա­րա­նի եր­կա­րա­մեայ վաս­տա­կա­ւոր տնօ­րէն
ընկ. Միհ­րան Քիւր­տօղ­լեա­նի արտասանած խօս­քը

­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան նա­խակր­թա­րա­նի 60-ա­մեակ

Ո­րե­ւէ խօսք ը­սե­լէ ա­ռաջ, նախ ջեր­մա­պէս շնոր­հա­ւո­րենք նա­խակր­թա­րա­նի ծնո­ղա­կան միու­թիւ­նը, յատ­կա­պէս ա­նոր վար­չու­թեան ան­դա­մե­րը, ո­րով­հե­տեւ հա­կա­ռակ որ ­Լե­ւոն եւ ­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան վար­ժա­րա­նը ամ­բողջ գա­ղու­թին դպրոցն է ու կը շա­րու­նա­կէ վա­յե­լել ա­նոր հո­վա­նա­ւո­րու­թիւնն ու գուր­գու­րան­քը, բայց եւ այն­պէս ձեռ­նարկ նա­խա­ձեռ­նե­լու մտա­ծու­մը, յանդգնու­թիւն ու­նե­ցո­ղը եւ ո­գի ի բռին աշ­խա­տող ան­ձե­րը ե­ղան ա­նոնք, որ­պէս­զի վար­ժա­րա­նին հիմ­նադ­րու­թեան 60-ա­մեա­կի այս տօ­նա­կա­տա­րու­թիւ­նը ար­ժա­նա­ւո­րա­պէս ի­րա­կա­նաց­նեն, ա­ղո­ւոր մթնո­լոր­տին մէջ մեզ քով-քո­վի բե­րեն, հին յի­շա­տակ­ներ վե­րա­թար­մաց­նեն, տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին ի­րա­րու նկատ­մամբ մեր կու­տա­կած կա­րօ­տը յա­գեց­նեն եւ մե­զի հրամց­նեն նաեւ պա­տո­ւա­բեր ու նկա­րա­զարդ ալ­պոմ մը, ո­րուն հա­մար կ­‘են­թադ­րեմ, թէ բո­լո­րիդ թարգ­մա­նը ե­ղած պի­տի ըլ­լամ բարձ­րա­ձայ­նե­լով՝ «սրտա­գին շնոր­հա­կա­լու­թիւն­ներ ծնո­ղա­կան միու­թեան եւ վար­չու­թեան եւ ա­նոնց գոր­ծակ­ցող շրջա­նա­ւարտ­նե­րուն:
Ա­նոնց շնոր­հիւն է, որ նա­խա­տե­սու­թիւն­նե­րէն շատ ա­ւե­լի, շշմեց­նե­լու աս­տի­ճան շրջա­նա­ւարտ­նե­րու այս­քան մեծ բազ­մու­թիւն մը, իբ­րեւ հա­րա­զատ տան­տէր, հա­ւա­քո­ւած է դպրո­ցի այս բա­կին մէջ, ինչ որ ան­նա­խըն­թաց է, միա­ժա­մա­նակ՝ յու­սադ­րիչ, ամ­րապն­դող: Ե­րա­նի թէ ձեւ մը գտնո­ւէր, տա­րին գո­նէ մէկ ան­գամ, այ­սօ­րո­ւան պէս բո­լոր տա­րի­քի շրջա­նա­ւարտ­նե­րը, ան­ցեա­լի ու ներ­կա­յի ու­սու­ցիչ­ներ քով-քո­վի գան, հին յի­շա­տակ­ներ գրգռեն ու միա­սին խան­դա­վառ պա­հեր ան­ցը­նեն..:
­Հո­գե­ւոր հայ­րեր, սի­րե­լի շրջա­նա­ւարտ­ներ, բա­րե­կամ­ներ,
Այս պա­հուս, ես ալ ինք­զինքս ար­դա­րա­ցո­ւած կը նկա­տեմ կար­ծե­լու, որ բո­լո­րէդ ա­ւե­լի զգա­ցո­ւա­ծը ու միա­ժա­մա­նակ հպար­տը իմ անձս է, որ իր կեան­քին լա­ւա­գոյն տա­րի­նե­րը, եւ ար­դիւ­նա­ւոր տա­րի­նե­րը, ան­ցուց այս յար­կին տակ, 40 տա­րի տուաւ ինչ որ կրնար տալ ի­րա­րա­յա­ջորդ սե­րունդ­նե­րուն, իր շրջա­պա­տին, գա­ղու­թին : Եւ փո­խա­դար­ձա­բար՝ իր շրջա­պա­տէն ա­ռաւ ե­ռանդ, ներշն­չում , ա­պա­գա­յի նկատ­մամբ հա­ւատք եւ վա­յե­լեց շրջա­պա­տի սէրն ու յար­գան­քը, վստա­հու­թիւ­նը: Այդ 40 տա­րի­նե­րուն ա­մէն ա­մէն մէկ օ­րը կը քաղց­րա­նար ա­շա­կերտ­նե­րու պոռչ­տուք­նե­րով, խա­ղե­րով, դա­սա­րա­նա­յին աշ­խա­տանք­նե­րով եւ պաշ­տօ­նա­կից­նե­րուս ազ­նիւ գոր­ծակ­ցու­թեամբ:
Հ­պարտ եմ, եւ իմ այս հպար­տու­թեանս հա­մար ինչ որ կ­’ու­զէք ը­սէք, ին­չի որ կ­‘ու­զէք վե­րագ­րե­ցէք, խաբ­կան­քի՞, անձ­նա­սի­րու­թեա՞ն, մե­ծամտու­թեա՞ն…, կա­րե­ւոր չէ: ­Կա­րե­ւո­րը այն է, որ հպարտ եմ ես, ո­րով­հե­տեւ կը հա­մա­րեմ, որ այս հաս­տա­տու­թեան 60 տա­րի­նե­րու տո­կու­նու­թեան եւ հա­յակր­թա­կան վաս­տա­կին նո­ւի­րո­ւած պա­տո­ւա­բեր այս տօ­նը բո­լո­րիս, ամ­բողջ գա­ղու­թին հպար­տու­թիւնն ըլ­լա­լէ ետք, ա­նոր 40 տա­րի­նե­րու ան­ձիս բե­րած բա­ժի­նը կը շո­յէ ինք­նա­սի­րու­թիւնս եւ հպար­տու­թեամբ կը լեց­նէ զիս:
­Թոյլ տո­ւէ՛ք­ եւ նե­րե­ցէ՛ք­ ին­ծի, որ ան­ձիս կա­պո­ւած եւ անձս շո­յող մի­ջա­դէ­պի մը անդ­րա­դառ­նամ: ­Տա­րե­վեր­ջի մը հան­դէ­սէն ա­ւե­լի քան 25 կամ թե­րեւս 30 տա­րի­ներ ետք պէտք ե­ղաւ,որ խնդրի մը հա­մար կա­պուիմ շրջա­նա­ւար­տու­հի­նե­րէն մէ­կուն հետ, զոր չէի տե­սած եւ ո­րուն հետ խօ­սե­լու ա­ռիթ եր­բեք չէի ու­նե­ցած անց­նող այդ 25-30 տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին: Աս­դին-ան­դին դի­մե­լով գտայ տան հե­ռա­խօ­սին հա­մա­րը եւ զան­գե­ցի: «­Բա­րի լոյս»է մը ետք ուղ­ղա­կի հար­ցու­ցի, «հասկ­ցա՞ր, թէ ով է հետդ խօ­սո­ղը…»: ­Պա­տաս­խա­նը. «այս ձայ­նը կը մոռ­ցո­ւի՞ պա­րոն…»:
­Դո’ւք­ ը­սէք հի­մա, այս­քան ան­կեղծ, ան­մի­ջա­կան ու սրտա­բուխ ե­րախ­տա­գի­տա­կան ար­տա­յայ­տու­թիւն կը մոռ­ցո­ւի՞ ամ­բողջ կեան­քի մը ըն­թաց­քին: Ան­շո՛ւշտ, չի մոռ­ցո­ւիր:
­Նոյն­պէս, ա­ռիթն է հի­մա, որ հարց տանք նաեւ մենք մե­զի.
Որ­քան ալ տա­րի­նե­րը ան­ցին, որ­քան ալ կեն­ցա­ղա­յին պայ­ման­նե­րը փո­խո­ւին, կը մոռ­ցո­ւի՞ն ար­դեօք ան­չա­փե­լի զո­հո­ղու­թիւն­նե­րը մեր մեծ հայ­րե­րուն ու մայ­րե­րուն, ո­րոնք գաղ­թա­կա­նա­կան անն­կա­րագ­րե­լի թշո­ւառ պայ­ման­նե­րու մէջ ի­րենց դժո­ւար ձեռք­բե­րած ա­մէ­նօ­րեայ պա­տառ մը հա­ցէն բա­ժին հա­նե­ցին դպրո­ցա­շի­նու­թեան գոր­ծին, որ­պէս­զի ի­րենց թոռ­ներն ու ծոռ­նե­րը, ա­պա­գայ սե­րունդ­նե­րը, այ­սինքն մենք ու մեր զա­ւակ­ներն ու թոռ­նե­րը կրթա­կան ու հա­յակր­թա­կան ա­մուր ար­մատ­նե­րով ինք­նու­թիւն կազ­մա­ւո­րեն, վե­րա­կանգ­նեն ազ­գը եւ հե­տա­մուտ ըլ­լան ազ­գա­յին նպա­տակ­նե­րու: Իսկ ա­նոնց յա­ջորդ­նե­րը ա­մէն ջանք թա­փե­ցին, որ բա­րե­զար­դեն գաղ­թա­կան սե­րուն­դին հաս­տա­տած կրթա­կան օ­ճախ­նե­րը: Վ­կայ՝ ­Լե­ւոն եւ ­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան վրժ­.ի այս կա­ռոյ­ցը…: Վ­կայ նաեւ նա­խակր­թու­թիւ­նը միջ­նա­կար­գի մա­կար­դա­կին հասց­նե­լու փաս­տը:
Կր­նա՞նք ե­րախ­տա­մոռ ըլ­լալ մեր մեծ հայ­րե­րու յի­շա­տա­կին: Ան­շուշտ թէ ո’չ…: Կր­նա՞նք ե­րախ­տա­մոռ ըլ­լալ մեր բո­լոր դպրոց­նե­րուն եւ սի­րե­լի ­Լե­ւոն եւ ­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան վար­ժա­րա­նի վաս­տա­կին՝ սե­րունդ­նե­րու մի­ջո­ցով ազ­գին ու գա­ղու­թին տո­ւա­ծին հան­դէպ: Ան­շուշտ թէ չենք կրնար եւ ա­տոր հա­մար ալ պի­տի պա­հենք ու պահ­պա­նենք կրթա­կան մեր հաս­տա­տու­թիւն­նե­րը ա­մէն գնով:
Փոքր ­Հա­յաս­տան է ա­մէն հայ­կա­կան դպրոց, ուր սե­րուն­դը կ­’ա­ճի ու կը կազ­մա­ւո­րո­ւի եր­կու ո­րակ­նե­րով: ­Մեր պա­րա­գա­յին, իբ­րեւ հայ՝ ­Հա­յաս­տա­նին ուղ­ղոր­դո­ւած ազ­գա­յին նպատկ­նե­րով եւ իբ­րեւ յոյն քա­ղա­քա­ցի՝ ­Յու­նաս­տա­նին եւ յոյն ժո­ղո­վուր­դին ուղ­ղոր­դո­ւած յանձ­նա­ռու­թեամբ: Այս եր­կու ո­րակ­նե­րը ի­րա­րու չեն հա­կադ­րո­ւիր, այլ ընդ­հա­կա­ռա­կը զի­րար կը հարս­տաց­նեն եւ կը կեր­տեն ամ­բող­ջա­կան հա­յը եւ ամ­բող­ջա­կան յոյն քա­ղա­քա­ցին:
­Հի­մա, հարց­նող գտնո­ւի թե­րեւս, թէ անց­նող տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին ­Լե­ւոն եւ ­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան վար­ժա­րա­նը եւ միւս դպրոց­նե­րը կրցա՞ծ են ար­դեօք տէր կանգ­նիլ ի­րենց ա­ռա­քե­լու­թեան, այ­սինքն ար­դա­րա­ցու­ցա՞ծ են ազ­գը վե­րա­կանգ­նե­լու, գա­ղութ կազ­մա­կեր­պե­լու եւ գա­ղու­թը քա­ղա­քա­կան ազ­դա­կի վե­րա­ծե­լու այն­քան կա­րե­ւոր գոր­ծը, որ կը յու­սա­յին մեր մեծ­հայ­րերն ու մեծ­մայ­րե­րը, երբ ի­րենց պա­տառ մը հա­ցէն բա­ժին կը հա­նէին դպրո­ցա­շի­նու­թեան:
Այ­սօ­րո­ւան այս­քան մե­ծա­թիւ ու խան­դա­վառ շրջա­նա­ւարտ­նե­րու, այ­սինքն ձեր ներ­կա­յու­թիւ­նը հոս, դպրո­ցի բա­կին մէջ բաւ է ար­դէն, որ տրո­ւած ըլ­լայ պա­տաս­խա­նը վե­րի հար­ցու­մին:
Աս­կէ ան­դին, մեր մշա­կու­թա­յին աշ­խու­ժու­թիւն­նե­րուն, դպրոց­նե­րու եւ ե­կե­ղե­ցի­նե­րու գոր­ծու­նէու­թեան, հա­ւա­քա­տե­ղի­նե­րու գո­յու­թեան, սկաու­տա­կան շար­ժում­նե­րու, բա­րե­սի­րա­կան միու­թիւն­նե­րու, կու­սակ­ցա­կան, ե­րի­տա­սար­դա­կան թէ պա­տա­նե­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու եւ այլ գոր­ծօն­նե­րու խոր­քին մէջ եւ իբ­րեւ ան­փո­խա­րի­նե­լի հիմ­քը ա­նոնց՝ մի՛ կաս­կա­ծիք, որ հայ­կա­կան դպրոցն է ան­պայ­ման: Ե­կե­ղե­ցին իր հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րով հա­մայնք կը կազ­մէ, իսկ դպրո­ցը հի­մը կը դառ­նայ գա­ղու­թի կազ­մա­կեպ­ման: Այս եր­կու­քը միա­սին գա­ղու­թը կը հասց­նեն այն մա­կար­դա­կին, որ երկ­րի կրթա­կան նա­խա­րա­րու­թիւ­նը գործ­նա­պէս ե­րաշ­խա­ւո­րէ մեր դպոց­նե­րու գո­յու­թիւ­նը եւ ­Յու­նաս­տա­նի մե­ծա­յարգ նա­խա­գա­հու­հին յա­նուն պե­տա­կան ա­պա­րա­տին ու յոյն ժո­ղո­վուր­դին, ան­ձա՛մբ­ ի’նք ­դափ­նեպ­սակ զե­տե­ղէ Ան­ծա­նօթ զի­նո­ւո­րի յու­շար­ձա­նին, ի յար­գանս ցե­ղաս­պա­նու­թեան զոհ մեր նա­հա­տակ­նե­րուն…:
Այն­պէս որ եր­բեք մտա­հան չը­նենք, որ հայ­կա­կան դպրո­ցը հիմքն է հա­յա­գա­ղու­թին, իսկ հա­յակր­թու­թիւ­նը հա­յուն ար­մատն է, ո­րուն վրայ կ­’ա­ճի ու կը կազ­մո­ւի ազ­գա­յին ինք­նու­թիւ­նը: Ե­թէ հիմ­քը տկար է, փոքր ցնցու­մէն կը փլի շէն­քը, կա­ռոյ­ցը: ­Նոյն­պէս, ե­թէ ար­մա­տը ա­ռողջ ու հաս­տա­տուն չէ, պտուղ չի տար ծա­ռը եւ ա­ռա­ջին փո­թո­րի­կէն ար­մա­տա­խիլ կ’ըլ­լայ:
Այն­քան ա­տեն, որ չենք մոռ­նար, թէ հիմ­քը ամ­րա­ցած է մեր մեծ­հայ­րե­րուն եր­կա­թեայ կամ­քով եւ ար­մա­տը իր սնուն­դը ա­ռած է ա­նոնց ար­դար քրտին­քով, իսկ մենք ե­րախ­տա­մոռ չենք ըլ­լար ու հա­ւա­տա­րիմ կը մնանք ա­նոնց յի­շա­տա­հին, հա­յակր­թա­կան ճա­կա­տի վրայ յաղ­թա­կան նոր 60-ա­մեակ­ներ կ­’ար­ձա­նագ­րո­ւին ան­պայ­ման:
Ու­րեմն՝ կեց­ցե՛ն ­հայ­կա­կան դպրոց­նե­րը: ­Կեց­ցէ՛ ­Լե­ւոն եւ ­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան վար­ժա­րա­նը: Ընդ­միշտ կեց­ցեն: