­Շա­բաթ, 8 ­Յու­լի­սի ե­րե­կո­յեան, Ա­թէն­քի Հ.Կ.Խ.-ի «Ա. եւ Ժ. ­Ճէ­նա­զեան» ազ­գա­յին միջ­նա­կար­գի մար­զա­դաշ­տին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ վար­ժա­րա­նի 30+1 տա­րի­նե­րու գոր­ծու­նէու­թեան նո­ւի­րո­ւած խրախ­ճանք, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ դպրո­ցի Ծ­նո­ղա­կան միու­թեան։ ­Ներ­կայ էին շրջա­նա­ւարտ­ներ, նախ­կին ու ներ­կայ ու­սու­ցիչ­ներ, պաշ­տօ­նեա­ներ եւ դպրո­ցի բա­րե­կամ­ներ։
Ե­րե­կոն սկսաւ Ծ­նո­ղա­կան ­միու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հիի ­Մէ­րի ­Գո­ճա­յեա­նի բա­րի գա­լուս­տի խօս­քով։ Ա­պա տ­նօ­րէ­նու­թեան եւ ու­սուց­չա­կան կազ­մի կող­մէ յո­բե­լեա­նը ող­ջու­նեց տնօ­րէ­նու­հի Ար­շա­լոյս ­Սափ­րի­չեան։ Իր սրտի խօս­քը փո­խան­ցեց նաեւ վաս­տա­կա­շատ ազ­գա­յին գոր­ծիչ, վար­ժա­րա­նի ա­ռա­ջին տնօ­րէն ­Միհ­րան ­Քիւր­տօղ­լեան։ ­
Յա­ջոր­դեց դպրո­ցի ար­խի­ւէն քա­ղո­ւած լու­սան­կար­նե­րով ու տե­սե­րիզ­նե­րով յու­զիչ ցու­ցադ­րու­թիւն մը, որ կէս ժա­մո­ւան տե­ւո­ղու­թեամբ, ամ­փոփ կեր­պով կը ներ­կա­յաց­նէր ներ­կա­նե­րուն քաղց­րա­գոյն ապ­րո­ւած պա­հե­րը։
­Խո­հա­րար ­Յա­կոբ Ե­սա­յեան, բա­ցա­ռիկ սե­ղան մը սար­քած էր, իսկ ե­րի­տա­սարդ­ներ ­Ճորճ Ս­թամ­պո­լեան եւ ­Յա­կոբ ­Չա­ղա­նեան ներ­կա­նե­րուն տրա­մադ­րու­թիւ­նը բարձ­րա­ցու­ցին ի­րենց պատ­րաս­տած խմիչք­նե­րով։
Ե­րե­կոն շա­րու­նա­կո­ւե­ցաւ ­Հա­մազ­գա­յի­նի «­Նա­յի­րի» պա­րա­խում­բի հայ­կա­կան պա­րե­րով ու ա­պա մին­չեւ կէս գի­շեր պա­րե­րով, խինդ ու ծի­ծա­ղով։ ­Շա­տեր, բարձ­րա­նա­լով ի­րենց հին դա­սա­րան­նե­րը եւ նստե­լով նոյն նստա­րան­նե­րուն վրայ, նկա­րո­ւե­ցան ու վեր­յի­շե­ցին ե­րա­նե­լի ա­շա­կեր­տա­կան օ­րե­րը։

ԹՂԹԱԿԻՑ

***

Ծ­նո­ղա­կան ­միու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հի ­
Մէ­րի ­Գո­ճա­յեա­նի բա­րի գա­լուս­տի խօս­քը

­Սի­րե­լի շրջա­նա­ւարտ­ներ, ու­սու­ցիչ­ներ եւ բա­րե­կամ­ներ Հ.Կ.Խ.-ի ­Ճէ­նա­զեան ­միջ­նա­կարգ ­վար­ժա­րա­նի,
Այս ե­րե­կոյ հա­ւա­քո­ւած ենք նոյն վայ­րը, ուր քա­նի մը օր ա­ռաջ նշե­ցինք Լ. եւ Ս. ­Յա­կո­բեան ­Վար­ժա­րա­նի 60-ա­մեա­կը, նշե­լու մեր սի­րե­լի ­Միջ­նա­կար­գի հիմ­նադր­ման 30+1-ա­մեա­կը:
Լ. եւ Ս. ­Յա­կո­բեան ­Վար­ժա­րա­նի 60-ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած հրա­շա­լի ­Յու­շա­տետ­րի ա­ռա­ջին է­ջե­րուն վրայ տե­ղադ­րո­ւած էր ­Դիո­նէ­զիոս ­Սո­լո­մո­սի խօս­քը՝ «Ու­րիշ բան չու­նիմ, քան Ա­զա­տու­թիւնն ու ­Լե­զուն» քիչ մը փո­փո­խո­ւած՝ «Ու­րիշ բան չու­նիմ, քան Կ­րօնն ու Լե­զուն», շեշ­տե­լու հա­մար կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը այս եր­կու ազ­դակ­նե­րուն, գա­ղու­թի մը գո­յա­տեւ­ման ու յա­րա­տեւ­ման գոր­ծըն­թա­ցին: Եւ քա­նի որ լե­զուն ազ­գա­յին ինք­նու­թիւ­նը պահ­պա­նե­լու կա­րե­ւո­րա­գոյն մի­ջոցն է, զայն ապ­րեց­նող ու փո­խան­ցող դպրո­ցը ա­ռանց­քա­յին դեր կը խա­ղայ հայ­րե­նի­քէն հե­ռու ծնած ու ա­ճող սե­րունդ­նե­րուն հա­մար:
Երբ մեր պա­պե­րը, իբ­րեւ գաղ­թա­կան հա­սան ­Յու­նաս­տան դժո­ւա­րին ու խիստ անն­պաստ պայ­ման­նե­րու տակ եւ գեր­մարդ­կա­յին զո­հո­ղու­թիւն­նե­րով էր, որ հիմ­նե­ցին հայ­կա­կան դպրոց­ներ՝ ­ման­կա­պար­տէզ­ներ ու նա­խակր­թա­րան­ներ: Եւ մօ­տա­ւո­րա­պէս ութ­սուն տա­րի ետք, մեծ ե­րա­զանք մը եւս ի­րա­կա­նա­ցաւ. հիմ­նո­ւե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի մէջ միակ հայ­կա­կան ­միջ­նա­կարգ ­վար­ժա­րա­նը, մեր պա­տա­նի­նե­րուն ըն­ծա­յե­լով հա­յե­ցի կրթու­թիւն, ամ­րապն­դե­լով ա­նոնց ազ­գա­յին ինք­նու­թիւնն ու միա­ժա­մա­նակ կեան­քի անհ­րա­ժեշտ հմտու­թիւն­ներ եւ բարձր ար­ժէք­ներ: ­Մեր ­վար­ժա­րա­նը իւ­րա­յա­տուկ դպրոց մըն է, որ յու­նա­կան հա­սա­րա­կու­թեան կը ծա­նօ­թաց­նէ մեր Ազգն ու Մ­շա­կոյ­թը լա­ւա­գոյն դես­պան­նե­րուն՝ մեր ա­շա­կերտ­նե­րուն մի­ջո­ցաւ: Այս­տեղ է, որ մեր զա­ւակ­նե­րը մեր մայ­րե­նի լե­զո­ւի, ազ­գա­յին պատ­մու­թեան ու մշա­կոյ­թի ի­մա­ցու­թեան ալ ա­ւե­լի կը խո­րա­նան, իւ­րաց­նե­լով ի՛նչ որ ժա­ռան­գո­ւած է ի­րենց նախ­կին սե­րունդ­նե­րէն, եւ զի­նո­ւած անհ­րա­ժեշտ պա­շա­րով, որ­պէս­զի կեր­տեն մեր ազ­գի ա­պա­գան:
­Մենք՝ Ծ­նո­ղա­կան ­միու­թեան ­վար­չու­թիւնս, կը շնոր­հա­ւո­րենք մեր դպրո­ցի 30+1 տա­րի­նե­րը, մաղ­թե­լով, որ այս հաս­տա­տու­թիւ­նը շա­րու­նա­կէ իր ու­ղին եր­կար տա­րի­ներ, ի շահ մեր ա­պա­գայ սե­րունդ­նե­րուն:
­Մեր խո­րին շնոր­հա­կա­լու­թիւ­նը կ’ուզենք յայտ­նել բո­լոր ա­նոնց, ո­րոնք աշ­խա­տե­ցան, որ­պէս­զի այս ե­րե­կոն ի­րա­կա­նա­նայ:
­Բա­րի ե­կած էք եւ բա­րի՛ զո­ւար­ճու­թիւն բո­լո­րի՛ս:

***

Տնօ­րէ­նու­հի Ար­շա­լոյս ­Սափ­րի­չեանի արտասանած խօսքը

Յար­գե­լի հիւ­րեր, սի­րե­լի՛ շրջա­նա­ւարտ­ներ, ու­սու­ցիչ­ներ եւ պաշ­տօ­նեա­ներ Հ.Կ.Խ.-ի «Ա. եւ Ժ. ­Ճէ­նա­զեան» Ազ­գա­յին ­միջ­նա­կարգ ­վար­ժա­րա­նի,
­Մեր գա­ղու­թի պատ­մու­թեան մէջ ան­կիւ­նա­դար­ձա­յին պահ մըն էր աս­կէ ե­րե­սուն եւ մէկ տա­րի­ներ ա­ռաջ, երբ եր­կար տա­րի­նե­րու ե­րա­զան­քը, բուռ մը ա­րիա­բար մարտն­չող մտա­ւո­րա­կան­նե­րու շնոր­հիւ, ի­րա­կա­նու­թիւն կը դառ­նար: Ա­նոնք քաջ գի­տակ­ցե­լով հայ­կա­կան վար­ժա­րա­նի դե­րա­կա­տա­րու­թեան հայ պա­տա­նիի մը հո­գեմ­տա­ւոր աճ­ման, այ­լա­սեր­ման դէմ պայ­քա­րին ու ազ­գա­յին ինք­նու­թեան յա­րա­տեւ­ման, հա­ւատ­քո՛վ ու վճռա­կա­մու­թեամբ հիմ­նա­քա­րը դրին այ­սօ­րո­ւան ­Յու­նաս­տա­նի մէջ միակ հայ­կա­կան ­միջ­նա­կարգ ­վար­ժա­րա­նին՝ Հ.Կ.Խ.-ի «Ա. եւ Ժ. ­Ճէ­նա­զեան» ազ­գա­յին միջ­նա­կարգ վար­ժա­րա­նին:
­Բաց­ման նա­խօ­րէին՝ 1991-ի ­Յու­նիս 15-ին, «Ա­զատ Օր»ի խմբագ­րա­կա­նին մէջ կը շեշ­տո­ւէր.
«­Հայ­կա­կան միջ­նա­կարգ վար­ժա­րա­նի բա­ցու­մը ի­րո­ղու­թիւն մըն է մեր գա­ղու­թին հա­մար: Ժա­մը հա­սած է զայն ար­ժե­ւո­րե­լու: Ար­ժե­ւո­րե­լու գործ­նա­պէ՛ս,
— Որ­պէս­զի նոր ու գա­լիք սե­րունդ­նե­րու աչ­քին մէջ նա­յինք պա­տուո՛վ, ա­ռանց ա­մօ­թի զգա­ցու­մի,
— Որ­պէս­զի հա­յակր­թու­թիւ­նը թափ ստա­նա­յ եւ մեր գա­ղութ­նե­րը օժ­տուին յանձ­նա­ռու հա­յե­րով,
— Որ­պէս­զի յանձ­նա­ռու հա­յե­րու ա­պա­գայ գոր­ծու­նէու­թեամբ շա­րու­նա­կո­ւին մեր սկ­սո­ւած պայ­քար­նե­րը, բո­լոր մար­զե­րուն մէջ:
­Նոր սե­րուն­դի փրկու­թեան ա­կու­թը վար­ժա­րանն է: ­Վա­ռենք զայն: ­Տաք­նանք իր կրա­կով: ­Մա­նա­ւա՛նդ տաքց­նենք մեր շրջա­պա­տը, վա­րա­կիչ ան­կեղծ ջեր­մու­թեամբ, տա­րա­ծող հա­ղոր­դա­կա­նու­թեամբ: ­Վա­րու­ժա­նեան ա­սու­մով, ա­ռաջ­նոր­դենք մեր ա­շա­կերտ­նե­րը՝ «­Դէ­պի աղ­բիւ­րը լոյ­սին»:
Եւ մենք այ­սօր ա­կա­նա­տես վկա­ներն ենք այս գե­ղե­ցիկ մթնո­լոր­տին: ­Հայ ե­րի­տա­սարդ­ներ, ո­րոնք ա­ւար­տե­լով մեր վար­ժա­րա­նը, բար­ձունք­ներ կը նո­ւա­ճեն ու թէ՛ յու­նա­կան հա­սա­րա­կու­թեան մէջ, թէ՛ մեր ազ­գա­յին կեան­քէն ներս աշ­խուժ ներդ­րում ու­նին:
­Պա­տա­հա­կան չէ՛, որ մեր շրջա­նա­ւարտ­նե­րու մա­սին յու­նա­կան Երկ­րոր­դա­կան դպրոց­նե­րու տ­նօ­րէն­նե­րը մի՛շտ հիա­ցու­մով ար­տա­յայ­տո­ւած են: Ո­րով­հե­տեւ այս հաս­տա­տու­թիւ­նը սե­րունդ­նե­րուն կ’ըն­ծա­յէ ար­դիա­կան մե­թոտ­նե­րով, բարձ­րա­գոյն մա­կար­դա­կի հա­յե­ցի եւ ընդ­հա­նուր կրթու­թիւն:
­Մեր ­վար­ժա­րա­նի ու­սուց­չա­կան կազ­մի եւ տ­նօ­րէ­նու­թեան ա­նու­նով կը շնոր­հա­ւո­րեմ մեր սի­րե­լի «­Ճէ­նա­զեան» միջ­նա­կար­գի յո­բելեա­նը, մաղ­թե­լով որ այս տա­քուկ հայ­կա­կան բոյ­նը յա­րա­տե­ւէ եր­կար տա­րի­ներ: